Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni cz. 1 - unieważnienie


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
 Nazwa zamówienia: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" – część nr 1.
 
Zamawiający, Gmina Miasta Gdyni, działając na mocy art. 92 ust. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), informuje o unieważnieniu części nr 1 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W ramach części postępowania nr 1, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę
w wysokości: 160.000,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (722.830,00 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 1.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 15.03.2019
Data udostępnienia informacji: 15.03.2019