Dostawa oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni - unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania.
Zamawiajacy unieważnił postępowanie na  dostawę oprogramowania do obsługi turystycznej dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych     w Gdyni, realizowane w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 02.04.2019
Data udostępnienia informacji: 04.04.2019