Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 cz. 10, 11, 12, 14, 15


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
 
Nazwa zamówienia: Dostawa specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do pracowni i warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie"– część nr 10, 11, 12, 14, 15.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu części postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. W załączniku przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 10 wybrano ofertę nr 5 złożoną
przez MERAZET S. A., Ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań, za cenę 596.691,45 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 11 wybrano ofertę nr 11 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę
1.648,20 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów. Zamawiający zwiększa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
 
4. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 12 wybrano ofertę nr 11 złożoną
przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę
105.168,69 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów. Zamawiający zwiększa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
 
5. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 14 Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986). W zakresie wskazanej części zamówienia nie złożono żadnej oferty.
 
6. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 15 wybrano ofertę nr 4 złożoną
przez eSzydłowski, Łukasz Szydłowski, Ul. Towarowa 10 magazyn 7, 49-300 Brzeg, za cenę
52.252,86 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 6,00 punktów. Zamawiający zwiększa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
 
7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
8. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
9. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
10. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019