dostawa 7 szt. laptopów w ramach projektu pn. „Ja w Internecie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy:       udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 € zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986)
na: dostawę 7 szt. laptopów  w ramach projektu pn. „Ja w Internecie” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 
Uprzejmie informuję, iż została podjęta przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni decyzja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 30 000 € na dostawę 7 szt. laptopów  w ramach projektu pn. „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.
 
Decyzją Wiceprezydenta Miasta Gdyni zamówienia publicznego na dostawę 7 szt. laptopów  w ramach projektu pn. „Ja w Internecie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa udzielono firmie iCOD.pl Sp. z o. o., Ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała  za cenę  22.644,30 zł brutto.  Zaproponowana cena za realizację przedmiotu zamówienia mieści się
w zaplanowanej w budżecie Miasta Gdyni na rok 2019 kwocie na realizację przedmiotowego zadania.
 
Uprzejmie dziękujemy za okazane zainteresowanie i udział w postępowaniu. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2019
Data udostępnienia informacji: 22.03.2019