Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich placówek oświatowych cz. 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich placówek oświatowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, część nr 2.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu realizacji zamówienia.
 
1. W załączeniu przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
                                                                                
2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 wybrano ofertę nr 4 złożoną
przez Dreamtec Sp. z o. o., Plac Strzelecki 20, 50-224 Wrocław, za cenę 49.765,80 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, terminu realizacji zamówienia 40%, oferta uzyskała punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
6. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2019
Data udostępnienia informacji: 13.06.2019