XIII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 23 października 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
XIII SESJI RADY MIASTA GDYNI
23 października 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Cisowa,
5.      Projekty uchwał w sprawach:

Projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf

5.1  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
5.2  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
5.3  zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2034,
5.4  zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
5.5  opłaty miejscowej  na terenie Miasta Gdyni,
5.6  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu,
5.7  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni,
5.8  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Gdyni, których zarządcą jest Prezydent Miasta Gdyni.
5.9  wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023,
5.10    bezpośredniego powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
5.11    bezpośredniego powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
5.12    bezpośredniego powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Autobusowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wykonywania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
5.13    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy A.Asnyka/H.Siemiradzkiego,
5.14    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy J.Bema i ulicy Świętojańskiej,
5.15    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy I.Krasickiego 40
5.16    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy Władysława IV
5.17    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego
5.18    wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
5.19    wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Bolesława Krzywoustego
 
6.            Sprawozdanie z prac Komisji Kultury.
7.            Interpelacje,
8.            Informacje.
9.            Wolne wnioski.
10.        Ustalenie terminu następnej sesji.
11.        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XIII sesji Rady Miasta Gdyni
23 października 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki raka piersi u mieszkanek Gminy Miasta Gdyni na lata 2019 – 2021”
2.przyjęcia „Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasta Gdyni za rok szkolny 2018/2019” (projekt dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej – www.gdynia.pl/bip),
3.zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
4.wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Orlicz – Dreszera 25 A,
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 10.10.2019
Data udostępnienia informacji: 10.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2019 09:28 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
10.10.2019 11:38 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
10.10.2019 08:42 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska