Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C wraz z oświetleniem-Etap I

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na robotę budowlaną: „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C wraz z oświetleniem-Etap I”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną pn: „Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C wraz z oświetleniem-Etap I”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 1 przez Wykonawcę: FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno, z ceną ryczałtową brutto: 323 019,03 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %, okres wykonania 15 %, doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 15 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
Oferta nr 1 - nazwa i adres wykonawcy: FB-JELCZ Sp. z o.o., ul. Polna 45, 80-209 Chwaszczyno:
Cena - 323 019,03 zł brutto-6,00 pkt;
okres wykonania - 8 tygodni-1,50 pkt;
okres udzielonej gwarancji i rękojmi-61 miesięcy - 1,00 pkt;
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 1,50 pkt;
RAZEM PUNKTÓW: 10,00 pkt
 
Oferta nr 2 - nazwa i adres wykonawcy: ZUK Sp. z o.o., ul. Glincz, ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo
cena- 331 665,76 zł brutto - 5,84 pkt
okres wykonania- 16 tygodni - 0,00 pkt;
okres udzielonej gwarancji i rękojmi-61 miesięcy - 1,00 pkt;
doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 1,13 pkt;
RAZEM PUNKTÓW: 7,97 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 21.06.2019
Data udostępnienia informacji: 21.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.06.2019 11:30 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz