XI sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
XI SESJI RADY MIASTA GDYNI
28 sierpnia 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
5.      Projekty uchwał w sprawach:

Projekty scalone do jednego pliku .pdf
 
5.1   uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni (załącznik dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl),
5.2   uchwalenia Programu ochrony środowiska dla miasta Gdyni na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku (załącznik dostępny wyłącznie elektronicznie, www.gdynia.pl),
5.3   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni,
5.4   szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
5.5   zmieniająca uchwałę w sprawie podziału obszaru gminy Gdynia na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5.6   zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody,
5.7   ustalenia wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku,
5.8   wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Wąsowicza 3 z siedzibą w Gdyni,
5.9   wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maczka 1 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maczka 1 z siedzibą w Gdyni,
5.10     wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy Maciejewicza 11 z siedzibą w Gdyni,
5.11     wyodrębnienia Klubu 1,2,3 przy ul. Warszawskiej 42 w Gdyni i Klubu Samopomocy w Zespole ds. doradztwa i aktywizacji osób niepełnosprawnych przy ul. Chrzanowskiego 14/2 w Gdyni ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni i utworzenia odrębnej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Gdynia pod nazwą Centrum Samopomocy w Gdyni,
5.12     utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Administracyjno – Rozliczeniowe, nadania jej statutu oraz powierzenia jej wspólnej obsługi jednostek obsługiwanych,
5.13     ustalenia zasad korzystania z obiektów, terenów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych,
5.14     upoważnienia dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdynia  do podejmowania czynności związanych z udzielaniem pomocy publicznej w tym pomocy de minimis,
5.15     zmieniająca Uchwałę nr XLVII/1109/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 20 października 2010 roku w sprawie gromadzenia dochodów na rachunku dochodów własnych przez jednostki budżetowe Gminy Gdynia,
5.16     określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
5.17     zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora Przedszkola nr 25 w Gdyni,
5.18     zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Przedszkola nr 58 w Gdyni,
5.19     zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni,
5.20     ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych działających w ramach zadań własnych gminy i powiatu,
5.21     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. J. Dąbrowskiego,
5.22     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Balladyny,
5.23     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy J.Bema,
5.24     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy Starowiejskiej 24,
5.25     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Korzennej 3A,
5.26     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy  nieruchomości  położonej  w  Gdyni  przy ulicy Świętojańskiej 83A.
5.27     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Gdyni przy ul. Platynowej i ul.  Godebskiego,
5.28     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Manganowej,
5.29     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Morskiej.
5.30     wyrażenia zgody na przekazanie w ramach należnego odszkodowania nieruchomości zamiennej (1 działka),
5.31     wyrażenia zgody na przekazanie w ramach należnego odszkodowania nieruchomości zamiennej (8 działek),
5.32     wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych  nr 11 w kl. 43,  nr 17 w kl. 45,  nr17 w kl. 47A,  nr 20 w kl. 47B położonych Gdyni przy ul. Morskiej 43-47,
5.33     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Orłowskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
5.34     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy  ul. Olgierda 115,
5.35     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Hutniczej,
5.36     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Spacerowej 9, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.37     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Olgierda 89,
5.38     wyrażenia  zgody  na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Żurawiej,
5.39     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych (ul. Wzgórze Bernadowo),
5.40     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność osób  fizycznych (ul. Leszczynki)
5.41     skarg  Pana  SB na działalność  Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej  w Gdyni,
5.42     skargi Pana  JC na Prezydenta Miasta Gdyni,
5.43     skargi Pana MM na działalność Naczelnika Wydziału Środowiska  Urzędu Miasta Gdyni,
5.44     pisma  Pana  AP dotyczącego skargi na działalność Dyrektora Szkoły  Podstawowej Nr 51 w Gdyni , jaką złożył  w  maju 2018r.,
5.45     petycji Stowarzyszenia  Nasze Orłowo, Samorządów Uczniowskich: IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Technikum Ekonomicznego w Gdyni oraz Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni dotyczącej zwiększenia  w Orłowie  częstotliwości kursów  środków komunikacji miejskiej tj.  linii trolejbusowych numer 31 i 21 oraz linii autobusowej nr 134,
5.46     nadania nazwy  ulicy – drodze wewnętrznej położonej na terenie Miasta Gdynia,
5.47     nadania nazwy placowi położonemu na terenie Miasta Gdynia.
 
6.            Sprawozdanie z prac Komisji Sportu.
7.            Interpelacje,
8.            Informacje.
9.            Wolne wnioski.
10.        Ustalenie terminu następnej sesji.
11.        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
XI sesji Rady Miasta Gdyni
28 sierpnia 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
Projekty scalone do jednego pliku .pdf
                             
1.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,
3.zaopiniowania projektu zmiany granicy portu morskiego w Gdyni od strony lądu
4.zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdyni,
5.trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
6.określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7.wyrażenia zgody na zastosowanie obniżonej stawki bonifikaty od ceny nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2019
Data udostępnienia informacji: 16.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2019 11:54 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.08.2019 11:46 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
22.08.2019 11:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.08.2019 08:56 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
20.08.2019 15:39 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2019 10:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2019 10:09 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.08.2019 10:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska