VII sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2019 r.


PORZĄDEK OBRAD
VII SESJI RADY MIASTA GDYNI
27 marca 2019 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Mały Kack,
5.      Projekty uchwał w sprawach:

Projekty uchwał scalone do jednego pliku .pdf - ok. 40MB

5.1  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.2  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk,
5.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej (projekt dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej – www.gdynia.pl/bip)
5.4  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
5.5  połączenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni,
5.6  połączenia Przedszkola nr 60 w Gdyni i Szkoły Podstawowej nr 43 im. wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21,
5.7  przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni,
5.8  przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni.
5.9  przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni,
5.10                     rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni,
5.11                     przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
5.12                     zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
5.13                     zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”,
5.14                     zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
5.15                     przyjęcia raportu z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (projekt dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej – www.gdynia.pl/bip),
5.16                     podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
5.17                     o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
5.18                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Dembińskiego 65B,
5.19                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni  95,00m² położonej  w Gdyni przy ul. Porębskiego,
5.20                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Sambora 3,
5.21                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.  Kuśnierskiej
5.22                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
5.23                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żwirowej
5.24                     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra,
5.25                     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra
5.26                     wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów
5.27                     wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21, usytuowanego w Gdyni przy ul. Dantyszka 4D,
5.28                     wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13,
5.29                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
5.30                     wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
5.31                     wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
5.32                     zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
5.33                     skargi  Pani RF na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła  w  kwietniu 2018r.
 
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7.      Interpelacje,
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
VII sesji Rady Miasta Gdyni
27 marca 2019 r.
 
 
 
Projekty uchwał w sprawach:

 projekty scalone do jednego pliku .pdf

                             
1. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok
2. zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
3. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019,
4. zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo,
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna Zielińska

PROTOKÓŁ
VII SESJI
RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 27 marca 2019 r.
 
Porządek  obrad:
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Mały Kack,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
5.2  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk,
5.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej
5.4  udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
5.5  rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni,
5.6  przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni,
5.7  przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni,
5.8  połączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni,
5.9  połączenia Przedszkola Nr 60 w Gdyni i Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21,
5.10          przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni,
5.11          przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
5.12          zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni.
5.13          zmiany statutu gminnej jednostki budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia”,
5.14          zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi,
5.15          przyjęcia raportu z realizacji w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
5.16          podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
5.17          o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni
5.18          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy
Dembińskiego 65B,
5.19          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni  95,00m² położonej  w Gdyni przy ul. Porębskiego,
5.20          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy
Sambora 3,
5.21          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy    dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.  Kuśnierskiej
5.22          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
5.23          wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni przy ulicy Żwirowej
5.24          wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 432 i 434 obręb 0016 Kamienna Góra,
5.25          wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego na działkach nr 434 i 436 obręb 0016 Kamienna Góra
5.26          wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów
5.27          wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 21, usytuowanego w Gdyni przy ul. Dantyszka 4D,
5.28          wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22 kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu nr 12 kl. 11 położonych w Gdyni przy ul. Augustyna Necla 11-13,
5.29          wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej  przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni,
5.30          wyrażenia  zgody  na zamianę  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej,
5.31          wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej.
5.32          zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
5.33          skargi  xxx na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła  w  kwietniu 2018r.;
5.34          przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę RMG  z dnia 27 lutego 2019r. - nr VI/183/19, rozpoznającą skargę xxx na działania Prezydenta Miasta Gdyni,
5.35          skargi xxx z dnia 11 marca 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.36          skargi xxx z dnia 17 marca 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni,
5.37          zmieniająca uchwałę RMG  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2019rok;
5.38          zmieniająca uchwałę RMG w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033,
5.39          programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019,
5.40          zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo
 
6.      Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
7.      Interpelacje,
8.      Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.   Ustalenie terminu następnej sesji.
11.   Zakończenie obrad.
 
 
 
Lista obecności stanowi załącznik.
Wszystkie materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Wyniki głosowań nad uchwałami każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
W związku z chronologię przyjętą w zaplanowanym porządku obrad dla projektów związanych z placówkami edukacyjnymi, wniosek o zmianę kolejności przedmiotowych druków zgłosił Wiceprezydent Marek Łucyk:
Dotychczasowy nr 5.10 w miejsce nr-u 5.5.;
Dotychczasowy nr 5.8. w miejsce nr-u 5.6.;
Dotychczasowy nr 5.5. w miejsce nr-u 5.8.;
Dotychczasowy nr 5.6. w miejsce nr-u 5.9.;
Dotychczasowy nr 5.9. w miejsce nr-u 5.10
/tytuły powyższych projektów – patrz załączony, zaplanowany porządek obrad oraz porządek obrad stanowiący część niniejszego protokołu/
 
Przewodniczący Komisji Skarg, radny Jakub Ubych, wniósł o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym 3. projektów uchwał dotyczących skarg:
- w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę RMG z dn. 27 lutego b.r. /…/ na działanie Prezydenta Miasta Gdyni;
- w spr. skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni
- w sprawie skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, dotyczącą niedokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania;
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. skargi w spr. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę RMG z dn. 27 lutego b.r. /…/ na działanie Prezydenta Miasta Gdyni został przyjęty: 25/2/0
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. skargi xxx na działalność Prezydenta Miasta Gdyni został przyjęty: 25/2/0
 
Wniosek o wprowadzenie w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w spr. skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, dotyczącej nie dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania został przyjęty: 24/2/1
 
Ad 3.
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół VI sesji za przyjęty.
 
Ad 4.
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Mały Kack przedstawił Wiceprzewodniczący Sławomir Bigott.
Radny poinformował o zadaniach zrealizowanych w ramach budżetu inwestycyjnego.
 
Ad 5.1.
Projekt uchwały, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Lechosław Dzierżak.
 
 Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o pozytywnej opinii Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
Opinia Komisji Rodziny- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/193/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.2.
O projekcie mówił Wiceprezydent Michał Guć: - Plan będzie pokłosiem uruchomionych przez Radę Miasta działań rewitalizacyjnych. Pierwotnie tzw. Meksyk nie był przewidziany do rewitalizacji, ale w ramach konsultacji społecznych  mieszkańcy przedstawili szereg argumentów, w wyniku których przedmiotowy obszar dopisano do listy obszarów objętych  rewitalizacją.
Zaległości są nadrabiane. Mamy kompletną dokumentację, na podstawie której wykonany będzie układ drogowy osiedla.
Pojawiło się w międzyczasie wiele wniosków i postulatów, które sprawiły, że inaczej spojrzeliśmy na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Dyskutowaliśmy z mieszkańcami, jak ma wyglądać ostatecznie układ komunikacyjny. Planowany pierwotny układ komunikacyjny stracił sens. Tym samym jest to pierwsza przesłanka do ponownego sporządzenia planu.
Kolejna przesłanka to fakt, że dla niektórych kart terenu przewidziane były wyłącznie funkcje usługowe. Dzisiaj widać, że „Meksyk” idzie przede wszystkim w kierunku funkcji mieszkaniowych. Jest to o tyle istotne, że oprócz inwestycji gminnych zrealizowane zostaną przedsięwzięcia prywatne – mieszkańców i developerów. To wszystko sprawi, że teren będzie zagospodarowany.
Obecnie teren umownie określany jako teren zielony z drzewami i krzewami jest przede wszystkim terenem zaśmieconym. Jest tam duży potencjał planistyczny, ale to też wymaga przyjęcia odpowiednich zapisów planistycznych.
Te wszystkie przesłanki wskazują, że należy przystąpić do sporządzania planu.
 
Opinia Komisji Planowania Przestrzennego- pozytywna
 
Marcin Bełbot- miało tam miejsce jakieś postępowanie odwoławcze. Na jakim to jest etapie? A może sprawa jest już rozwiązana?
 
M. Guć-  ta kwestia nie jest jeszcze rozwiązana. Optymistycznie zakładając można myśleć o przetargu w połowie roku. Niestety rozpatrywanie odwołań trwa znacznie dłużej. Chcielibyśmy rozpocząć inwestycje jak najszybciej. Środki na to już są. Odwołanie złożył jeden z właścicieli terenu, który jednocześnie postuluje wprowadzenie zmian w planie miejscowym. Przedsięwzięcie, które chciał realizować, było możliwe przy dotychczasowym planie. Obecnie już tak nie jest.
 
UCHWAŁA NR VII/194/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni – tzw. Osiedle Meksyk, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.3.
Projekt planu przedstawił Wiceprzewodniczący RMG, radny Andrzej Bień: - Przesłankami sporządzenia planu były: ochrona wartości przyrodniczych, ochrona zabudowy, sprawa układu komunikacyjnego, uporządkowanie struktury przestrzennej; umożliwienie rozwoju Uniwersytetowi Morskiemu.
Radny poinformował o autopoprawce, zgodnie z treścią załączonego dokumentu.
Wiceprzewodniczący A. Bień poinformował o wpłynięciu po pierwszym wyłożeniu planu do publicznego wglądu (29.12.2017 r. – 23.01.2018 r.) 30. uwag, z których 19 uwzględniono w części, a 3 nie zostały uwzględnione w całości. Pozostałe uwagi w całości uwzględniono.
Po 2. wyłożeniu planu (26.11.2018 r. – 16.12.2018 r.) wpłynęło 15 uwag, z czego 9 uwzględniono w części, 4 nie zostały uwzględnione.
Radny omówił treść uwag i sposób ich rozstrzygnięcia:
uwaga nr 1 (I wyłożenie):
- ustalić max. wys. zabudowy do 16 m dla budynków z dachami płaskimi i 18 m z dachami stromymi, do 4. kondygnacji;
- podwyższyć wskaźnik dla działki nr 956 z 0,3 do 0,45 powierzchni działki budowlanej;
- podwyższyć wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (PBC) do 20 % powierzchni działki budowlanej;
- przeznaczyć tereny gminne na zabudowę (dz. 957 i część dz.. 955,948)
Sposób rozstrzygnięcia:
- obowiązujący plan dopuszcza zabudowę do 3. kondygnacji i projekt planu utrzymuje w mocy przedmiotowy zapis;
- w projekcie planu intensywność zabudowy została podwyższona do 0,9 – dalsze zwiększanie parametrów nie jest uzasadnione;
- w projekcie planu przyjęto PBC  na min. 25 %;
- na działce nr 957 przewidziana jest lokalizacja zbiornika retencyjnego, a na działkach 948 i 955 ustanowiono rezerwę terenu dla miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Grabowo
·         uwagi nr 2 i nr 22 (I wyłożenie):
- obniżyć wskaźnik intensywności zabudowy  na dz. nr 1035;
- nie doprecyzowywać warunków lokalizacji nowo projektowanego budynku jako przylegającego do północnej ściany istniejącego budynku przy ul. M. Beniowskiego 32
Sposób rozstrzygnięcia:
- przyjęta w projekcie intensywność zabudowy (do 1,2) pozwala na realizację na dz. 1035 zabudowy o gabarytach zbliżonych do gabarytów istniejącego budynku na dz. 1036;
- doprecyzowano warunki lokalizacji nowo projektowanego budynku na dz. 1036, ponieważ budynek usytuowany na dz. 1035, bezpośrednio przy granicy z dz. 1036, objęty jest ochroną konserwatorską (grupa A)
·         uwagi nr 6, 8, 15 (I wyłożenie):
- umożliwić budowę sali gimnastycznej w jednej z trzech zaproponowanych lokalizacji  (przy budynku Zespołu Szkół przy ul. Morskiej 77) na istniejącym boisku ziemnym przy ul. Kapitańskiej, w miejscu istniejącej hali typu namiotowego)
Sposób rozstrzygnięcia:
- proponowana lokalizacja sali gimnastycznej  kolidowałaby z drzewami objętymi ochroną jako grupowy pomnik przyrody i byłaby sprzeczna z zasadami ochrony i kontynuacji kompozycji zabytkowego charakteru zespołu dawnej Szkoły Morskiej w Gdyni
·         uwaga nr 10 (II wyłożenie):
- wskazać lokalizację parkingu na potrzeby lodowiska planowanego przy ul. G. Denhoffa:
Sposób rozstrzygnięcia:
- lokalizacja lodowiska znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków miejskiej komunikacji autobusowej i trolejbusowej, przystanku SKM, planowanego przystanku PKM i węzła przesiadkowego
·         uwagi nr 12, 19, 20 (I wyłożenie):
- przeznaczyć teren drogi publicznej (12 KD w obowiązującym planie) na drogę dojazdową wewnętrzną;
- ustalić wskaźnik pow. zabudowy 50% pow. dz. budowlanej;
- dopuścić budynki mieszkalne wolnostojące na wydzielonych działkach lub bliźniaki;
- usunąć zapisy dot. min. szerokości frontu i kąta położenia granic nowo wydzielanych działek budowlanych
Sposób rozstrzygnięcia:
- planowane jest przedłużenie ul. S .Wąsowicza (droga publiczna klasy D) i zakończenie jej placem do zawracania;
- obowiązujący plan nie ustala wskaźnika pow. zabudowy, natomiast inne wskaźniki ograniczają rzeczywistą możliwą pow. zabudowy znacznie poniżej 50 %;
- zgodnie z obowiązującym planem obowiązuje realizacja budynków mieszkalnych w układzie wolno stojącym na wydzielonych działkach lub w układzie bliźniaczym. Nie oznacza to, że dla budynków mieszkalnych w układzie bliźniaczym nie jest obowiązkowe dokonanie podziałów działki;
- zapisy dot. parametrów nowo wydzielanych działek budowlanych są wymagane wg rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu mpzp;
·         uwagi nr 13, 14 (I wyłożenie):
- zmienić zapisy dot. ochrony konserwatorskiej budynku mieszkalnego przy ul. Falistej 6 z grupy B do grupy C lub wykreślić z listy obiektów objętych ochroną;
- umożliwić realizację na dz. nr: 1126, 1129, 1132 kilku budynków wielorodzinnych, zrealizowanych na wspólnym garażu podziemnym;
- dopuścić zabudowę wielorodzinną o liczbie mieszkań większej niż 6
Sposób rozstrzygnięcia:
- budynek przy ul. Falistej 6  zachował historyczną formę. Zasadne jest objęcie go ochroną w grupie B;
- dopuszcza się realizację budynków zawierających więcej niż 6 mieszkań, składających się z oddzielnych segmentów zawierających do 6. mieszkań każdy, usytuowanych na wspólnej podziemnej hali garażowej;
- ustalenie maksymalnej liczby mieszkań w budownictwie wielorodzinnym do 6. ma na celu ochronę charakteru istniejącej zabudowy. Ograniczenie wynika z niewielkich powierzchni działek budowlanych i ograniczoną przepustowość układu komunikacyjnego
·         uwaga nr 16 (I wyłożenie):
- zmienić przebieg linii zabudowy
Sposób rozstrzygnięcia:
- dopuszczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy wzdłuż granic z sąsiednimi działkami budowlanymi skutkowałoby możliwością  realizacji ścian pozbawionych drzwi i okien. Projekt planu przewiduje odsunięcie projektowanej zabudowy od granic sąsiednich działek w celu utrzymania właściwych warunków zamieszkiwania, w tym nasłonecznienia
·         uwaga nr 15 (I wyłożenie):
- zmienić przebieg granic terenu tak, aby pokrywały się z granicami działki nr 1195 i nie zajmować części dz. nr 1195 na pas drogowy;
- uwzględnić w projekcie planu faktyczną powierzchnię dz. nr 1195
Sposób rozstrzygnięcia:
- w projekcie przewidziano przeznaczenie części dz. nr 1195 na drogę publiczną dojazdową. Wynika to z konieczności zachowania rezerwy terenu na chodnik, który ze względów bezpieczeństwa powinien zostać zrealizowany po wschodniej stronie ulicy;
- ustalenia planu nie dotyczą działek istniejących. Wielkość dz. 1195 ogranicza możliwość prawidłowego funkcjonowania zlokalizowanego na niej budynku przy ul. Kapitańskiej 1 – 3, dlatego zasadne jest dołączenie do przedmiotowej działki części działek gminnych nr 1191 i 1196
·         uwaga nr 1 (II wyłożenie):
- ustalić jednakowy wskaźnik pow. zabudowy jako 0,35 pow. dz. budowlanej;
- ustalić jednakowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej (PBC) jako 30 % dz. budowlanej
Sposób rozstrzygnięcia:
- projekt planu zakłada pow. zabudowy wyższą niż 0,25 pow. dz. budowlanej tylko dla tych terenów, na których dopuszczona jest funkcja usługowa oraz na terenie z zabudową wielorodzinną. Tereny 009 i 014 położone są bliżej obszaru obsługiwanego przez komunikację zbiorową, znajdują się na nich budynki usługowe, a w ich sąsiedztwie zlokalizowane są 5-cio kondygnacyjne budynki mieszkalne. Dopuszczona w projekcie intensywność zabudowy do 0,7 umożliwia rozbudowę istniejących budynków,
- wskaźnik PBC dla większości działek wzdłuż ul. S. Wąsowicza został ustalony na min. 30 % pow. dz. budowlanej. Tereny 012 i 013 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu zieleni, dlatego na nich obowiązuje wyższy wskaźnik PBC
·         uwaga nr 2 (II wyłożenie):
- zmienić przeznaczenie terenu U/MN1 – zabudowa usługowa/zabudowa jednorodzinna na U/MW/2/MN1 – zabudowa usługowa/zabudowa wielorodzinna/zabudowa jednorodzinna;
- zwiększyć dopuszczalną wysokość budynków do 4 kondygnacji i 13,5 m dla skrzydła na przeciwko budynku przy ul. Kapitańskiej 14 oraz do 3 kond. i 10,5 m dla skrzydła przy ul. M. Beniowskiego
Sposób rozstrzygnięcia:
- zagospodarowanie terenu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania zabudowy wielorodzinnej nie może kolidować z funkcjonowaniem budynku przy ul. Kapitańskiej 13 (tzw. Willa Ludwinia). Budynek ten zaliczony jest do grupy A ochrony konserwatorskiej, dlatego zasadne jest ograniczenie gabarytów nowej zabudowy, która może powstać w jego bezpośrednim sąsiedztwie;
- zabudowa o wnioskowanej wysokości przesłoniłaby całkowicie budynek przy ul. Kapitańskiej 13
·         uwaga nr 3 (II wyłożenie):
- usunąć zapisy dot. wycofania podwyższonych części budynku w strefie A2 lub zmniejszyć wymagane odległości tego wycofania
Sposób rozstrzygnięcia:
Zespół budynków dawnej Szkoły Morskiej jest wpisany do rejestru zabytków. Określone minimalne odległości wycofania podwyższonych części budynku w stosunku do obrysu niższej kondygnacji od strony dziedzińca, wynikają z analizy możliwości przekształcenia bryły budynku, wykonanej na podstawie inwentaryzacji budynków Uniwersytetu Morskiego. Określone w projekcie wartości wycofania pozwalają na zachowanie w niezmienionej postaci pierwotnych brył budynków i ich czytelności
·         uwaga nr 4 (II wyłożenie):
- zmniejszyć min. pow. części działki, przypisanej do budynku, z 112,5 mkw./mieszkanie do 90 m kw./mieszkanie lub usunąć ten zapis
Sposób rozstrzygnięcia:
W obowiązującym planie działki, których dotyczy uwaga, przeznaczone są na mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług oraz mieszkalnictwo zbiorowe. Projekt planu wprowadza możliwość realizacji na terenie 028 MN/2, MW/2U  zabudowy wielorodzinnej. Określona minimalna powierzchnia (112,5 mkw.) ma na celu ograniczenie liczby mieszkań w nowo projektowanych budynkach ze względu na charakter istniejącej, sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej i ograniczone przepustowości układu komunikacyjnego, przy braku możliwości jego rozbudowy.
·         uwaga nr 5 (II wyłożenie):
- umożliwić zapisami planu zakup części działki gminnej nr 222 (ok. 100 m kw.), położonej przy ul. Morskiej 38, na której znajduje się budynek handlowo – usługowy
Sposób rozstrzygnięcia:
Przedmiotowa działka usytuowana jest na terenie, na którym projekt planu przewiduje realizację węzła przesiadkowego transportu publicznego. Uzupełniająca zabudowa usługowa dopuszczona jest pod warunkiem realizacji pełnego, docelowego programu węzła integracyjnego.
Projekt dopuszcza przebudowę i działania remontowe oraz modernizacyjne istniejącej zabudowy, bez prawa jej rozbudowy lub nadbudowy, oraz jej użytkowanie do czasu realizacji docelowego zagospodarowania, zgodnego z planem.
Przejście podziemne oraz kładka dla pieszych, o których wspomniała autorka uwagi, nie znajdują się na działce nr 222 lecz na działkach z nią sąsiadujących.
·         uwaga nr 9 (II wyłożenie):
- na terenach 065 U,MW/2 i 067 MW/3 zwiększyć wskaźnik intensywności zabudowy odpowiednio do 2,0 i 2,5, a dla kondygnacji, które nie są zagłębione ze wszystkich stron przylegającego terenu, co najmniej w połowie wysokości w świetle do 1,25 i 1,5
Wysokość budynków na terenie 065 do 19 m i do 57 m n.p.m. do 4. kondygnacji, na terenie 067 do 37 m;
Szerokość elewacji frontowej na terenie 067 do 70 m
- zmienić minimalną powierzchnię działki budowlanej do 4000 m kw. i minimalną szerokość frontu do 20 m
Sposób rozstrzygnięcia:
- zapisy projektu planu dla terenu 065 umożliwiają nadbudowę budynku przy ul. Lelewela 17 lub realizację nowego wyższego budynku. Dalsze zwiększanie parametrów nie jest uzasadnione.
Wskaźniki intensywności i wysokości zabudowy odpowiadają parametrom zabudowy istniejącej na terenie 067.
W projekcie planu dopuszcza się wspólne bilansowanie parametrów  lub wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w obrębie terenu objętego jednym zamierzeniem budowlanym, w związku z czym nie ma potrzeby podwyższania wskaźnika intensywności zabudowy w celu umożliwienia w przyszłości dokonania podziałów nieruchomości.
W stanie istniejącym szerokość elewacji frontowych budynków na terenie 067 wynosi ok. 60 m i dopuszczona została ich adaptacja. W przypadku realizacji nowo projektowanej zabudowy na terenie 067, musi ona spełniać wszystkie określone w projekcie planu parametry i wskaźniki, w tym również szerokość elewacji frontowej;
- projekt umożliwia wydzielenie na terenie 067 działki o minimalnej powierzchni 2800 m kw. i minimalnej szerokości frontu – 20 m, w związku z czym możliwe jest także wydzielenie działki o pow. 4000 m kw. i szerokości frontu wynoszącej 30 m
·         uwaga nr 9 (II wyłożenie):
- wprowadzenie w kartach terenów 072 i 076 precyzyjnych zapisów w zakresie dojazdu do ww. terenów;
- zwiększenie wysokości budynków na terenie 076 do 52 m n.p.m. oraz do 7. kondygnacji,
  zwiększenie wskaźnika intensywności zabudowy na terenie 076 do 2,5, w tym dla kondygnacji, które nie są zagłębione  ze wszystkich stron  przylegającego terenu, co najmniej w połowie wysokości w świetle – do 2,0.
Sposób rozstrzygnięcia:
- ustalenie dojazdu do terenów przeznaczonych pod zabudowę od drogi publicznej przez konkretne działki, nie będące drogami publicznymi, nie mieści się w zakresie ustaleń planu miejscowego;
- ustalony parametr intensywności zabudowy umożliwia odtworzenie budynków wielorodzinnych, znajdujących się na terenie 076.  Budynki istniejące przy ul. H. Kołłątaja  po jej północno – wschodniej stronie mają od 3. do 5. kondygnacji, a po jej południowo – zachodniej stronie do 3. kondygnacji. Dalsze zwiększanie parametrów intensywności oraz wysokości zabudowy nie jest zasadne. Istniejące budynki przy ul. Falistej 22, 24 i ul. Lelewela 7-9 stanowią dysonans przestrzenny i nie powinny stanowić odniesienia dla określania parametrów zabudowy.
·         uwaga nr 11 (II wyłożenie):
- zwiększyć dopuszczalną liczbę mieszkań – z 4. do 6.
Sposób rozstrzygnięcia:
Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Kołłątaja 44, 46, 48, 52 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru. Projekt planu przewiduje uzupełnienie zespołu o nowe budynki, zbliżone skalą do budynków historycznych. Z uwagi na niewielkie powierzchnie działek i ograniczone możliwości realizacji programu, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania historycznej zabudowy mieszkaniowej oraz nowej zabudowy stanowiącej jej uzupełnienie, zasadne jest ograniczenie liczby mieszkań w budynkach do 4.
·         uwagi nr 3 i 4 (I wyłożenie) oraz uwaga nr 7 (II wyłożenie):
- wprowadzenie zapisów uniemożliwiających wybudowanie  osiedla mieszkaniowego z wysokimi budynkami, zawierającymi dużą liczbę mieszkań na terenach 044 MW3 i 045 MW3:
Sposób rozstrzygnięcia:
W projekcie planu określono zasady uwzględniające inwestycje planowane przez władze Akademii Morskiej. Podstawą zapisów są rozwiązania wyłonione w konkursie. Budynki obecnych domów studenckich przy ul. Beniowskiego 15-17 oraz ul. Beniowskiego 20-22 przewidziane są do wyburzenia, a w ich miejsce zaplanowano realizację zabudowy mieszkaniowej, z usługami w parterze. Wymienione wyżej działki mogą być sprzedane tylko razem z budynkami. Zysk ze sprzedaży Uniwersytet Morski planuje przeznaczyć m. in. na realizację nowych  domów studenckich. Zaproponowane parametry rekompensują przyszłemu developerowi cenę nabycia działek. Przewidziana wysokość zabudowy na terenie 045 nawiązuje do wysokości zabudowy istniejącej, tj. do 6-12(13). Wskaźnik powierzchni zabudowy na przedmiotowym terenie, przyjęty w planie, wynosi 0,43 powierzchni działki budowlanej.
·         uwaga nr 5 (I wyłożenie) i uwaga nr 13 (II wyłożenie):
- nie przeznaczanie części działki nr 1063, położonej przy ul. M. Beniowskiego 37, na drogę:
Sposób rozstrzygnięcia:
Część działki nr 1063 musi być  przeznaczona na drogę – plac do zawracania dla samochodów, co wymagane jest przepisami rozporządzenia w odniesieniu do dróg publicznych klasy D (dojazdowych). Ulica M. Beniowskiego jest na przedmiotowym odcinku nieprzelotowo zakończona.
W projekcie planu, po drugim wyłożeniu, zmniejszono wymiary placu do zawracania do minimalnych wymogów określonych przepisami. Tym samym zmniejszeniu uległa powierzchnia podcięcia działki nr 1063.
·         uwagi nr 7 i 8 (I wyłożenie):
- zwiększenie dopuszczalnej liczby mieszkań – z 4. do 6.
Sposób rozstrzygnięcia:
Wjazd na teren 063 znajduje się ok. 10 m ponad poziomem wjazdów na teren działek zlokalizowanych na terenach 062 MN1 i MW1, co stanowi ograniczenie dla intensyfikowania zabudowy. Ograniczona liczba mieszkań (do 4.) związana jest z charakterem istniejącej zabudowy jednorodzinnej i ograniczoną przepustowością układu komunikacyjnego, przy braku możliwości jego rozbudowy.
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na działkach nr 1300, 1301, 1303, dla  6-kondygnacyjnego budynku wielorodzinnego, bez ograniczania liczby mieszkań, spotkał się z uzasadnionym sprzeciwem mieszkańców osiedla przy ul. Falistej i Lelewela.
·         uwaga nr 10 (II wyłożenie):
- dopuszczenie na działce przy ul. Falistej 20 tylko zabudowy wolnostojącej jednorodzinnej
Sposób rozstrzygnięcia:
W 2002 r. zrealizowano budynek z 3. kondygnacjami  i lokalem użytkowym w przyziemiu  przy ul. Falistej 20. W 2002 r. lokal użytkowy przekształcono na cele mieszkaniowe. Uzasadnione tym samym jest dopuszczenie funkcji małych domów mieszkalnych – do 4. mieszkań.
·         Uwagi nr 9, 10, 21 (I wyłożenie) i uwaga nr 12 (II wyłożenie):
- podwyższenie wskaźników powierzchni zabudowy dla działek nr: 1210, 1211, 1212 (ul. J. Lelewela 3) do 0,34 powierzchni działki budowlanej dla zabudowy bliźniaczej;
- zarzut pogorszenia warunków zabudowy, zapisanych w decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie której możliwa była realizacja budynku 4-kondygnacyjnego;
- zwiększenie dopuszczalnej liczby mieszkań – z 6. do 8.;
- przesunięcie linii zabudowy na odległość 3 m od linii rozgraniczającej ul. J. Lelewela
Sposób rozstrzygnięcia:
- powierzchnię zabudowy do 0,25 pow. dz. budowlanej przyjęto dla zabudowy, gdy jedna ściana przylega do budynku na sąsiedniej działce lub granicy działki sąsiedniej (dla jednego segmentu). Dla zabudowy wielorodzinnej przyjęto wskaźnik do 0,35 pow. dz. budowlanej;
Analiza stanu istniejącego wykazała, że wskaźnik pow. zabudowy dla budynków wolnostojących wynosi od 0,17 do 0,27 pow. dz. budowlanej;
- w wydanej decyzji o warunkach zagosp. czwarta kondygnacja ma wysokość uniemożliwiającą jej wykorzystanie na cele użytkowe/mieszkaniowe. Wysokość zabudowy przyjęta w projekcie planu nawiązuje do wysokości zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie;
- wprowadzone w planie ograniczenie liczby mieszkań wiąże się z charakterem istniejącej, sąsiadującej zabudowy jednorodzinnej oraz z niewielką powierzchnią działek i ograniczoną przepustowością układu komunikacyjnego, przy braku możliwości jego rozbudowy;
- postulowane w uwadze przesunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy byłoby niewłaściwe z uwagi na zbyt małą odległość od krawędzi jezdni oraz przewidywaną różnicę poziomów działki i drogi
·         uwagi nr 11 i 18 (I wyłożenie) i uwaga nr 6 (II wyłożenie):
- usunięcie zapisów dotyczących możliwości realizacji wewnątrz kwartałów zabudowy programu parkingowego w formie: parkingów podziemnych, garaży nadziemnych, częściowo zlokalizowanych pod ziemią, platform parkingowych;
- usunięcie zapisów dot. warunków podziału  nieruchomości;
- wprowadzenie nakazu parkowania użytkownikom Uniwersytetu Morskiego wyłącznie na obszarze uczelni;
- wyznaczenie dojazdu do UM wyłącznie od ul. Morskiej;
- przesunięcie linii zabudowy w celu umożliwienia realizacji wind, wiatrołapów i ramp;
- rozbudowa ulicy Grabowo o jeden pas ruchu na odcinku Morska-Kapitańska;
- ustalenie wymogu realizacji parkingów wyłącznie na działce inwestora
Sposób rozstrzygnięcia:
- o realizacji parkingu decyduje właściciel działki;
- wymóg dot. ustalania w projekcie planu szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury;
- nakazy i zakazy parkowania nie mieszczą się w zakresie ustaleń planu;
- w projekcie planu dopuszcza się możliwość realizacji wind osobowych z przekroczeniem linii rozgraniczających i linii zabudowy. Istniejące rampy znajdują się w liniach rozgraniczających  drogi publicznej  zbiorczej ul. Komandorskiej (konieczne jest uzyskanie zgody zarządcy drogi);
- wzdłuż ul. Grabowo znajduje się pozostałość szpaleru drzew, którego uzupełnienie jest zasadne;
- projekt dopuszcza zmniejszenie wymaganej liczby stanowisk postojowych o wielkość odpowiadającą liczbie stanowisk postojowych zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg lub placów
·         uwagi nr 15 i 18 (I wyłożenie)  oraz  uwagi nr 7,10 (II wyłożenie):
- rozwiązać problem dot. infrastruktury drogowej części dzielnicy Grabówek;
- podwyższyć wskaźnik liczby miejsc postojowych dla terenów nowej zabudowy;
- nie zezwalać na zastępowanie budynków jednorodzinnych budynkami wielorodzinnymi
Sposób rozstrzygnięcia:
- ze względu na istniejące zagospodarowanie znaczna rozbudowa układu komunikacyjnego jest niemożliwa;
W projekcie ustalono wymagania parkingowe. Przepustowość istniejących dróg jest obniżana nieprawidłowym parkowaniem. Kwestie organizacji i egzekwowania przepisów drogowych nie dotyczą ustaleń planu;
- obszar projektu planu znajduje się w strefie intensywnej zabudowy, z dobrą obsługą komunikacji zbiorowej. Nie jest zasadne podwyższanie wymagań parkingowych, zgodnych z zapisami Studium;
- projekt planu ma na celu ograniczenie dotychczasowych procesów wymiany zabudowy jednorodzinnej na wielorodzinną w drodze wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 
Opinia Komisji Planowania – pozytywna
 
