Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni - cz. 5 anulowanie wyboruZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych
oraz wyposażenie"– część nr 5.
 
I Zamawiający działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o anulowaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Z dniem 15.04.2019 r., Zamawiający otrzymał informację, iż zaproponowane przez wybranego Wykonawcę urządzenie firmy DMG MORI nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z uznaniem otrzymanej informacji za zasadną, Zamawiający dokonuje anulowania czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie części zamówienia nr 5.
 
II Zamawiający ponownie przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. W załączeniu przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.
2. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, złożoną w ramach części postępowania nr 5.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do oferty, wskazał w pozycji nr 5, iż oferuje urządzenie marki DMG MORI. Zaoferowane urządzenie w zakresie długości maksymalnej ustawianego narzędzia wynosi 400 mm, natomiast Zamawiający wymagał w SIWZ, aby  długość maksymalna ustawianego narzędzia wynosiła minimum 450 mm.
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przedmiotowym przypadku urządzenie zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym
jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym oferta Wykonawcy  METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, podlega odrzuceniu.
 
3. Zamawiający, Gmina Miasta Gdyni, działając na mocy art. 92 ust. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu
części nr 5 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W ramach części postępowania nr 5, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 160.000,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (305.811,21 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 5.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 23.04.2019
Data udostępnienia informacji: 23.04.2019