Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie".
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. W załączeniu  przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 1 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę 104.081,37 zł  brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 2 wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o. ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę 108.493,38 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów. Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż zwiększa wysokość środków przeznaczonych na realizację części 2 zamówienia - do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty – 108.493,38 zł brutto.
 
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r.
poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 24.01.2019
Data udostępnienia informacji: 24.01.2019