X sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
X SESJI RADY MIASTA GDYNI
25 czerwca 2019 roku
GODZ. 18.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z pracy Rady Dzielnicy Babie Doły,
5.      Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej
6.      Debata nad Raportem o stanie gminy
7.      Projekty uchwał w sprawach:
 
projekty scalone do jednego pliku .pdf

7.1  udzielenia Prezydentowi Miasta votum zaufania
7.2  przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2018 (sprawozdanie dostępne wyłącznie elektronicznie – www.gdynia.pl),
7.3  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2018,
7.4  zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu w 2018 roku,
7.5  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2018,
7.6  zmiany uchwały nr 842/XXXVIII/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdynia i wyznaczenia aglomeracji Gdynia,
7.7  rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Luzino zadania własnego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
7.8  rozwiązania porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Gdynia od Gminy Szemud zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
7.9  zmiany uchwały Nr XLV/1089/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2006 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni
7.10                     uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej
7.11                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni w czteroletnie I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni
7.12                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VI Liceum Ogólnokształcącego im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni w czteroletnie VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego w Gdyni
7.13                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego VII Sportowego Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w czteroletnie VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego wchodzące w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
7.14                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni w czteroletnie IX Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni
7.15                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni w czteroletnie X Liceum Ogólnokształcące im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej w Gdyni
7.16                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla Niedosłyszących w czteroletnie XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Niedosłyszących wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
7.17                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w czteroletnie XVI Liceum Ogólnokształcące Specjalne wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni
7.18                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego XVII Liceum Ogólnokształcącego w czteroletnie XVII Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni
7.19                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 24 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP, w czteroletnie III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
7.20                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza, w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni
7.21                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika oraz XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika, w czteroletnie XIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Gdyni
7.22                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdyni, w skład którego wchodzi Gimnazjum nr 28 oraz V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka, w czteroletnie V Liceum Ogólnokształcące im. płk. Stanisława Dąbka w Gdyni
7.23                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Gdyni
7.24                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Ekonomicznego w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni
7.25                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Handlowego w pięcioletnie Technikum Handlowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Administracyjno – Ekonomicznych w Gdyni
7.26                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Chłodniczego im. prof. M. T. Hubera w pięcioletnie Technikum Chłodnicze im. prof. M. T. Hubera wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
7.27                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Elektronicznego nr 1 w pięcioletnie Technikum Elektroniczne nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
7.28                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Transportowego w pięcioletnie Technikum Transportowe wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekologiczno – Transportowych w Gdyni
7.29                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Gastronomicznego w pięcioletnie Technikum Gastronomiczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
7.30                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Hotelarskiego w pięcioletnie Technikum Hotelarskie wchodzące w skład Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni
7.31                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w pięcioletnie Technikum Budowy Okrętów im. Eugeniusza Kwiatkowskiego wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
7.32                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Mechanicznego nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy w pięcioletnie Technikum Mechaniczne nr 1 im. inż. Tadeusza Wendy wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
7.33                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum Budowlanego w pięcioletnie Technikum Budowlane wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
7.34                     w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w pięcioletnie Technikum nr 3 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
7.35                     w sprawie nadania Szkole Podstawowej nr 48 w Gdyni imienia profesora Kazimierza Demela
7.36                     w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
7.37                     w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających swą siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni
7.38                     w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Gdyni,
7.39                     określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
7.40                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Leśnej,
7.41                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Legionów;
7.42                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej
7.43                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ul. Św. Mikołaja
7.44                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Afrodyty;
7.45                     wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy al. Zwycięstwa,
7.46                     wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 20 położonych Gdyni przy ul. Warszawskiej 53
7.47                     wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy garażu stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni wraz z udziałem w prawie współużytkowania wieczystego gruntu,
7.48                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Puszczyka;
7.49                     wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Stefana Żeromskiego.
7.50                     skargi Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła w maju 2019r.,
7.51                     skarg  Pani LS na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
7.52                     obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Gdyni
 
8.      Interpelacje,
9.      Informacje.
10.  Wolne wnioski.
11.  Ustalenie terminu następnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.


Aneks do porządku obrad
X sesji Rady Miasta Gdyni
25 czerwca 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
 
                             
1.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok,
2.zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,
3.ustalenia kwoty kalkulacyjnej przypadającej na jednego mieszkańca dzielnicy w Gminie Miasta Gdyni;
4.ustalenia wysokości środków na działalność statutową rad dzielnic na zadania inwestycyjno – remontowe na lata 2019 – 2023,
5.powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni,
6.powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,
7.zawarcia aneksu do porozumienia zawartego z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot,
8.zmiany uchwały nr VII/208/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby  ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
9.wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Parkowej na nieruchomość stanowiącą własność osoby prawnej,
10.  wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych,
11.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 87 C,
12.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Gruszkowej 1B,
13.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych przy ul. Gedymina,
14.  obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2019
Data udostępnienia informacji: 13.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.06.2019 09:24 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.06.2019 09:04 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.06.2019 11:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.06.2019 10:05 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.06.2019 09:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska