Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni - cz. 3, 4, 7 unieważnienie


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
 – część nr 3, 4, 7.
 
Zamawiający, Gmina Miasta Gdyni, działając na mocy art. 92 ust. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje o unieważnieniu
części nr 3, 4, 7 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W ramach części postępowania nr 3, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 269.170,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (436.392,93 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 3.
 
W ramach części postępowania nr 4, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 1.965.593,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (4.484.983,28 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 4.
 
W ramach części postępowania nr 7, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 722.600,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (898.213,65 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 7.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019