Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni - cz. 3


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY, UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 3.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu części nr 3 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
1. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, złożoną w ramach części postępowania nr 3.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do oferty, wskazał następujące elementy:
a) pozycja 2, pozycja 3, pozycja 8, pozycja 10, pozycja 11, pozycja 12 – Wykonawca wskazał markę oferowanego urządzenia, jednakże nie określił modelu zaoferowanego urządzenia. Zgodnie z modyfikacją treści SIWZ z dnia 24.01.2019 r., Zamawiający wymagał, aby Wykonawca w formularzu cenowym wskazał markę
i model oferowanego  urządzenia.
b) pozycja 4 – Wykonawca zaoferował urządzenie CARLIFT SDO 2,5 SY. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie  posiada jeden silnik o mocy 3kW, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał minimum 2 silników o mocy 1,5kW. Jednocześnie prędkość podnoszenia zaoferowanego urządzenia wynosi 2,5m/min, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał prędkości
min. 2,88m/min.
 
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym przypadku urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik
do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy  METALZBYT-HURT Sp. z o. o., ul. Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko-Biała, podlega odrzuceniu.
 
2. Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że Zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W ramach części postępowania nr 3, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 129.338,86 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (216.616,62 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 3.
 
 
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 05.04.2019
Data udostępnienia informacji: 05.04.2019