DEBATA:
 
Stanowisko klubu radnych PiS przedstawił radny Paweł Stolarczyk: - Projekt planu dotyczy dużego obszaru – górnego tarasu Grabówka. Jest to, naszym zdaniem, plan zasadniczo zawierający dobre rozwiązania, proponujący dopuszczalne formy zabudowy na mocno już zurbanizowanym terenie. Plan, który umożliwia zachowanie dotychczasowych i realizację nowych ciągów pieszych i dróg. Co ważne, mamy tu zaplanowane nowe połączenie pomiędzy ulicą Morską i ulicą Wiśniewskiego, pod torami kolejowymi, przed stacją SKM Gdynia Stocznia.
Uwzględniono protesty mieszkańców osiedla Lelewela przeciwko budowie w sąsiedztwie wysokiego  budynku z uwagi na ukształtowanie terenu, który został zidentyfikowany jako zagrożony osuwaniem się mas ziemnych i ujęty w ogólnopolskiej bazie terenów zagrożonych.
Są jednak problemy, które nie zostały, naszym zdaniem, rozwiązane w sposób dostateczny. Taką sprawą jest lokalizacja lodowiska, które – naszym zdaniem - powinno funkcjonować w sąsiedztwie przyszłego parku centralnego, ewentualnie powinno być wkomponowane w zespół obiektów rekreacyjno – sportowych, usytuowanych za centrum handlowym „Riviera”, w kierunku Redłowa. Proponowana w projekcie planu lokalizacja lodowiska przysporzy problemów komunikacyjnych osobom korzystającym z własnych pojazdów. Chodzi nam o miejsca postojowe i dojazdy. W tym miejscu dziękuję Panu Prezydentowi za uwzględnienie mojej uwagi do projektu, dotyczącej możliwości połączenia ulicy Zamenhoffa z ulicą Morską, jednak takie rozwiązanie będzie możliwe do zrealizowania po uzgodnieniu z ZDiZ, więc sprawa ta nie jest przesądzona.
Nadal będzie miał miejsce w tej dzielnicy deficyt miejsc parkingowych. Projekt planu nie rozwiązuje problemu miejsc parkingowych dla budynków już istniejących. Czy więc zapisy planu są odpowiednie i umożliwiają powstawanie w razie potrzeby podziemnych parkingów? Radni PiS wstrzymają się od głosu.
 
Zenon Roda- od szeregu lat występuje problem z połączeniem ulic Falistej z ulicą Wolności. Mieszkańcy zgłaszali ten problem. Czy takie połączenie jest planowane?
 
P. Stolarczyk- odpowiem przedmówcy: ten problem jest rozwiązany w przyjętym planie zagospodarowania przestrzennego dla górnego tarasu Działek Leśnych. Zapisy planu pozwalają na zrealizowanie drogi.
 
Marika Domozych- przypomnę, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest planem inwestycji. Plan nie rozwiązuje problemów parkingowych. On jedynie dopuszcza możliwość utworzenia parkingu. Zapis o parkingach podziemnych daje taką możliwość. Na wierzchu nie powinno się lokalizować parkingów.
 
UCHWAŁA NR VII/195/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy  Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej, została podjęta: 18/0/9
 
Ad 5.4.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła Przewodnicząca Komisji Kultury, radna Maja Wagner.
Autopoprawka dotycząca tabeli zestawienia wniosków budynków grupy 1. rejestru zabytków  o treści jak w załączonym do protokołu dokumencie.
 
Szerzej o budynkach  mówił Miejski Konserwator Zabytków Robert Hirsch.
Pan Hirsch omówił poszczególne budynki mieszczące się w 3. grupach (jak w załączniku – tabela) oraz rodzaj prac proponowanych do objęcia dotacją.
 
Opinie komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Planowania- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
Radna Danuta Białooka-Kostenecka poprosiła o informację na temat właścicieli budynków wymienionych w projekcie.
 
Do powyższej prośby odniosła się Przewodnicząca J. Zielińska wskazując, że wnioskodawcami są różne podmioty.
 
R. Hirsch- w projekcie jest też podane, kto jest odbiorcą dotacji. Są to najczęściej właściciele prywatni, zgromadzenia, podmioty publiczne, stowarzyszenia. Jest to bardzo duży zakres podmiotów. Dotacje przyznawane są zgodnie z zapisami regulaminu. Danych osób prywatnych nie możemy podawać.
 
UCHWAŁA NR VII/196/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.5.
Blok projektów dotyczących placówek oświatowych (do nr-u 5.8. włącznie)  przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny Jakub Ubych.
Radny poinformował, że wszystkie projekty uzyskały pozytywne opinie związków zawodowych pracowników oświaty.
 
Opinia Komisji Oświaty-  pozytywna
/dotyczy wszystkich projektów z bloku projektów w sprawach placówek edukacyjnych/
 
UCHWAŁA NR VII/197/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie rozwiązania Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.6.
 
UCHWAŁA NR VII/198/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.7.
Radny J. Ubych informował: - Obie szkoły (SP nr 37 i LO nr XVII) zostały przeniesione do nowej siedziby. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów nie tylko w naszym mieście.
 
UCHWAŁA NR VII/199/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia XVII Liceum Ogólnokształcącego  przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.8
J. Ubych- nie ma możliwości stworzenia jednego zespołu, w skład którego wchodziłyby przedszkole, szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące.
Radny zgłosił poprawki o charakterze redakcyjnym (wpisanie właściwego numeru SP oraz poprawienie błędu w nazwie ulicy).
 
UCHWAŁA NR VII/200/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej Nr 37 im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni i XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr 8 przy ul. Wiczlińskiej 50A w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.9.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna Elżbieta Sierżęga.
 
UCHWAŁA NR VII/201/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie połączenia Przedszkola Nr 60 w Gdyni i Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego w Gdyni w Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5 w Gdyni, ul. Porębskiego 21, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.10
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Grzegorz Taraszkiewicz.
Radny poinformował, że o działaniach związanych z przedmiotowym projektem poinformowano Kuratorium Oświaty i związki zawodowe pracowników oświaty („Solidarność”, ZNP i Forum Związków Zawodowych).
 
UCHWAŁA NR VII/202/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej Nr 2 przy ul. Opata Hackiego 13 w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.11
Kolejne projekty (do projektu 5.13 włącznie) przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny Lechosław Dzierżak.
 
Opinie komisji:
Komisja Rodziny- pozytywna
Komisja Oświaty-  pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/203/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 5.12
 
Opinia Komisji Rodziny- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/204/19 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.13
 
Opinia Komisji Rodziny- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/205/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu gminnej jednostki  budżetowej „Gdyńskie Centrum Zdrowia” została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.14
Projekt przedstawił, zgodnie z treścią załącznika,  radny Sebastian Jędrzejewski.
- Zastosowanie instrumentu pożyczkowego dla organizacji pozwoli im na realizację zadań, których liczba rośnie z roku na rok.
 
Marek Dudziński- czy wiadomo, jak to będzie wyglądało w praktyce? Czy te pożyczki będą nisko oprocentowane?
 
M. Guć- idea jest taka, że organizacje będą miały możliwość pozyskania mniej kosztownych pieniędzy. Problem polega na tym, że dla banków organizacje są mało wiarygodnymi podmiotami i jeśli udzielają im pożyczek, to z wysokimi prowizjami. Fundusze pożyczkowe też są drogie. Stąd idea, aby organizacje miały możliwość ubiegania się o pożyczki z budżetu Miasta. Taką możliwość daje ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Ich koszt byłby porównywalny z kosztem pożyczek pozyskiwanych przez gminę. Gmina będzie miała pewność, że będzie to zwrócone, ale oprocentowanie będzie do 10. stóp procentowych niższe. Komisja będzie oceniała zasadność wniosku. Warunkiem, aby było to możliwe, jest podjęcie przedmiotowej uchwały i udzielenie Prezydentowi w uchwale budżetowej stosownego upoważnienia.
 
UCHWAŁA NR VII/206/19 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.15
Projekt przedstawił radny Lechosław Dzierżak.
/pełna treść raportu dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej/
 
Opinia Komisji Rodziny- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/207/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w 2018 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.16
Projekt i autopoprawkę do projektu (patrz załączniki) przedstawił radny A. Bień.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/208/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie podziału na strefy obszaru administracyjnego Miasta Gdyni na potrzeby ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących własność  Gminy Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.17
Projekt prezentowała radna Maja Wagner: - w pewien sposób czuję się z tematem pszczół związana od urodzenia i choć piosenka niekoniecznie należy do moich ulubionych (mowa o piosence „Pszczółka Maja”), to pszczoły są moimi ulubionymi owadami.
Dotychczas hodowla pszczół była dopuszczalna na terenach rolniczych. Miejskie pszczelarstwo zyskuje coraz więcej zwolenników. Państwo z pewnością znacie zagrożenia, wynikające ze zmniejszania się populacji tych owadów. Proponowana zmiana w regulaminie ma ułatwić zakładania pasiek w naszym mieście.
- W imieniu wszystkich Maj, wszystkich pszczół, proszę o podjęcie uchwały.
Szczegółowe zapisy, prezentowane przez radną, zawarte są w załączniku.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/209/19 RADY MIASTA GDYNI o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie.
 
J. Zielińska- bardzo się cieszę z podjęcia uchwały. Próba wprowadzenia takiej zmiany w czasie poprzedniej kadencji nie powiodła się.
 
Ad 5.18
Blok projektów dot. nieruchomości (do punktu 5.23 włącznie) przedstawiła, zgodnie z treścią załączników, Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej,  radna Elżbieta Sierżęga.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
/dotyczy wszystkich projektów w sprawach nieruchomości/
 
UCHWAŁA NR VII/210/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Dembińskiego 65B, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.19
Radna E. Sierżęga poinformowała, że dla przedmiotowego terenu obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego i podkreśliła, że w odniesieniu do estetyki - kwestii poruszanej przez mieszkańców, jest zapewnienie, że zagadnienia te będą konsultowane z Plastykiem Miasta.
 
Krzysztof Chachulski- rzeczywiście, w zarządzeniu Prezydenta powinien być określony teren przylegający do tej nieruchomości. Prośba ze strony mieszkańców, żeby zostało to  uwzględnione w warunkach.
 
UCHWAŁA NR VII/211/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o pow. 95,00 m kw., położonej w Gdyni, przy ul. Porębskiego, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.20
 
UCHWAŁA NR VII/212/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Sambora 3, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.21
 
UCHWAŁA NR VII/213/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Kuśnierskiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.22
 
UCHWAŁA NR VII/214/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Bernadowskiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.23
 
UCHWAŁA NR VII/215/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Żwirowej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.24
Kolejne projekty, do nr-u 5.31 włącznie, przedstawiła radna Marika Domozych.
 
UCHWAŁA NR VII/216/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni, przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, na działkach nr 432 i  434, obręb 0016 Kamienna Góra, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.25
 
UCHWAŁA NR VII/217/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości położonej w Gdyni, przy Bulwarze Nadmorskim im. Feliksa Nowowiejskiego, na działkach nr 434 i 436, obręb 0016 Kamienna Góra, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.26
 
UCHWAŁA NR VII/218/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Legionów została podjęta: 23/0/3
 
Ad 5.27
Radna M. Domozych wskazała na konieczność naniesienia poprawki w związku z błędnym określeniem miary powierzchni – w miejsce „ha” wpisanie: „m kw.”.
 
Zasadność powyższej uwagi potwierdził Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, pan Andrzej Ryński.
 
UCHWAŁA NR VII/219/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego  nr 21, usytuowanego w Gdyni, przy ul. Dantyszka 4D, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 5.28
 
UCHWAŁA NR VII/220/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu nr 22, kl. 13 oraz pomieszczenia gospodarczego przyłączonego do lokalu  nr 12, kl. 11, położonych w Gdyni, przy ul. Augustyna Necla 11-13, została podjęta jednogłośnie: 28 gł. za
 
Ad 5.29
 
UCHWAŁA NR VII/221/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Śląskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.30
 
UCHWAŁA NR VII/222/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej, została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.31
 
Radna M. Domozych podkreśliła, że podjęcie przedmiotowej uchwały umożliwi gminie zrealizowanie zabudowy pierzei ulicy Żeromskiego, a spółka zyska możliwość korzystania z drogi publicznej.
 
UCHWAŁA NR VII/223/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osoby prawnej została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.32
M. Wagner- w zeszłym roku najmniejsza filia na Płycie Redłowskiej, której likwidacji dotyczy projekt, odnotowała 500. czytelników. Jest to najsłabszy wynik wśród wyników odnotowanych przez gdyńskie biblioteki. Być może jedną z przyczyn jest utworzenie nowoczesnej biblioteki „Z pasją” w parku technologicznym, dostosowanej do potrzeb osób z ograniczoną aktywnością. Odległość między tymi placówkami wynosi około 1,5 km.
Filia ta jest niedostosowana do współczesnych wymogów. Mała powierzchnia pozwala tylko na realizowanie podstawowej funkcji bibliotecznej, jaką jest wypożyczanie książek. Funkcję tę z powodzeniem może realizować biblioteka „Z pasją”, która także jest zlokalizowana w Redłowie. Nie jest możliwe organizowanie w tej filii działań związanych z nowoczesnym myśleniem o bibliotece, tj. spotkań, warsztatów. Dalsze utrzymywanie filii jest ekonomicznie niezasadne, jednak przede wszystkim filia nie jest w stanie sprostać współczesnym standardom.
 
Opinia Komisji Kultury- pozytywna
 
DEBATA:
 
Dorota Płotka- prawdą jest to, co powiedziała Pani radna. Jest to maleńki lokal, niedostosowany do potrzeb starszych osób czy osób niepełnosprawnych. Filia mieści się w szkolnym budynku. Nie ma pewności, czy gdyby dostosowano warunki, czytelników nie byłoby więcej. Zwracałam się w tej sprawie do Pana Prezydenta prosząc o wyznaczenie innego miejsca dla filii. W dzielnicy Redłowo nie ma innego miejsca na spotkania mieszkańców. Dzielnica ma dużą liczbę seniorów, więc dobrze by było, gdyby ta filia została. 500. czytelników to nie jest tak mało. Przykro słuchać, kiedy ekonomiczne kryteria przedkłada się nad potrzeby mieszkańców. Mieszkańcy Redłowa proszą o nie likwidowanie tej placówki.
 
M. Wagner- ten projekt przedłożono właśnie z myślą o mieszkańcach Redłowa. Powstanie w Redłowie biblioteka z godnymi warunkami. Żadna inna dzielnica nie ma 2. filii. Nie ma możliwości dostosowania tego obiektu tak, żeby mogły korzystać z niego osoby z ograniczoną aktywnością czy rodzice z dziećmi. Podkreślam, że jest to pomieszczenie liczące 49 m kw. ze zbiorami. Odległość biblioteki „Z pasją” od likwidowanej filii liczy od 1. do 1,5 km. Skomunikowanie jest znakomite. Jest to podróż autobusem z jednego przystanku na drugi.
 
P. Stolarczyk- jest to kolejna dzielnica, w której likwiduje się bibliotekę. Niewłaściwe wydaje się porównywanie biblioteki „Z pasją”, funkcjonującą w obrębie Parku Naukowo - Technologicznego i zadań, jakie ta biblioteka realizuje dla wszystkich gdynian, z konkretną dzielnicową biblioteką. Warto ją zachować lub dostosować, być może poprzez zmianę lokalizacji, gdzie pomieszczenie będzie dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych.
 
J. Zielińska- Miejska Biblioteka Publiczna stara się udostępniać swoje zbiory w jak najlepszych warunkach. Pożyczanie książek jest obecnie tylko jednym z elementów funkcjonowania nowoczesnych bibliotek. Odwiedziliśmy bibliotekę w Śródmieściu. Tak powinna wyglądać nowoczesna biblioteka. Wiem, że każdy chciałby mieć taką placówkę  jak najbliżej miejsca zamieszkania. Dla uczniów takimi punktami są szkolne biblioteki. Osoby dorosłe naprawdę bez problemu mogą dojechać do biblioteki „Z pasją”. Ta filia nie jest nawet dobrym miejscem do wypożyczania tylko książek. To jest tylko 49 m kw., gdzie muszą się jeszcze zmieścić zbiory i komputer.
Myślę, że jest to bardzo dobra decyzja. Proszę o podjęcie uchwały.
 
D. Płotka- zgadzam się, że obecne warunki są tragiczne, jednak starsze osoby nie mogą jeździć do parku technologicznego. Mówiłam o zmianie lokalizacji i poszukaniu innego miejsca w Redłowie.
 
UCHWAŁA NR VII/224/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 17 Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Gdyni oraz zmiany statutu Biblioteki w części  dotyczącej zakresu działania i lokalizacji  filii oraz oddziałów została podjęta: 22/4/1
 
Ad 5.33
J. Ubych- skarżąca zarzuca, że z powodu działalności Wydziału Ewidencji Ludności nie ma zameldowania. Skarżąca nie wykazała, że z jej strony wpłynęło do urzędu jakiekolwiek pismo. Pani Przewodnicząca RM w imieniu Komisji Skarg wystąpiła do Prezydenta o zweryfikowanie, czy miała w tej sprawie miejsce korespondencja między wydziałem a skarżącą. Nie znaleziono niczego. Skarżąca też nie była w stanie przedłożyć konkretnego pisma, potwierdzającego zarzuty.
 
Przewodnicząca J. Zielińska uzupełniając poinformowała, że skarżąca kontaktowała się telefonicznie oświadczając, że po powrocie do Polski złoży w urzędzie stosowne pismo.
 
UCHWAŁA NR VII/225/2019 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx na działanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie skargi, jaką złożyła w kwietniu 2018 r. została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.34
J. Ubych- miesiąc temu odrzucono skargę w formie uchwały rady tej samej osoby skarżącej. Skarżąca złożyła od uchwały odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do którego należy przekazać stosowne dokumenty. W tym celu należy podjąć przedmiotową uchwałę.
 
UCHWAŁA NR VII/226/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na uchwałę Rady Miasta Gdynia z dnia 27 lutego 2019 r.  – nr VI/183/19, rozpoznającą skargę xxx na działanie Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 5.35
J. Ubych- jest to ponowne wniesienie skargi. Skarga nie wnosi do sprawy nic nowego. Dla przypomnienia: w skardze padł zarzut kolaboracji osób bezdomnych z kontrolerami biletów oraz zarzut złego umiejscowienia bankomatów, co uniemożliwiło skarżącej zakup biletu. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko z uwagi na nie wniesienie niczego nowego.
 
DEBATA:
 
Bogdan Krzyżankowski- jedną z podstawowych funkcji rady jest funkcja kontrolna. Rada nadzoruje władzę wykonawczą, dlatego szczególnie nad skargami powinniśmy się pochylać. Nie rozumiem dlaczego te skargi są wniesione w trybie nadzwyczajnym, przez co nie mogliśmy zapoznać się z ich treścią. Przecież nie zgłoszono ich wczoraj (mówię też o kolejnej skardze). Nie mogę głosować za projektem. Proponuję odejście od takiej praktyki. Radni powinni mieć możliwość zapoznania się z treścią skargi. Zostało to nam uniemożliwione.
 
J. Ubych- jeśli chodzi o te skargi, to one były omawiane i wcześniej dostarczone. W ich przypadku jest to tylko podtrzymanie stanowiska. Kwestie merytoryczne i formalne zostały wcześniej omówione. Będzie przedstawione sprawozdanie z prac Komisji Skarg, które może rozwieje wątpliwości. Będziemy się starali kolejne skargi wnosić pod obrady rady co najmniej w trybie 7-dniowym.
 
B. Krzyżankowski- wnoszę o odczytanie tych skarg. Państwo w sposób subiektywny oceniliście, że nic nowego nie wnoszą. Chcę to osobiście ocenić. „Samorządność” ma druzgocącą przewagę liczebną w komisji, dlatego każdą skargę może tak ocenić, a radni nie będą mogli podjąć autonomicznej decyzji. Uważam, że podejmowania takich decyzji wymaga ode mnie mandat radnego.
 
J. Zielińska- ma Pan prawo zapoznać się z każdą skargą. Skargi są w biurze rady. Wszystkie dokumenty można sprawdzić przed sesją. W Komisji Skarg zasiadają przedstawiciele każdego klubu, klubu KO również. Komisja ma obowiązek zajęcia się skargą w ciągu 7. dni od daty jej wpłynięcia. Jest to wymóg ustawowy. To jest jedyna komisja, która spotyka się 2, 3 razy w miesiącu.
 
B. Krzyżankowski- zwracam uwagę, że komisja procedowała bezpośrednio przed sesją o sposobie rozpatrzenia skarg. Nie byliśmy poinformowani, jakie skargi będą procedowane na sesji, dlatego nie mogłem się zwrócić o udostępnienie dokumentów. Podejrzewam, że pod względem merytorycznym nie ma nic do zarzucenia komisji, ale chcę podejmować decyzje w sposób autonomiczny, niezależny od ocen innych radnych.
 
J. Zielińska- ilu jest radnych w składzie komisji?
 
J. Ubych- sześć osób.
 
J. Zielińska- wobec tego są jeszcze dwa miejsca. Zapraszam do zgłaszania się do pracy w komisji.  
 
J. Ubych- na poprzednim spotkaniu komisji omówiliśmy kwestie merytoryczne. Dzisiaj ustaliliśmy tylko, że przekazujemy konkretne uzasadnienia do projektów.
 
D. Płotka- jestem członkiem Komisji Skarg i bardzo proszę o zmianę sposobu procedowania tej komisji. Rzeczywiście ta komisja często się spotyka, ale nas też obowiązuje Statut i nie może być tak, że członkowie komisji głosują pół godziny przed sesją nad wprowadzeniem do porządku skargi, skoro nie znają treści uzasadnienia.
 
J. Zielińska- uzasadnienia Państwo tworzycie.
 
D. Płotka- z posiedzenia każdej komisji powinien być sporządzony protokół, żeby można było się zapoznać z przebiegiem posiedzenia, a ponadto, skoro głosujemy na sesji wszyscy, nie tylko komisja, to wszyscy powinni znać treść skarg. Powinien być protokół z każdego posiedzenia. Przyznaję, że jeśli po raz kolejny trafia skarga, która nic nowego nie wnosi, to komisja kieruje uchwałę na sesję automatycznie, ale bardzo proszę, aby taka sytuacja jak dzisiaj nie powtarzała się.
 
J. Zielińska- komisja musi to rozpatrzyć w swoim gronie.
 
UCHWAŁA NR VII/227/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx z dnia 11 marca 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni została podjęta: 23/0/4
 
Ad 5.36
J. Ubych- jest to ponowna skarga tej samej osoby, wielokrotnie już dyskutowana. Pieniądze zostały skarżącemu zaliczone na poczet należności wynikających z kolejnych mandatów skarżącego. Jeśli chodzi o tę konkretną skargę, jest ona kopią poprzednich.
 
UCHWAŁA NR VII/228/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie skargi xxx z dnia 17 marca 2019 r. na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, dotyczącej nie dokonania zwrotu nienależnie pobranych opłat w Strefie Płatnego Parkowania, została podjęta: 26/1/0
 
Ad 5.37
Proponowane zmiany w budżecie na bieżący rok, wykazane w załączonym dokumencie, przedstawił Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki.
 
Opinie Komisji:
Komisja Kultury- pozytywna
Komisja Oświaty- pozytywna
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa- pozytywna
Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia- pozytywna
Komisja Budżetowa- pozytywna
 
DEBATA:
 
Wystąpienie klubowe (Koalicja Obywatelska) radnego Tadeusza Szemiota: - Zaproponowana zmiana jest głęboką zmianą w części dotyczącej wydatków majątkowych, szczególnie inwestycyjnych. Jest to zmniejszenie o kwotę prawie 70 mln. zł. Ledwo zaczynamy rok, upływa nieskończony jeszcze, pierwszy kwartał. Podczas uchwalania budżetu zarówno jego  autorzy  jak i opozycja wskazywali, że tak dużego, ambitnego budżetu inwestycyjnego nie da się zrealizować i mamy tego pierwszy sygnał. Z niepokojem czekamy na kolejne, urealniane budżety.
Niepokojące jest także, że istotną część wydatków majątkowych zastępuje się wydatkami bieżącymi. Zmienia się tym samym struktura budżetu. Bardzo istotne inwestycje „wypadają” na bardzo wczesnym etapie realizacji budżetu.
Zagłosujemy „przeciw”. Oby więcej tego rodzaju zmian w bieżącym budżecie nie było.
 
Wystąpienie radnego Marka Dudzińskiego w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość: - Mamy do czynienia z bardzo negatywnym  trendem, zapoczątkowanym na jednej z poprzednich sesji, kiedy to dowiedzieliśmy się, że lodowisko nie będzie realizowane. W zaproponowanym projekcie „schodzą” bardzo istotne inwestycje.
Dla mnie, i z punktu widzenia dzielnic południowych,  kluczową inwestycją jest  węzeł Karwiny. We wrześniu 2018 roku miały się rozpocząć prace budowlane. Wczoraj, w doniesieniach medialnych, podawano informację, że nie ma pozwolenia prawnego i nie wiadomo, kiedy je uzyskamy. Kiedy złożono wniosek? We wrześniu 2018 roku mogliśmy się zapoznać z wizualizacją tego węzła. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Dzisiaj dowiadujemy się, że inwestycja nie będzie rozpoczęta. Co się zmieniło w przeciągu 3. miesięcy od czasu uchwalenia pierwotnego budżetu, że tak nagle z tego rezygnujemy?
Pan Łucyk wspomniał w audycji Radia Gdańsk o drugiej inwestycji – drodze S6. Te dwie inwestycje miały być realizowane równolegle. Wiedza na ten temat sięga niemal 2. lat.  Dzisiaj dowiadujemy się, że S6 nie będzie realizowana w tym roku. Wobec tego scenariusz wydarzeń może być taki: w wyniku wcześniejszego oddania do użytku Trasy Kaszubskiej pojawi się większy wolumen pojazdów na ulicach Chwaszczyńskiej, Wielkopolskiej i realizacja w tym czasie węzła Karwiny może spowodować jeszcze większą kumulację ruchu. Rezygnacja z tej inwestycji może bardzo negatywnie wpłynąć na ruch w tych dzielnicach.
Kolejna kwestia: zwiększenie dotacji dla oświatowych niepublicznych placówek. Tu też proszę o wyjaśnienia. Z jednej strony narzekamy na zmniejszoną subwencję w części oświatowej, a z drugiej strony zwiększamy nakłady na niepubliczne placówki.
Klub PiS jest przeciwny takim zmianom.
 
Marcin Bełbot- klub „Samorządność” ogłaszał rekordowy budżet inwestycyjny, który teraz rekordowo topnieje. Jak tak dalej pójdzie, w przyszłym roku trzeba będzie przyjąć rekordowo rekordowy budżet, żeby zmieścić te wszystkie przesunięte inwestycje. Gdy mija trochę czasu, szybko wycofujecie się z tych planów. Były już terminy robót  na odcinkach ulic Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. Dzieje się to tak szybko, że nie dociera to pewnie do opinii publicznej. W Gdyni mamy hasło: „gdyńskie tempo” i uważam, że Waszych działań to nie dotyczy, chyba że zredefiniujemy to pojęcie przyjmując jako jego przejaw legendarny już przejazd ulicą Pucką. „Wypadły” węzeł Karwiny i lodowisko, wypadła inwestycja związana z ulicą Chwarznieńską. Czy następny będzie węzeł na Chylonii? Mam nadzieję, że nie.
 
Bogdan Krzyżankowski- rezygnacja z budowy zbiornika retencyjnego, który miał przejmować wody opadowe z ulicy Chwarznieńskiej: jest to teren byłych ogródków działkowych. Mieszkańcom wypowiedziano umowy do lutego b.r. Mieszkańcy nie mają radości z obcowania z zielenią i naturą,  a żadna inwestycja tam nie powstaje i pewnie w najbliższym czasie nie powstanie. Pytanie, od kiedy było wiadomo, że ta inwestycja nie będzie realizowana? Nie można było pozwolić  mieszkańcom na cieszenie się ogródkami?
 
Ireneusz Bekisz- zgadzam się z przedmówcą z PiS, że przesunięcie realizacji inwestycji węzeł Karwiny z chwilą realizacji S6 spowoduje niesamowity bałagan komunikacyjny w południowych dzielnicach. Na spotkanie zorganizowane przez klub „Samorządność” nie przyszedł żaden przedstawiciel urzędu. Przedstawiciele wykonawców powiedzieli, że za  odcinki od ulicy Anyżowej do ulicy Rdestowej i od ulic Wielkopolska, Chwaszczyńska do obwodnicy odpowiada Miasto i oni nie mają pojęcia, jak Miasto to rozwiąże. Nie widzę tu inwestycji zamiennych
Mój niepokój budzi zwiększenie na kalendarz imprez – o 5 300 000 zł. Pytałem o to na posiedzeniu Pana Skarbnika, który odpowiedział, że nie zna szczegółów. Prawdopodobnie jakaś kwota będzie przeznaczona na OPENER (już jest 4,5 mln. zł.).
Przerasta nas utrzymanie Parku Naukowo - Technologiczno. Nie dość, że już przeznaczyliśmy na to kilkanaście milionów, to jeszcze zwiększamy jego budżet o 3,5 mln. zł. – są to koszty mediów i modernizacja sieci. Oczywiste jest, że mediów, bo ten obiekt zużywa bardzo dużo energii. Ktoś kiedyś nie  pomyślał o kosztach.
To są zastrzeżenia, które nie pozwolą nam (mowa o klubie KO) poprzeć tych zmian.
 
Ireneusz Trojanowicz- na Miejski Kalendarz Imprez Kulturalnych przewidywano w budżecie prawie 5 mln. zł. Cieszyliśmy się, że planowano zmniejszenie o połowę w tej pozycji, a tu nagle pojawia się taka sama kwota. Jaka jest przyczyna?
Realizacja zadań ZKM: na posiedzeniu komisji Pan profesor Szałucki  powiedział, że wiąże się to przede wszystkim z darmowym biletem dla uczniów. Oczywiście jestem za biletem. Czy oszacowano na bieżący rok koszty tego biletu?
W przypadkach zwiększeń przeważnie są to też pieniądze Unii i tak naprawdę będziemy ponosić koszty  kredytów, które Miasto będzie musiało zaciągnąć.
 
Do poruszonej wyżej kwestii dotowania placówek niepublicznych odniósł się radny Jakub Ubych: - Struktura budżetów tych placówek wygląda inaczej. To są najtańsze placówki edukacyjne dla naszego Miasta. Dostają 1 : 1 subwencji ministerialnej, a całą resztę kosztów pokrywają organy prowadzące. W przypadku naszego Miasta są to przeważnie stowarzyszenia. Jeśli chodzi o kwotę dotacji, to jest to subwencja ministerialna. Jeszcze rok temu około 60 % stanowiły środki ministerialne, a 40 % miejskie. W tym roku zaczyna być tak, że niedługo będzie to 50 % na 50 %. Szkoły niepubliczne muszą sobie radzić na zasadach rynkowych. W przeciągu ostatnich 4. lat najlepszy wynik miały właśnie szkoły niepubliczne. Są bardzo ważne na naszej mapie edukacyjnej. Miasto nie dokłada do tego ani złotówki. Przekazuje to, co przekazać musi.
 
Krzysztof Szałucki- przypomnę w jakiej formie przyjęliśmy w grudniu finansowanie części wydatków majątkowych. Prosiłem Radę, żeby zapamiętała, że kredyt dotyczy wszystkich zadań wpisanych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) i zadań przełożonych z lat 2017, 2018. Już wówczas przestrzegałem, że nie ma takiej możliwości, żeby zrealizowano wszystko. Mówiłem, że pierwsze trzy miesiące będą czasem dokonywania zmian. Nigdy nie mówiliśmy, że wykonamy wszystkie inwestycje. Nie wiedzieliśmy wówczas jednego – które inwestycje da się zrealizować, a których nie. Sprawa węzła Karwiny tak się potoczyła z przyczyn od nas niezależnych. Przewidziany czasokres upłynął, ale nie rezygnujemy z tego. Prawdopodobnie zaczniemy z końcem tego roku  i środki na to są.
Szkolnictwo: to jest zadanie państwa, a nie samorządu. Mówią o tym Konstytucja i ustawa o finansach publicznych. Powinniśmy wydawać tylko subwencję ogólną, ale nie przystaje to do ambicji gminy. Przekazujemy 40 %  własnych środków za Państwa zgodą.
Kolega mówił, że zdjęto z subwencji ogólnej 8 mln. zł. Znaleźliśmy 7 mln. zł.  i w asekuracji podstawiliśmy to pod szkolnictwo niepubliczne. Nie wiem, ile ostatecznie będzie subwencji ogólnej do końca roku. To jest bitwa ogólnopolska. Nie wyobrażam sobie czynienia oszczędności na szkolnictwie, ale wszystko jest możliwe.
Komunikacja: to my zwolniliśmy młodzież z opłat i dlatego nie ma dochodów w Zarządzie Komunikacji Miejskiej. W zeszłym roku miała miejsce regulacja wynagrodzeń w spółkach komunikacyjnych. Ile ostatecznie będzie brakowało środków w przypadku ZKM? – Nie wiem.
Robię co mogę, żeby zneutralizować wszystkie niekorzystne tendencje.
Wróci ulica Chwarznieńska, wróci węzeł Karwiny, bo pieniądze na to są. Nie możemy tego technicznie zrobić. Zapewniam, że finansowo jesteśmy do tego gotowi.
 
Do wypowiedzi poprzedników odniósł się Wiceprezydent Michał Guć: - Wypowiedź radnego Bekisza: jeśli chodzi o edukację – bardzo się cieszę, że to radni PiS podnieśli tę kwestię, bo to obecny rząd zabrał uczniom i nauczycielom 8 mln. zł. O tym, że wcześniej subwencja była zbyt mała, wiemy, natomiast w tej chwili zabrano nam kolejne 8 mln. zł., które musimy znaleźć w innych miejscach budżetu i dzisiaj właśnie ponosimy tego konsekwencje. Za te pieniądze moglibyśmy sfinansować jakieś inwestycje, czy tzw. działania miękkie.
Sprawa Parku Naukowo – Technologicznego: na koszty składają się dwa komponenty. Pierwszy to koszt mediów w kwocie 2,5 mln. zł.  Gros kosztów jest potem refakturowana na najemców. Drugi czynnik to fakt, że wzrosła płaca minimalna, a więc wzrosły koszty ochrony, koszty energii cieplnej. Oczywiście częściowo użytkownikami parku są instytucje  gminne, ale gros pomieszczeń jest wykorzystywana przez prywatne firmy. Koszty parku to mit, który wraca co roku. Najpierw pisze niekompetentny dziennikarz, że Miasto dopłaca kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt milionów, potem my to prostujemy, ale nikt już tego nie czyta. Te koszty per saldo zerują się, z wyłączeniem części, którą finansuje „Eksperyment”. Mamy tam właściwie jedyne centrum konferencyjne. Minęło już kilka lat od oddania inwestycji i część elementów musi być wymieniona.
 
Z głosami przedmówców polemizował  Wiceprezydent Marek Łucyk: - Wypowiedź radnego Szemiota: nie zmniejszamy budżetu, tylko przenosimy środki na 2020 rok (53 mln. zł. + 20 mln. zł. z UE). Te środki nie znikają. Pojawią się w budżecie i w WPF w przyszłym roku.
Jeśli chodzi o tempo realizacji gdyńskich inwestycji, to jest ono takie samo jak wydawanie decyzji prawnych przez instytucje krajowe. Odpowiadając radnemu Dudzińskiemu: kilkanaście miesięcy temu złożono wniosek i gdyby „Wody Polskie” wydały zgodę, moglibyśmy realizować węzeł Karwiny. Nie wiem, jakie Pan widział badania drogowe. My to posiadamy. Gdybyśmy zrobili to, co Generalna Inspekcja Drogowa wymyśliła, czyli zamknięcie ulicy Chwaszczyńskiej na stałe podczas remontu, to każdy mieszkaniem centrum wracałby do domu co najmniej 1,5 godziny. Nie możemy więc realizować jednocześnie S6 i węzła Karwiny. S6 jest priorytetem dla mieszkańców i regionu. Instytucje rządowe przez kilkanaście miesięcy nie wydały decyzji i stąd to przesunięcie.
Do radnego Szemiota: przykro mi, że będzie Pan głosował przeciw zmianom. Będziecie więc Państwo przeciwni wykupom gruntów m.in. na realizację inwestycji, przeciwni zwiększeniu budżetu na realizację inwestycji sportowych, budowie nawierzchni na bulwarze, i tak mógłbym wymieniać bez końca. Przykro, że za tym nie będziecie Państwo głosować. Również na inwestycje oświatowe w wysokości 7 mln. zł. Mamy przygotowaną listę na 50 mln. zł.  jeśli chodzi o realizację inwestycji w oświacie.
Wypowiedź radnego Krzyżankowskiego: sprawa ogródków działkowych -  3 lata temu mówiliśmy o wypowiadaniu umów. Z chwilą opuszczenia teren ten będzie przygotowywany przez ZDiZ do realizacji inwestycji. Wszyscy Państwo łączycie to z inwestycją ulicy Chwarznieńskiej. To jest powód nie przedłużania okresu wypowiedzeń. To byłoby nieuczciwe w stosunku do tych osób, które już się wyprowadziły.
Jeśli chodzi o szkoły niepubliczne, to zabieracie, Panie radny Dudziński, 8 mln. zł. …
Wypowiedź radnego Bekisza: to nie było spotkanie zorganizowane przez „Samorządność” tylko przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. Spotkanie było tylko prowadzone przez radnego Miasta.
 
