XIV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
XIV SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 listopada 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.       Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.       Przyjęcie porządku obrad,
3.       Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Miasta,
4.       Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Dąbrowa,
5.       Projekty uchwał w sprawach:

Projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
5.1   uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
5.2  zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany statutu Domu Dziecka oraz Zespołu Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni.
5.3  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Strzelców i Żniwnej,
5.4  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Strzelców,
5.5  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Pogórze w Gdyni, rejon ulic adm. J. Unruga i Puckiej
5.6  ustalenia uprawnień w ramach przewozów o charakterze użyteczności publicznej
5.7  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Cumowników,
5.8  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żeliwnej,
5.9  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni w rejonie ul. Puckiej,
5.10    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Pawiej,
5.11    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Żarnowieckiej,
5.12    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni ul.Wejherowska 44,
5.13    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy Alei Zwycięstwa 173,
5.14    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwarznieńskiej 170C,
5.15    wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej pomieszczeń stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zlokalizowanych na poddaszu budynku przy ul. Świętojańskiej 83-83A w kl. 83, celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
5.16    wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni w rejonie ul.Gedymina i ul.Płockiej 35
5.17    wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Pustej,
5.18    likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
5.19    skargi Pani ME na działalność  Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 26 „Bajkowa Kraina”,
5.20    skargi Pana WK na działalność Prezydenta Miasta w zakresie nie podejmowania działań zmierzających do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej, będącej jego własnością, nieruchomość położoną w Gdyni,
5.21    skargi Pani KK i AKR na działalność pracowników Urzędu Miasta Gdynia – Wydziału Spraw Społecznych z dnia 30 września 2019r
5.22    petycji Stowarzyszenia Nasze Orłowo w sprawie objęcia całego ternu dzielnicy Orłowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
5.23    petycji Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych dotyczącej zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w Gdyni dla osób głuchych na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej (LON) oznaczonej symbolem 03-L w stopniu umiarkowanym.
5.24 skargi Pana TO na działalność Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.
 
6.             Sprawozdanie z prac Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa.
7.             Interpelacje,
8.             Informacje.
9.             Wolne wnioski.
10.         Ustalenie terminu następnej sesji.
11.         Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XIV sesji Rady Miasta Gdyni
27 listopada 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
3. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034,
4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
5. ustalenia wysokości budżetu obywatelskiego na zadania wybierane w 2020 roku,
6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty  
7. przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami Miasta Gdyni  na lata 2019-2022” (program dostępny jedynie elektronicznie, www.gdynia.pl)
8.  w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej
9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.11.2019
Data udostępnienia informacji: 14.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.11.2019 09:41 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.11.2019 09:38 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.11.2019 08:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2019 14:27 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2019 10:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2019 10:15 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.11.2019 10:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska