Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni - cz. 8


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY, UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 8.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu części nr 3 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
1. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, złożoną w ramach części postępowania nr 8.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca IMD Paweł Wątroba ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do oferty, wskazał następujące elementy:
 
a) pozycja 4 – Wykonawca wskazał urządzenie Tomahawk 1538 K12039-1. Zamawiający wymagał, aby cykl pracy urządzenia przy obciążeniu  100% wynosił 100A, natomiast w przypadku urządzenia oferowanego przez Wykonawcę, cykl pracy przy obciążeniu 100% wynosi 60A.
 
b) pozycja 5 – Wykonawca zaoferował urządzenie do żłobkowania model POMET UEP B450. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie stanowi uchwyt do żłobkowania. Jednocześnie, z dniem 09.01.2019 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na zapytania do SIWZ, w których wskazał, iż wymaga dostarczenia kompletnego urządzenia do żłobkowania z wyposażeniem.  
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym przypadku urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy  IMD Paweł Wątroba, ul. Korfantego 11a/12, 59-400 Jawor, podlega odrzuceniu.
 
2. Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W ramach części postępowania nr 8, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 155.520,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (216.849,00 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 8.
 
 
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 05.04.2019
Data udostępnienia informacji: 05.04.2019