XV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 18 grudnia 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
XV SESJI RADY MIASTA GDYNI
18 grudnia 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Ślubowanie radnej Elżbiety Raczyńskiej
3.      Przyjęcie porządku obrad,
4.      Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miasta,
5.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Działki Leśne,
6.      Projekty uchwał w sprawach:
 
pliki scalone do jednego dokumentu .pdf

6.1  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic 10 Lutego, A. Abrahama i S. Batorego,
6.2  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Karwiny w Gdyni, rejon ulic Buraczanej i Z. Nałkowskiej
6.3  wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Miasta Gdyni za lata 2019 i 2020
6.4  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
6.5  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wzgórze Bernadowo,
6.6  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mestwina,
6.7  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej/Chwarznieńskiej,
6.8  wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej.
6.9                    sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Gdyni nr VII/223/19 z dnia 27.03.2019r w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
6.10                     ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Wiejskiej w Gdyni
6.11                     ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Grodnieńskiej w Gdyni,
6.12                     ustalenia przebiegu gminnej drogi publicznej ulicy Artura Grottgera w Gdyni
6.13                     skargi Pana TO na Prezydenta Miasta Gdynia.
6.14                     skargi Firmy Handlowej ELANDEX Sp. j. Grzegorz Wronkowski, Beata Ziętara na działalność Prezydenta Miasta Gdynia  dotyczącej nieuregulowania stanu prawnego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Batorego 4.
6.15                     petycji wniesionej przez grupę podmiotów w dniu 1 X 2019r. dotyczącej zrealizowania w 2020r. inwestycji gminnej polegającej na przebudowie drogi gminnej będącej ulicą Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej w Gdyni
6.16                     ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej (tekst dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej)
 
7.      Sprawozdanie z prac Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia.
8.      Interpelacje,
9.      Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu następnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XV sesji Rady Miasta Gdyni
18 grudnia 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2020 rok
2. Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2020-2034,
3. zaciągnięcia pożyczki rewitalizacyjnej na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ulicy Dickmana w Gdyni-Oksywie”
4. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
5. zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia
6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdyni na rok szkolny 2019/2020,
7. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób, których dochód nie przekracza wysokości kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej
8. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 05.12.2019
Data udostępnienia informacji: 05.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2019 11:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
12.12.2019 10:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2019 11:13 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2019 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
05.12.2019 09:51 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska