Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych cz. 2, 4ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
 
Nazwa zamówienia: Dostawa narzędzi i elektronarzędzi do Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa
i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie" – część nr 2, cz. 4.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu części postępowania w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. W załączniku przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację.

2. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 2 Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Zgodnie z zapisami art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć  tę kwotę do  ceny najkorzystniejszej oferty.
 
W ramach części postępowania nr 2, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 95.000,00 zł brutto. W związku z faktem, iż cena najkorzystniejszej oferty (175.200,00 zł) znacząco przekracza wartość kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części postępowania nr 2.
 
3. W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części zamówienia nr 4 wybrano ofertę nr 5 złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowe KOGEX Sp. z o. o., ul. Gajowa 53/16, 50-520 Wrocław, za cenę
6.388,62 zł brutto.
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10,00 punktów. Zamawiający zwiększa wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.
 
4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
6. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 
7. Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 29.03.2019
Data udostępnienia informacji: 29.03.2019