Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich placówek oświatowych cz. 1,3,4,5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do gdyńskich placówek oświatowych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
oraz unieważnieniu części postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i terminu realizacji zamówienia.
 
1. W załączniku przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: – 35.332,64 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (41.784,73) przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 1.

3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 3 Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: – 17.848,98 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (26.232,78 zł) przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 3.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: – 36.506,70 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (48.275,26 zł) przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia,a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 4.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 5 wybrano ofertę nr 5 złożoną
przez Kserkom 2 Barbara Weberbauer, ul. Romanowicza 32, 33-100 Tarnów, za cenę 12.177,00  zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, terminu realizacji zamówienia 40%, oferta uzyskała punktację w wysokości 9,42 punktów.
 
6. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
7. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
8. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
9. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 30.05.2019
Data udostępnienia informacji: 30.05.2019