Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych 1, 2, 5, 6, 8, 9

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"
 – część nr 1, 2, 5, 6, 8, 9.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu części postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. W załączniku przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 1 wybrano ofertę nr 4 złożoną przez IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, za cenę 134.967,90  zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała  punktację w wysokości 8,65 punktów. Zamawiający zwiększa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 wybrano ofertę nr 3 złożoną przez MERAZET Sp. z o. o., ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, za cenę 616.364,07 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.

4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 5 wybrano ofertę nr 1 złożoną
przez G.U.N.T. Gerätebau GmbH, Hanskampring 15-17, 22885 Barsbüttel, Niemcy, za cenę 364.396,73 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała punktację w wysokości 8,00 punktów.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 6 wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę
33.844,68  zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała punktację w wysokości 6,00 punktów.
 
6. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 8 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986). W zakresie wskazanej części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
 
7. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 9 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986). W zakresie wskazanej części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
 
8. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
9. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
10. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
11. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2019
Data udostępnienia informacji: 29.03.2019