Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni - cz. 2 unieważnienie


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY, UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 2.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu części nr 3 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
1. Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odrzucono ofertę firmy Unimetal – Serwis Sp. z o. o., Ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, złożoną w ramach części postępowania nr 2.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Wykonawca Unimetal – Serwis Sp. z o. o., Ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do oferty, wskazał następujące elementy:
a)pozycja 7 – detektor gazu metan, propan, butan – Impet Electronics; jednocześnie nie wskazano modelu oferowanego urządzenia,
b) pozycja 8 – dźwig kanałowy o udźwigu do 3,5t. oraz podpora regulowana dwupunktowa – SKAMET, jednocześnie nie wskazano modelu oferowanego urządzenia.
W wyniku wezwania do wyjaśnienia treści oferty, Wykonawca wskazał, co następuje:
                a) W pozycji 7, załącznik nr 1 do oferty – nastąpiła omyłka pisarska, w wyniku której skopiowana została treść z poz. 3-4, właściwa treść powinna brzmieć: marka, którą oferuje Wykonawca: Zakład Elektroniczny Roman Engler, model: DETEKTOR GAZU DGN-7A;
                b) W pozycji 8, załącznik nr 1a do oferty – nastąpiła omyłka pisarska, w wyniku której Wykonawca nie zauważył braku podania modelu, właściwa treść powinna brzmieć: marka, którą oferuje Wykonawca: SKAMET, model: W-200/SD z podporą regulowaną W-8231.
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający zamieścił następujące zapisy:
1) Pkt 12.1. SIWZ: Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SIWZ oraz wypełniony formularz cenowy o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1a do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz ofertowy oraz formularz cenowy.
2) Pkt 18.2. Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przesłać elektroniczną wersję formularza cenowego przygotowaną w formie arkusza kalkulacyjnego.
3) Pkt 18.8.2. w przypadku rozbieżności pomiędzy formularzem cenowym i formularzem ofertowym, Zamawiający będzie przyjmował za prawidłową cenę podaną w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ.
4)§ 2 ust. 1 Umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ:
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt i wyposażenie zgodnie ze wskazaniami SIWZ,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
 
Z powyższych zapisów wynika, iż formularz cenowy stanowi merytoryczną część oferty, która może podlegać korektom jedynie w drodze przepisu art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przy czym nie można uznać za omyłkę pisarską niewypełnienia rubryk, a z kolei zamiana producenta w rubryce nr 7 nie spełnia przesłanek oczywistej omyłki pisarskiej, czy też innej omyłki, o której mowa w przepisie art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przedmiotowym przypadku urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę w formularzu cenowym są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy  Unimetal – Serwis Sp. z o. o., Ul. Kujańska 10, 77-400 Złotów, podlega odrzuceniu.
 
2. Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
W związku z faktem, iż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 2.
 
 
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 18.04.2019
Data udostępnienia informacji: 18.04.2019