Do części powyższego wystąpienia odniósł się jej adresat, radny T. Szemiot: - Przyjął Pan formułę prowadzenia polityki polegającej na przypisywaniu mi pewnych intencji powodujących, że będę głosował przeciw. To, dlaczego jestem przeciw, wyjaśniłem w swoim stanowisku. Czynienie tego rodzaju sugestii to bardzo miałki i niski poziom prowadzenia polemiki. Ja też mogę sugerować, że jest Pan przeciw temu i temu. Wyjaśniłem w swoim wystąpieniu, dlaczego jestem przeciwny, a Pana o pełnienie roli adwokata nie prosiłem.
Uwaga merytoryczna: zmniejszamy budżet 2019 roku o konkretne pozycje. Być może te wydatki objawią się w roku 2020. W WPF to przewidziano. Proszę mnie jednak nie poprawiać, jeśli mówię, że w roku 2019 czegoś nie robimy. Mówiąc, że coś znika z budżetu mam na myśli budżet, o którym dyskutujemy w danym momencie. Chodzi mi o to, że w tym roku konkretne zadania z budżetu są wycofywane. W następnych latach też będziemy przyjmować budżety. Będę głosował „przeciw” i oszczędzę Państwu ponownego wyjaśniania, dlaczego.  
 
I. Bekisz- byłem na tym spotkaniu i było jeszcze na pewno 2. radnych. Pan Dzierżak powiedział, że zorganizował to spotkanie jako radny „Samorządności” i zaprosił przedstawicieli Generalnej Dyrekcji. Brało w nim udział ponad 200 osób. Jaka była atmosfera, każdy wie. Dziwiłem się, że skoro radny „Samorządności” organizuje spotkanie, to dlaczego nie było na nim żadnego urzędnika, przedstawiciela ZDiZ. Dowiedzieliśmy się tylko na tym zebraniu, że na 2. ulicach bardzo istotnych dla Dąbrowy – Lubczykowej i Anyżowej -  ruch będzie się odbywał po prawej stronie. Tam jest 400 domów. Jak mieszkańcy dojadą? To jest niemożliwe, żeby mogli dojechać do swoich domów przez ulicę Koperkową. Jeszcze raz podkreślam, że spotkanie nie odbyło się na wniosek Generalnej Dyrekcji. Absolutnie tego nie potwierdzili.
 
Dorota Płotka- przede wszystkim należy wszystkich uświadomić, że subwencja jest wyliczana na liczbę uczniów w danej gminie i tym należy się martwić (na skutek głosów protestu z sali, radna sprostowała: „dobrze, subwencja jest określana zaocznie” - przyp. prot.). Zarządzanie finansami oświaty zależy od jednostki samorządowej. Dodatek motywacyjny w Gdyni nie zmienił się przez 9 lat i do ubiegłego roku wynosił 115 zł.  aż uległ zwiększeniu do 135 zł. Warszawa ma 460 zł.
Uczniowie szkół publicznych mają też dobre wyniki. Szkoły niepubliczne pobierają czesne, a my nie. Tłumaczenie, że szkoły niepubliczne dostają dofinansowanie dlatego, że subwencja jest mniejsza o 8 mln. zł. mnie nie przekonuje. Nie można obciążać tylko państwa. Zadania oświatowe należą też do samorządów.
 
M. Guć- niezwykle ciekawa jest ta dyskusja. Najpierw radni PiS wytykają opóźnienia w realizacji inwestycji, gdzie winę ponoszą organy administracji rządowej, a teraz Pani radna zasugerowała, że powinniśmy obniżyć wynagrodzenia nauczycielom mniej więcej o połowę, bo przypominam, że główne koszty to utrzymanie budynków (choćby ogromny projekt termomodernizacji) i wynagrodzenia. Skoro Pani radna sugeruje, że mamy dostosować się do subwencji, to rozumiem, że postuluje Pani obniżenie wynagrodzeń. Takiego postulatu nie zrealizujemy.
 
D. Płotka- jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, to obowiązuje Karta Nauczyciela i tu jednostka samorządu terytorialnego nic nie może. Mnie chodzi o dodatki.
 
M. Guć- czy je obniżyliśmy?
 
D. Płotka- nie. Powiedziałam, że w stosunku do ubiegłego roku nie było żadnej podwyżki. Gdynia była jedną z gmin, w której były najniższe dodatki motywacyjne. Nie jestem za obniżaniem pensji nauczycielom. Przeciwnie.
 
Do kwestii spotkania z Generalną Dyrekcją Dróg odniósł się radny Lechosław Dzierżak: - Wnioskodawcami o zorganizowanie tego spotkania byli mieszkańcy. Poproszono mnie o prowadzenie. Nie przedstawiałem się jako radny „Samorządności”, a Pan radny nie przedstawił się jako radny KO (mowa o radnym Bekiszu). Wszyscy byli przedstawiani jako radni Gdyni.
 
Radna Maja Wagner zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji.
 
Wniosek formalny o zamknięcie dyskusji został przyjęty: 17/8/1
 
Przewodnicząca RM udzieliła głosu mówcom, którzy zgłosili akces do zabrania głosu przed przyjęciem wniosku formalnego.
 
M. Dudziński- - obecny rząd zabrał 8 mln. zł. subwencji. Obecny rząd kazał Gdyni przeznaczyć na Park Technologiczny 3,5 mln. zł. Obecny rząd każe gdyńskiej „Samorządności” przeznaczyć 5 mln. zł. więcej na imprezy. To jest kwestia gospodarności samorządu.
Na posiedzeniu Komisji Sportu poświęciliśmy bardzo dużo czasu sprawie S6 i wówczas powiedziano, że badań drogowych nie zrobiono. Nie zrobiono tego, a jeszcze wydano. To są Pana słowa, Panie Wiceprezydencie. Nie było informacji na temat badań drogowych. Kilkanaście miesięcy temu złożono wniosek o pozwolenie, więc dlaczego akurat dzisiaj „zdejmujemy” tę inwestycję?
 
M. Bełbot- dlaczego za tymi wspaniałymi pozycjami nie głosowaliśmy w grudniu, tylko dopiero teraz? Wcześniej trzeba było prowadzić dobry piar? Dziękuję, że Pan Prezydent powiedział, że taki budżet, w takiej formie, nie jest do zrealizowania. Mówimy o zabranych 8 mln. zł. i jeszcze o pieniądzach z UE, a wydatki przenosimy w kwocie 56 mln. zł. Myślę, że trzeba rząd wspierać i chwalić za to, że planuje realizację inwestycji, których Państwo wcześniej nie zrealizowaliście, jak np. Drogi Kaszubskiej.
 
UCHWAŁA NR VII/229/19 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok została podjęta: 16/10/1
 
Ad 5.38
Przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, Skarbnik K. Szałucki.
 
UCHWAŁA NR VII/230/19   RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033 została podjęta: 17/9/1
 
Ad 5.39
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawiła radna M. Domozych.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/231/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Gminy Miasta Gdyni na rok 2019 została podjęta: 24/0/2
 
Ad 5.40
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił radny A. Bień.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR VII/232/19 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Gminą Kosakowo została podjęta jednogłośnie: 27 gł. za
 
Ad 6.
Sprawozdanie z prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił jej Przewodniczący, radny J. Ubych: - Spotykaliśmy się w zależności od tego, kiedy wpływały skargi. Mamy na ich rozpatrzenie 7 dni. Średnio spotykaliśmy się co 9 dni. Średni czas trwania posiedzenia to ok. 2 godziny. Staramy się badać i analizować skargi bardzo dogłębnie. Zapraszamy na spotkania z nami skarżących, którzy mają możliwość wypowiadania się. Nasza komisja nie ma planu pracy i nie ma stałego terminu posiedzenia. Spotyka się, gdy wpływają skargi. Dziękuję całemu zespołowi za elastyczne dostosowywanie się do terminów spotkań. Pomimo, że czasami emocje sięgają zenitu, na koniec dochodzimy do konsensusu. Będę się starał jeszcze szybciej wysyłać dokumenty do wiadomości, z dużym wyprzedzeniem. Mamy zasadę, że tylko na początku pracy nad daną skargą kserujemy dokumenty. Poza tym są one stale dostępne w biurze rady.
 
Ad 7.
 
Do Prezydium interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8
 
Przewodnicząca J. Zielińska przekazała informacje dotyczące następujących kwestii:
- obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia b.r.;
- terminu szkolenia dla radnych (5 kwietnia b.r.) ;
- terminu sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni (3kwietnia b.r.);
- uroczystościach związanych z przypłynięciem „Daru Pomorza”;
Przewodnicząca zwróciła się do radnych z prośbą o bycie ambasadorami wyborów do rad dzielnic.
 
P. Stolarczyk- sprawa oświadczeń majątkowych: w informacji od samorządu województwa jest podany link. Chodzi o oświadczenia radnych gmin.
Ponieważ Pani Przewodnicząca wspomniała, że chciałaby porozmawiać na temat umiejscawiania w porządku obrad rady projektów wprowadzanych w trybie nadzwyczajnym, pozwolę sobie przypomnieć, że 2 miesiące temu, kiedy zgłosiłem wniosek w imieniu klubu PiS dotyczący przesunięcia w porządku projektów statutów rad dzielnic, Pani Przewodnicząca stwierdziła wówczas, że wszystkie projekty uchwał są tak samo ważne i że nie ma znaczenia kolejność ich procedowania.
 
J. Zielińska- podtrzymuję stwierdzenie, że są tak samo ważne. Zwrócono mi tylko uwagę, że powinniśmy ustalić chronologię projektów wprowadzanych w trybach 7-dniowym i nadzwyczajnym.
 
T. Szemiot- informacja o moim stanowisku w kwestii chronologii punktów porządku obrad: uważam, że projekt budżetu powinien być zawsze umieszczany na początku porządku obrad, ponieważ jest on związany z ogólnym nadzorem nad Prezydentem. Jeśli więc projekt budżetu jest w aneksie, to powinien być przesunięty na początek porządku obrad.
 
Radny L. Dzierżak poinformował o możliwości oddania krwi w ramach honorowego krwiodawstwa oraz o terminie „Niebieskiego marszu”.
 
Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
 
Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 24 kwietnia b.r.; godz. 12:00
 
Ad 11.
 
Zakończenie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.04.2019 15:12 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
25.03.2019 09:40 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 13:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 10:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 08:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
21.03.2019 08:18 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 15:20 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 14:59 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
14.03.2019 14:45 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska