IV sesja Rady Miasta Gdyni z dnia 19 grudnia 2018 r.

PORZĄDEK OBRAD
IV SESJI RADY MIASTA GDYNI
19 grudnia 2018 roku
GODZ. 12.00, s. 105 UM
 
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z III  sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Kamienna Góra,
5.      Projekty uchwał w sprawach:
 
5.1  uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok (tekst projektu uchwały Radni otrzymali w terminie wcześniejszym)
5.2  Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033 (tekst projektu uchwały Radni otrzymali w terminie wcześniejszym)
5.3  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego,
5.4  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,
5.5  przystąpienia Gminy Miasta Gdyni do projektu unijnego pn. "HUPMOBILE - Holistic Urban and Peri-urban Mobility", dofinansowanego w ramach Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014-2020,
5.6  powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
5.7  ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
5.8  bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych na zakładanie lub poszerzanie cmentarzy wyznaniowych,
5.9  wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ikara,
5.10                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Amona,
5.11                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Jemiołowej,
5.12                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 17-19,
5.13                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Nowogrodzkiej 34,
5.14                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 400 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków,
5.15                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 692 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków,
5.16                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 387 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków,
5.17                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Żółkiewskiego,
5.18                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
5.19                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
5.20                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wrocławskiej.
5.21                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
5.22                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. L. Cylkowskiego,
5.23                     wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Folwarcznej i Wrocławskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
5.24                     wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
5.25                     wyrażenia zgody na  nabycie przez Gminę Miasta Gdyni odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,  położonych w Gdyni przy ulicy  Orłowskiej 51, stanowiących własność osoby fizycznej.
 
6.            Interpelacje,
7.            Informacje.
8.            Wolne wnioski.
9.          Ustalenie terminu następnej sesji.
10.        Zakończenie obrad.

Aneks do porządku obrad
IV sesji Rady Miasta Gdyni
19 grudnia 2018 r.
 
 
Projekty uchwał w sprawach:
                             
1.zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego 
2. wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu 2 finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014- 2020 – mechanizm ZIT
3. zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 23
4. zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka "Koniczynka" w Gdyni,
5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminą Miasta Rumi oraz Gminą Miasta Redy,

 
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
 
Joanna ZielińskaPROTOKÓŁ NR 4/18
IV SESJI RADY MIASTA GDYNI
Gdynia, 19 grudnia 2018 r.
 
Porządek obrad:
 
1.      Otwarcie sesji Rady Miasta,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z III  sesji Rady Miasta,
4.      Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Kamienna Góra,
5.      Obsadzenie mandatu radnego
6.      Projekty uchwał w sprawach:
 
6.1  uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2019 rok
6.2Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033
6.3uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego,
6.4obsadzenia mandatu radnego,
6.5uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej,
6.6powierzenia obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni,
6.7ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
6.8bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych przeznaczonych na zakładanie lub poszerzanie cmentarzy wyznaniowych,
6.9wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gdyni przy ul. Ikara,
6.10wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ul. Amona,
6.11wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Jemiołowej,
6.12wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych położonych w Gdyni przy ulicy Komandorskiej 17-19,
6.13wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ulicy Nowogrodzkiej 34,
6.14wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 400 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków,
6.15wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 692 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków,
6.16wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  o powierzchni 387 m2 położonej w Gdyni przy ulicy Rybaków,
6.17wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej w Gdyni przy ulicy Żółkiewskiego,
6.18wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
6.19wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Spółdzielczej,
6.20wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Wrocławskiej.
6.21wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. Powstania Wielkopolskiego,
6.22wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni przy ul. L. Cylkowskiego,
6.23wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Folwarcznej i Wrocławskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
6.24wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej  położonej  w Gdyni przy ul.Bernadowskiej
6.25wyrażenia zgody na  nabycie przez Gminę Miasta Gdyni odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,  położonych w Gdyni przy ulicy  Orłowskiej 51, stanowiących własność osoby fizycznej,
6.26 upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni, do roku 2035,
6.27projektu uchwały zmieniającej uchwałę w spr. przyjęcia Statutu Miasta Gdyni,
6.28zmiany uchwały w spr. powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni,
6.29zmiany uchwały w spr. powołania Rady Społecznej przy MSPR,
6.30zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
6.31wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej Dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu 2 finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014- 2020 – mechanizm ZIT
6.32zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka "Niezapominajka" w Gdyni
przy ul. Wójta Radtkego 23
6.33zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka "Koniczynka" w Gdyni,
6.34wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminą Miasta Rumi oraz Gminą Miasta Redy,
 
 
7. Interpelacje.
8. Informacje.
9.      Wolne wnioski.
10.  Ustalenie terminu następnej sesji.
11.  Zakończenie obrad.
 
 
Lista obecności stanowi załącznik.
Wszystkie materiały będące przedmiotem obrad stanowią załączniki.
Wyniki głosowań nad uchwałami każdorazowo podawane są w nast. kolejności: głosy „za”, „przeciw”, „wstrzymujące się”.
 
Przypisy protokolantki pisane są niepogrubioną kursywą.
 
 
Ad 1.
Otwarcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RMG, radna Joanna Zielińska.
 
Ad 2.
Przewodnicząca J. Zielińska zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku punktu 5., dotyczącego obsadzenia mandatu radnego. - W dniu 12 grudnia otrzymaliśmy postanowienie Komisarza Wyborczego (dokument stanowi załącznik) w sprawie objęcia mandatu przez p. Grzegorza Taraszkiewicza.
Przewodnicząca zapowiedziała możliwość wprowadzenia kolejnej zmiany do porządku obrad w trakcie sesji,  w przypadku wpłynięcia kolejnego postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie objęcia mandatu radnej przez p. Elżbietę Sierżęgę.
 
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka – Spychała wnioskowała o wprowadzenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035.
Wiceprezydent uzasadniła tryb wniesienia projektu koniecznością złożenia wniosku do końca roku 2018. Bez upoważnienia w formie uchwały złożenie wniosku nie byłoby możliwe.
 
Wiceprezydent Michał Guć wniósł o wprowadzenie do porządku w trybie nadzwyczajnym projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni.
Uzasadniając powyższe Wiceprezydent mówił: - Wkrótce czekają nas wybory do rad dzielnic, wobec czego jest to naturalny moment na podjęcie rozważań dotyczących granic dzielnic, z myślą o kolejnej kadencji rad. W statucie Miasta jest zapis uniemożliwiający podjęcie takiej dyskusji, ponieważ dopuszcza podjęcie debaty z chwilą zmiany kadencji Rady Miasta, a nie Rad Dzielnic.
 
Wiceprezydent Marek Łucyk wycofał projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Gdyni  do projektu unijnego pn. „HUPMOBILE – Holistic Urban and Peri – Urban Mobility”, dofinansowanego w ramach  Programu INTERREG (pkt 5.5. zaplanowanego porządku obrad).
 
Wiceprezydent M. Łucyk wnioskował o wprowadzenie 2. projektów uchwał w sprawach:
- zmiany uchwały w spr. powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni;
- zmiany uchwały w spr. powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
Uzasadniając powyższe Wiceprezydent wyjaśnił, że konieczne jest zaktualizowanie składu rad społecznych
 
Wniosek Przewodniczącej RMG o wprowadzenie do porządku obrad punktu 5., dotyczącego ślubowania p. Grzegorza Taraszkiewicza, przyjęto jednogłośnie: 21 gł. za
 
Wniosek Wiceprezydent Katarzyny Gruszeckiej – Spychały o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035, został przyjęty: 23/0/2
 
Wniosek Wiceprezydenta Michała Gucia o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni został przyjęty: 20/4/1
 
Wniosek Wiceprezydenta Marka Łucyka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w spr. powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za
 
Wniosek Wiceprezydenta Marka Łucyka o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w spr. powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przyjęto jednogłośnie: 25 gł. za
 
Wobec powyższego zaplanowany porządek obrad uległ stosownym modyfikacjom. Ostatecznie przyjęty porządek obrad stanowi integralną część niniejszego protokołu.
 
Ad 3.
 
Wobec braku uwag Przewodnicząca J. Zielińska uznała protokół 3. sesji za przyjęty.
 
Ad 4.
Sprawozdanie z prac Rady Dzielnicy Kamienna Góra przedstawił jej Przewodniczący, pan Tadeusz Kurecki.
W informacji zawarte były informacje dot. następujących kwestii:
- finansowania potrzeb 2. szkół podstawowych i przedszkola;
- prelekcji i spacerów z przewodnikiem po Kamiennej Górze;
- wykładów pn. :”W zgodzie z prawem”;
-  biegów na orientację
Przewodniczący poinformował o inwestycjach zrealizowanych ze środków funduszu remontowo – inwestycyjnego, podkreślając przy tym bardzo dobrą współpracę z ZDiZ.
 
Ad 5.
Przewodnicząca Joanna Zielińska odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Poskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Radny Grzegorz Taraszkiewicz złożył ślubowanie.
 
Przewodnicząca J. Zielińska uprzedziła, że w przypadku otrzymania w trakcie obrad  postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie pani Elżbiety Sierżęgi, nastąpi kolejna zmiana porządku obrad.
 
Ad 6.1.
Skarbnik Miasta Gdyni Krzysztof Szałucki przedstawił, zgodnie z treścią załącznika, główne charakterystyki budżetu na rok 2019, po czym przedstawił pozytywną opinię RIO (stanowi załącznik), zawierającą 3 uwagi, uwzględnione w autopoprawce (jak w załączniku).
Komentując treść autopoprawki Skarbnik zaznaczył: - Z punktu widzenia całości budżetu wartości nie zostały zmienione -  wprowadzone zmiany mają charakter strukturalny.
 
Wystąpienie  radnego Pawła Stolarczyka w imieniu klubu radnych PiS:
- Cóż z tego, że – jak zwykli mawiać Państwo z „Samorządności” – budżet jest imponując, skoro sztandarowe inwestycje drogowe są zbyt długo realizowane i przez to uciążliwe dla mieszkańców, powodując paraliż komunikacyjny, jak ostatnio na odcinkach ulicy Morskiej, czy wcześniej przy węźle 10 Lutego – Dworcowa.
Który to już rok słyszymy, że w przyszłym roku nastąpi długo oczekiwana przebudowa ulicy Chwarznieńskiej i okolic odcinka witomińskiego wraz z zaplanowanym w pierwszej kolejności remontem ulicy Hodowlanej?
Zmniejszone, po raz kolejny, będą środki przeznaczane na gospodarkę mieszkaniową – z 83. mln. zł. do 63 mln. zł. Od lat nie są budowane mieszkania socjalne, a istniejące są nierzadko w opłakanym stanie. Na przykład wczoraj uczestniczyłem w wizji lokalnej budynków przy ulicy  Chwarznieńskiej, których wnętrza, po wieloletnich interwencjach, zaczynają normalnie wyglądać. Wielu mieszkańców, którzy przychodzą na moje dyżury, od dawna oczekuje na mieszkania socjalne. Proszę tego problemu, za który odpowiedzialny jest samorząd, nie dyskontować rozpoczęciem w Gdyni programu M+, który jest zasługą polskiego rządu.
Wracając do naszego budżetu, zauważyć trzeba, że maleją środki przeznaczane na opiekę społeczną i rodzinę – z 321 mln. zł. do kwoty 264 mln. zł. oraz na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego – z 72 mln. zł. do 50 mln. zł. Zmniejszone są środki przeznaczane na służbę zdrowia – z 12 mln. zł. na 10 mln. zł. Jedynie na kulturę fizyczną mamy podniesienie wydatków z 41 mln. zł. do 55 mln. zł. Wydawałoby się, że chociaż na tym polu będziemy mieli gdyńskie tempo. Szkoda tylko, że kosztem sięgania do kieszeni mieszkańców. W odpowiedzi na moją ostatnią interpelację, w której zaproponowałem, aby w ramach aktywowanej od kilku miesięcy Karty Miejskiej był dla gdynian bezpłatny udział w zawodach Nornic Walking podczas organizowanych corocznie biegów miejskich, uzyskałem informację, z której wynika, że mieszkańcy muszą zapłacić przynajmniej symboliczną złotówkę. Wniosek jest prosty – nie ma szans na wdrożenie  mojego pomysłu. Widocznie- według Państwa sprawujących – nawet rekreacja w naszym mieście musi kosztować, skoro Gdynia należy do najbogatszych miast w Polsce.
 
Wystąpienie klubowe („Samorządność”) radnego Marcina Wołka: - Projekt budżetu jest rekordowy .
Wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na ponad 512 mln. zł., z czego prawie 150 mln. zł. to środki, które planujemy pozyskać z UE.
Rok 2019 będzie rokiem transportu – 307 mln. zł. Wydatki w tym zakresie to nie tylko infrastruktura. Najbliższy rok będzie czasem zakupu taboru: 55. autobusów i 30. trolejbusów. Dzisiaj ceny na rynku pojazdów komunikacji miejskiej „oszalały”, ale na szczęście nasz przetarg został już rozstrzygnięty i otrzymamy autobusy w bardzo dobrej cenie.
Modernizacja dróg powiatowych: 35 mln. zł. Do tego śmiało zaplanowane inwestowanie w infrastrukturę rowerową, m. in. w gdyński odcinek międzynarodowej drogi R9.
Nie zapominamy o drogach lokalnych – łącznie 13 mln. zł.
Rewitalizacja  w sześciu miejscach Gdyni bardzo zmienia gdyńską przestrzeń. Niespełna dwa lata po przyjęcie programu rewitalizacji widzimy jakie zachodzą zmiany. Mnie szczególnie cieszy to,  jak się zmieniła przestrzeń Opata Hackiego i Zamenhoffa.
Kolejny obszar dużych zmian to Park Centralny z parkingiem na 270 samochodów.
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: 21 mln. zł.
Inwestycje oświatowe – budowa szkoły w Wiczlinie i rozwój szkolnictwa zawodowego, który jest i będzie kontynuowany w ramach wieloletniego programu.
Gospodarka mieszkaniowa: tu warte podkreślenia jest Centrum sąsiedzkie „Przystań Morska”, obiekt bardzo potrzebny w tej części Gdyni.
Inwestowanie w kulturę fizyczną to przede wszystkim lodowisko (20 mln. zł.), ale i rozwój obiektów sportowych, które wygrały  w ramach budżetu obywatelskiego (niemal 4 mln. zł.).
Trzeba też wspomnieć o stronie dochodowej budżetu, która może nie jest tak medialna. Łącznie dochody własne stanowią 63 % całości dochodów , niemal 2/3, a więc większość jest realizowana tutaj, lokalnie i to jest fundament rozwoju Gdyni.
Projekt niezwykle ambitny, prorozwojowy, historyczny. Obawiam się, że w kolejnych latach trudno będzie sięgnąć do takich parametrów jak w tym budżecie.
 
Opinie wszystkich komisji pozytywne (patrz załączony wykaz opinii)
 
DEBATA:
 
M. Bełbot- projekt na pierwszy rzut oka wygląda bardzo obiecująco (duże kwoty na inwestycje), jednak po głębszej analizie widzimy, że większość to inwestycje niewykonane w poprzednim budżecie - lodowisko, węzeł integracyjny Gdynia Chylonia, czy zakup ekologicznego taboru.
Niedoszacowane były niektóre wydatki bieżące, a mimo to nadal planuje się mniejsze kwoty, np. na promocję jednostek samorządu terytorialnego. Byłoby to do zaakceptowania, ale na podstawie poprzednich budżetów wiemy, że początkowy budżet wynosił 13 mln. zł., a zamknął się kwotą ok. 25 mln. zł. To samo jest z kulturą – plan na 2018 r. przewidywał 46 mln. zł., a ostatecznie zamknął się kwotą 58 mln. zł. W tej chwili proponuje się 50 mln. zł. To są przykłady, które są powodem naszych wątpliwości.
Istotną inwestycją jest bezkolizyjny przejazd przez Chylonię. Budżet nie zawiera konkretów. Jest tylko kwota 1 mln. zł. na prace koncepcyjne i to dotyczące nie tylko tej inwestycji. Prognozowany koszt przejazdu to około 30 mln. zł., z czego 18 mln. zł. ma pochodzić z budżetu, co można ustawić  w kontrze do wydatków na utrzymanie Pomorskiego Parku Naukowo – Technologicznego (22 mln. zł.), Gdyńskiego Centrum Kultury, Muzeum Miasta Gdyni (4,6 mln. zł.), Muzeum Emigracji (7 mln. zł. ). Dochody własne tych jednostek powinny być większe.
 
M. Dudziński- rekordowy budżet – dobrze, czy nie? Z jednej strony tak, pod warunkiem, że zostanie faktycznie zrealizowany. Dlaczego nie? Rekordowość tego budżetu wynika m. in. ze skumulowania środków przeniesionych z poprzedniego roku  (przeniesienia, rolowania). Ja to nazywam zaniedbaniem. Z mojego okręgu wyborczego jest to sprawa węzła Karwiny. Są to też drobne inwestycje, poprawiające jakość dróg. Na posiedzeniach komisji wskazywano, że za taki stan rzeczy odpowiada ciężka sytuacja na rynku branży budowlanej, po stronie podażowej. Zamawiający, czyli gmina, ma ciężej jeśli chodzi o koszty wynikające z przetargów. Pan Skarbnik mówił, że wiele wydatków to będą w istocie znacznie większe kwoty, więc widzimy niedoszacowanie. Padło też, że sytuacja na rynku będzie jeszcze gorsza i padały takie argumenty jak absorbowanie części inwestycji przez Gdańsk, odpływ pracowników z Ukrainy. Padł argument rozwoju przemysłu stoczniowego, który też „podbiera pracowników” z branży budowlanej. Dlatego podniesienie budżetu do rangi rekordowego może sprawić, że nie będzie on zrealizowany w jeszcze większym stopniu.
Kwestia opłaty targowej: szacowane przychody mają wynieść 240 tys. zł. Jest to niewiele w relacji do całego budżetu, jednak ten ciężar jest nakładany na niewielką liczbę pracowników. Dla nich jest to spore obciążenie. Jest to argument za pozbyciem się opłaty targowej.
10 mln. zł. rezerwy na nagrody dla pracowników Urzędu Miasta. Ta kwota mogłaby być zredukowana.
Bardzo proszę o wstrzymanie się od głosu w głosowaniu nad projektem budżetu.
 
M. Śrubarczyk – Cichocka- projekt budżetu nie jest idealny, natomiast nie da się ukryć, że jest inny od dotychczasowych budżetów. Jestem przedstawicielką tej części Chylonii, która była niedoinwestowana. W tym budżecie jest wiele inwestycji, które – mam nadzieję – będą zrealizowane. Oświetlenie ulicy Słowiczej ma być zakończone w przyszłym roku. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 31 – tu też otrzymałam zapewnienie, że prace rozpoczną się w 2019 r. Bardzo cieszy mieszkańców budowa długo oczekiwanego boiska przy SP Nr 31.  7 mln. zł. na „Przystań Morską” – to bardzo dobra inwestycja. Przygotowania do realizacji ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Morskiej.
Bardzo ważna inwestycja to węzeł Chylonii – nie wiadomo, czy to będzie zrealizowane, ponieważ inwestycja została wyceniona na 60 tys. zł., a my mamy na to 30 tys. zł. Mam obawy, czy ta inwestycja rzeczywiście będzie zrealizowana.
Z uwagi na te ambitne plany nie pozostaje nam nic innego jak poprzeć budżet.
Przyp. prot.: powyższe stanowisko przedstawiono w imieniu klubu radnych Koalicji Obywatelskiej.
 
Tadeusz Szemiot- padły pewne sformułowania, do których chcę się odnieść. Technika tworzenia budżetu w Gdyni od lat jest taka, że wydatki inwestycyjne są przedstawiane przez Prezydenta w szerokim wachlarzu pokazującym wiele możliwości, natomiast część wydatków bieżących nie jest nam znana, co trochę wynika z technologii tworzenia budżetu, trochę z decyzji, jak sądzę. Dużo decyzji zmieniających czeka nas zapewne, jak dotychczas, w zakresie oświaty czy promocji. W zakresie administracji publicznej też jakieś poprawki nas czekają. Tak „Samorządność” tworzy budżet. W części zagadnień tak muszą, a zapewne ma to też ułatwić radnemu Wołkowi wypowiedź, że budżet jest imponujący w wymiarze inwestycyjnym. Przy ocenie realizacji inwestycji ciężej będzie się zdobyć na taką ocenę. To co jest na koniec, wobec tego co jest zaplanowane, oscyluje w Gdyni na poziomie 40 %. Oby udało się zrealizować budżet na poziomie jak najbliższym tego, co się planuje. Fajnie, że 0,5 mld. zł. na inwestycje, fajnie, że wydatki bieżące nie są większe niż w roku poprzednim. Po prostu super. Udając, że nie wiem, czy uda się zrealizować zaplanowane inwestycje, oceniam ten budżet bardzo dobrze.
Będę głosował za projektem.
 
I. Trojanowicz- budżet jest ambitny. Z racji tego, że jestem nauczycielem, jest mi przykro, że planuje się mniej środków dla oświaty, ale cieszę się, że jest ich mniej na promocję. Dużo jest środków przeznaczanych na transport i mam nadzieję, że będziemy mogli z tego korzystać. Jako mieszkaniec Gdyni północnej mam nadzieję, że będziemy mieli lepsze dojazdy. Sprawdziłem projekt drogi R10 i tam nie widać, żeby mogła powstać droga dwupasmowa. Będę głosował za przyjęciem projektu z nadzieją, że w dokonywaniu zmian w budżecie będzie brała udział opozycja. Tym, którzy tworzyli budżet, życzę dużo nadziei, że będzie zrealizowany. Szczególnie tym, którzy będą chcieli go zrealizować.
 
Danuta Białooka – Kostenecka- budżet w odniesieniu do dzielnic północnych, które reprezentuję: uruchomienie połączenia kolejowego, budowa drogi Czerwonej, rozbudowa ulic Kwiatkowskiego, Unruga, przebudowa skrzyżowania ulic Unruga, Puckiej i Złotej – to są punkty programu wyborczego zarówno  Pis, jak i „Samorządności”. Z tych punktów znalazło się w projekcie budżetu skrzyżowanie Unruga, Puckiej i Złotej i to tylko w zakresie dokumentacji przyszłościowej oraz kosztów przygotowania inwestycji. Dodatkowo nie wiadomo nawet, czy i te punkty będą zrealizowane, ponieważ może się to wiązać z wydatkami, które zagrożą realizacji budżetu. Budżet jest w części fikcją, a w całości niespełnieniem obietnic wyborczych.
 
Marcin Wołek- nie wiedziałem, że pod moim kątem konstruuje się budżet (nawiązanie do wypowiedzi radnego Szemiota). Pan radny mnie przecenia.
Panowie z PiS mówią, że projekt jest katastrofą. Liczyłem się z tym obserwując debatę krajową, że takie sformułowania będą przenoszone na nasz, gdyński grunt.
W roku 2017  rozstrzygnięto przetarg na autobusy. Łączna wartość pierwszego przetargu wyniosła ponad 92 mln. zł. Mieliśmy bardzo poważny dylemat, czy rozstrzygnąć przetarg i mieć najdroższe autobusy w Europie. Zgłosił się tylko jeden oferent. Podjęliśmy jednak ryzyko w imię racjonalności ekonomicznej. Ogłosiliśmy ponownie przetarg. Zgłosiło się 8. oferentów i w efekcie za dokładnie tę samą liczbę autobusów będziemy płacić o wiele mniej, bo 76 mln. zł. Gdzie tu jest niegospodarność?
 
Dorota Płotka- w projekcie budżetu zaplanowano bardzo mało środków na edukację. Wiem, że w 2018 roku wiele szkół wyremontowano, ale wiem też, że lekcje były odwoływane, że rodziny na własny koszt malowały klasy. Zabrakło środków na realizację tych remontów. Mówiono o podwyżce płac dla pracowników administracji w placówkach oświatowych, a tak naprawdę jest to wyrównanie, zlikwidowanie w niewielkim stopniu różnic w wynagrodzeniach.
W poradni psychologicznej jest tak mało specjalistów, że na opinię czeka się kilka miesięcy. Może jednak znajdzie się na to nadwyżka.
W projekcie nie znalazłam środków na drogę Wiosna Ludów. Od 50. lat nie ma na niej nawierzchni. Odpowiedziano mi, że wymaga to rozwiązania kwestii odprowadzania wód. Tej pozycji też nie znalazłam w budżecie.
Kanalizacja na Kamiennej Górze, o którą tak proszą mieszkańcy. Na to też nie ma środków.
Zabrakło mi też konkretnej kwoty: chodzi o kwestię zapłaty za wywłaszczone grunty. Wiemy, że kolejka do wypłat jest bardzo długa, ale są tam osoby czekające powyżej roku i dłużej, a przepisy mówią, że powyżej 6. miesięcy te osoby mogą wystąpić o odsetki. Padła obietnica, że te osoby będą miały wypłaty, ale w projekcie budżetu nie znalazłam na to środków.
 
M. Dudziński- autobusy to jedna sprawa, ale są też inne przykłady, np. sprawa lodowiska: w 2015 roku grupa gdyńskich społeczników chciała skromnego lodowiska. Początkowo oszacowano to na 10 mln. zł. Projekt został zmodyfikowany i koszt wzrósł do 40 mln. zł., potem do 50. mln. zł. Dodano parking, zaplecze biurowe. Społecznicy chcieli lodowiska, a nie sal konferencyjnych. Bardzo proszę o branie pod uwagę życzeń mieszkańców.
Radny poinformował, że jego wypowiedź była ad vocem wystąpienia Wiceprzewodniczącego M. Wołka.
 
W formule ad vocem do wypowiedzi przedmówcy głos zabrał radny M. Wołek: - Mieszkam niedaleko i też chciałbym lodowiska, nawet za 5 mln. zł. Myślę, że przede wszystkim mieszkańcy oczekują projektów funkcjonalnych. To lodowisko ma służyć całej Gdyni. Wyobraźmy sobie, że idziemy na nie z dziećmi – mamy sprzęt, trzeba te dzieci czasami przywieść, zabrać z powrotem. Parking ma to umożliwiać. Lodowisko ma służyć nie grupce, w tym mnie, ale wszystkim gdynianom.
 
Jarosław Kłodziński- jestem radnym całej Gdyni. Budżet jest dla Miasta Gdyni, a nie dla dzielnicy.
Jestem przewodniczącym Komisji Sportu i chcę się do tego odnieść. Gdynia dba o to, aby sport, rekreacja, kultura i zdrowie były dziedzinami komplementarnymi.
Nie sposób przemilczeć wypowiedzi radnego Stolarczyka, który stwierdził, że w bogatej Gdyni rekreacja jest płatna. Przedstawił Pan tylko to, co Pan chciał przedstawić. W „gdyńskim poruszeniu” gdy bierzemy rowery, mapy, nie bierzemy ze sobą pieniędzy na rekreację. W rekreacji nie ma rywalizacji. Tam, gdzie zaczyna się rywalizacja, kończy się rekreacja.
Zapraszam radnego Stolarczyka  do wzięcia  udziału w Zumbie. Nie będzie Pan musiał brać ze sobą pieniędzy. Zajęcia są organizowane przez grupę pasjonatów.
Projekt budżetu 2019: ja osobiście cieszę się, że mamy 2 mln. zł. na to, żeby dzieci mogły się zajmować dyscyplinami, których są pasjonatami.
Są środki na utrzymanie plaż, mariny, kilkudziesięciu obiektów sportowych.
W budżecie są też zaplanowane środki na realizację zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego. Będą to obiekty, z których bezpłatnie będą korzystali mieszkańcy Gdyni.
Warto też wspomnieć o nagrodach dla najlepszych sportowców. Mamy sekcję bobsleju. W czasie ostatniej olimpiady nasz zawodnik ze swoją drużyną zajął 13 miejsce.
W mojej ocenie projekt budżetu jest przygotowany bardzo dobrze. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej. Będę głosować za przyjęciem projektu budżetu.
 
P. Stolarczyk- dziękuję radnemu Kłodzińskiemu za zaproszenie. Nie skorzystam, ale gratuluję kondycji, która – jak wnioskuję – jest bardzo dobra.
Co do rewitalizacji, to w „Pekinie” nie dzieje się nic w sensie przestrzennej rewitalizacji, a tylko wtedy można mówić, że obszar jest rewitalizowany.
 
Marika Domozych- budżet jest bardzo dobrze skonstruowany. Co do rewitalizacji – zaczynajmy oddolnie, kończmy odgórnie, czyli zaczynajmy społecznie, kończmy przestrzennie.
 
Jakub Ubych- cieszę się, że dobrze Państwo znacie program „Samorządności”. Wymienianie kilku pozycji na początku kadencji nie jest chyba zasadne. Kadencja będzie trwała 5 lat i będzie to kadencja ciężkiej pracy. Przepraszam za to, że pewne inwestycje są przekładane na kolejne lata, ale sami mieszkańcy postulują, aby inwestycje były jak najlepiej dopasowane do potrzeb mieszkańców. Brałem udział w kilkunastu takich konsultacjach. Są bardzo burzliwe, ale w końcowym efekcie prowadzą do tego, że mieszkańcy mają taką infrastrukturę, jakiej oczekują i dlatego warto czasami przenosić inwestycje. Proszę się zapoznać z tym, jak są realizowane inwestycje, gdzie np. są prowadzone prace podziemne. Są to prace, których na początku nie widać, a zabierają bardzo dużo czasu.
 
Ad vocem wypowiedzi radnego P. Stolarczyka głos zabrał radny J. Kłodziński przekonując: - Biorę aktywny udział w Zumbie i to nie jest skomplikowane. Zapraszam.
 
M. Dudziński- nie przeszkadza nam, że inwestycje trwają długo, tylko to, że za długo.
 
UCHWAŁA NR IV/52/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok została podjęta: 21/0/5
 
Ad 6.2.
Projekt, zgodnie z treścią załącznia, przedstawił Skarbnik Krzysztof Szałucki.
Nawiązując do głosów w debacie nad projektem budżetu Skarbnik zapewnił, że będzie się do nich odnosił na posiedzeniach komisji.
 
Opinie wszystkich stałych komisji pozytywne – patrz załączony wykaz opinii
 
UCHWAŁA NR IV/53/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019-2033 została podjęta: 21/0/4
 
Ad 6.3
O ustaleniach planu mówił Wiceprzewodniczący Andrzej Bień: - Zgodnie z obecnie obowiązującym planem pewne inwestycje na przedmiotowym terenie już się dzieją. Bezpośrednią przyczyną zmiany jest rezygnacja z koncepcji zabudowy na części terenu (tam, gdzie obecnie znajduje się lodowisko). Rezygnujemy z budowy nowej siedziby Urzędu Miasta.
Przeprowadzono szeroko zakrojone konsultacje w celu wyłowienia najbardziej przyjaznego mieszkańcom sposobu zagospodarowania tej części Miasta. W wyniku konkursu wybrano koncepcję, która stała się następnie bazą do wprowadzenia zmian w planie. Uznano, że nie ma możliwości dopuszczenia tu zabudowy usługowej. Na całym terenie powstanie zieleń urządzona, a więc będzie to park z różnymi funkcjami. Program zagospodarowania jest bardzo bogaty.
Odbyły się dwa wyłożenia planu do publicznego wglądu. Po pierwszym wyłożeniu, na przełomie czerwca i lipca 2018 roku, wprowadzono korekty i stąd powstała konieczność ponownego wyłożenia.
 
Radny A. Bień poinformował o treści autopoprawki, zgodnie z treścią załącznika.
 
Odnosząc się do uwag, jakie wpłynęły do planu radny A. Bień stwierdził: - Najwięcej emocji wzbudziły zagadnienia, które można podzielić na grupy. Pierwsza grupa uwag dotyczyła parku centralnego. Druga kwestii związanych z zabudową. Trzecia – podziemnego parkingu pod skwerem Plymouth. Czwarta grupa wiązała się z realizowaną już inwestycją na skwerze Plymouth. Piąta grupa dotyczyła budynku przy ulicy Legionów 23 i szósta - obiektu gastronomicznego o nazwie „Mariola”.
Te uwagi, które nie dotyczyły elementów planu nie mogły być uwzględnione.
- uwagi dotyczące parku: były uwagi, w których postulowano wyłączenie zabudowy i zachowanie korytarzy ekologicznych, obiektów obecnie istniejących, czyli lodowiska, boiska, bieżni.
W kwestii ochrony przyrody zarzucano brak stosownych zapisów w kartach lub to, że istniejące zapisy nie są wystarczająco precyzyjne.
Zarzucano też brak szczegółowych zasad co do kształtowania zieleni.
Prezydent uwzględnił część uwag, doprecyzował niektóre zapisy. Wpłynęły wnioski o wpisanie dla tego terenu usług komunikacji. Nie uwzględniono tego postulatu. Na całym terenie przewiduje się urządzoną zieleń. Podnoszono, że na tym terenie nie powinno być żadnych funkcji gastronomicznych, uzupełniających dla funkcji rekreacyjnych. Warto, żeby w budynku, który jest obecnie przy lodowisku, urządzono toalety i szatnię. Może tam też powstać drugi obiekt. Te budynki będą wkomponowane w przestrzeń parku.
-  uwagi dotyczące zabudowy Skweru Plymouth, a więc budynku powstającego na podstawie prawomocnej decyzji i na podstawie obecnie obowiązującego planu: brak jest możliwości, ale także woli, aby istniejący stan zmieniać. Inwestycja jest już realizowana. Pod budynkiem biurowym powstanie podziemny parking i będzie on przeznaczony wyłącznie dla tego budynku. Nie jest on związany z parkingiem, które będzie realizowało Miasto. Jedynie jedna rzecz jest wspólna, związana z uzgodnieniem z ZDiZ, czyli wspólny zjazd. Generalnie jednak będą to dwa, niezależne parkingi. Zarzuty, że Miasto buduje prywatnemu inwestorowi parking są niezasadne;
- uwagi dotyczące parkingu podziemnego: postulowano, aby w ogóle nie  powstał lub żeby powstał w innym miejscu, żeby komunikacja z nim była zapewniona od strony ulicy Piłsudskiego. W opinii ZDiZ najkorzystniejszy zjazd będzie wówczas, jeśli będzie urządzony od strony ulicy Partyzantów. Szczegółowe rozwiązania będą ustalane na etapie projektu budowlanego. Nie leży to w gestii prac planistycznych;
- budynek przy ul. Legionów 23: postulowano objęcie budynku ochroną konserwatorską. Budynek został zaliczony do ochrony konserwatorskiej w ramach grupy B. Ci, którzy mieszkają przy ul. Legionów 23, powinni urządzić miejsca parkingowe na swojej posesji. Miasto nie może tego robić na terenie należącym do kogoś innego. Projekt planu ogranicza częściowo planowaną na sąsiedniej działce zabudowę tak, aby zachowany został ład przestrzenny w sąsiedztwie historycznego budynku i parku miejskiego;
- uwagi dotyczące „Marioli”: z wnioskami wystąpili właściciele terenu. Wnioskowali o możliwość zrealizowania zabudowy obiektem gastronomicznym związanym z parkiem. Proponują usankcjonowanie obecnie istniejącego parkingu zapisem o parkingu zewnętrznym. Uwagi nie uwzględniono. Projekt przeznacza teren, którego dotyczą wnioski, pod zieleń urządzoną. Zdaniem większości uczestników konsultacji możliwość zabudowy na tym terenie powinna być bardzo ograniczona. W zakresie istniejącego obiektu gastronomicznego „Mariola” umożliwiono dalsze funkcjonowanie obiektu lub jego rozbiórkę i przeniesienie w całości na teren 02 ZP, z możliwością rozbudowy do wielkości  nie przekraczającej 100 m kw. powierzchni całkowitej;
- Zlikwidowany będzie – informował radny Bień – parking przed Urzędem Miasta. Tu także będzie teren zielony.
Wpłynęły uwagi Spółdzielni Mieszkaniowej. Większość z nich wykraczała poza zakres ustaleń planu.
Myślę, że większość mieszkańców będzie mimo wszystko zadowolona.
/szczegółowe rozstrzygnięcia uwag opisane  są w załączniku nr 2 do projektu/
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Planowania Przestrzennego i Strategii- pozytywna
 
DEBATA:
 
Wystąpienie klubowe (KO) radnego Tadeusza Szemiota: - 10 lat temu, na tej sali, miała miejsce debata towarzysząca przyjmowaniu planu, który właśnie zmieniamy. Była to debata pomiędzy zwolennikami wysokościowca biurowego,  zwolennikami usług wielkopowierzchniowych a tymi, którym ten pomysł nie podobał się, którzy uważali, że należy obecną funkcję zachować i jedynie ją udoskonalać. Tę debatę doskonale pamiętam. Była to jedna z pierwszych, ważnych dla mnie, początkującego radnego, debat. Przypomnę, że radny Bień i jego formacja przekonywali do tego, żeby ten teren zabudować. Na szczęście nie udało się Wam. Ponieśliście porażkę w realizacji tego planu. Na pewno bardzo się staraliście, ale się nie udało. Mówiąc o tej porażce warto wskazać, że w czasie niedawnej kampanii wyborczej nie byliście rozliczani z tego, że nie udało się Wam tego zrobić. Myślę sobie, że może dlatego, że niewiele osób oczekiwało, że Wam się uda. Ludzie nie chcieli realizacji tego pomysłu. Dzisiaj przyjmujemy nowy plan i jestem zachwycony, że Gdynia będzie miała teren tak zagospodarowany. Duża część uwag nie dotyczy zagadnień, które plan miejscowy reguluje. Plan mówi, co na tym terenie może powstać i Prezydent ma to po prostu wykonać. Szkoda, że zajęło to 10 lat, ale dosyć uszczypliwości. Życzę Wam takich porażek jak najwięcej. Porażek, które będą się przekuwały w to, że nasze Miasto będzie ładniejsze i że będą przyjmowane funkcje wartościowe, dużo korzystniejsze dla mieszkańców.
 
D. Płotka- mieszkańcy wyrażają obawy co do wycinania starych drzew i poprosili mnie, żebym te obawy i dotyczące innych kwestii przedstawiła. Czy ma sens likwidacja obecnego lodowiska i boisk do koszykówki, do piłki nożnej, z bieżnią i widownią? Takich obiektów nie ma w Gdyni. Nie ma miejsc, gdzie  mieszkańcy mogą pochodzić i pograć.
Obawy budzi też planowane urządzenie oczka wodnego, skoro niedaleko jest duże oczko, z nieograniczoną ilością wody.
Parking podziemny: mieszkańców niepokoi planowanie tylko jednego dojazdu i tym samym utrudniony dojazd od strony ulicy Partyzantów, która już jest bardzo obciążona. Koszt tego parkingu wyniesie od 20. do 30. mln. zł., a więc miejsce parkingowe może kosztować około 125 tys. zł. Liczba miejsc nieznacznie się zwiększy (wyliczono, że o około 60).
Ogromne emocje wzbudza łączenie podziemnego parkingu z inwestycją realizowaną przez inwestora AB. Powstanie nowy budynek, a inwestor ma zabezpieczony parking i wjazd. Inwestor przy ul. Legionów 23 jest ograniczany, natomiast w przypadku Skwery Plymouth inwestor może budować co mu się podoba. Będzie korzystał z miejskiego parkingu. To chyba nie jest przypadek, że powstaje tam budynek tego akurat inwestora. Ten Pan może wszędzie budować i wszystko. Podobno odmówiono mu realizacji jakiejś inwestycji i szybko to wynagrodzono.
W lipcu odkryto jakieś podziemne budowle. Starsi ludzie mówią o jakichś podziemnych tunelach. Czy to zostało zbadane? Czy nie będzie to kolidowało z parkingiem?
Planuje się utworzenie zieleni na powierzchni podziemnego parkingu, ale z ukorzenieniem drzew będzie bardzo ciężko. Jesteśmy za zielenią, ale taką, która służy mieszkańcom i bez wycinania starych drzew.
 
Z zarzutami przedmówców polemizowała radna M. Domozych: - Plan miejscowy zakłada tylko możliwości rozwoju. Miasto nigdy nie chciało tam budować centrum handlowego, a dało tylko taką możliwość inwestorowi.
Plan wyznacza tylko zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, nie przewiduje wycięcia poszczególnych drzew.
Na posiedzeniu komisji planowania przestrzennego zapewniano, że planuje się zasadzić takie drzewa, które mogą się ukorzenić. To, czy te drzewa będą tam zasadzone, rozstrzygnie projekt budowlany.
Kolejne wjazdy wprowadzą chaos.
 
T. Szemiot- proszę o nie plątanie różnych reżimów prawnych. To, że jakaś inwestycja nie przebiega zgodnie z prawem, ma się nijak do planu. Plan nie odnosi się do tego, czy inwestor AB coś zakopuje, czy nie. Proszę zwrócić uwagę wnioskodawcom, że kompetencją rady jest przyjęcie planu. Trzeba edukować, tłumaczyć, że jak obserwuje się takie zdarzenia, to należy je zgłaszać do prokuratury, a nie do radnej, która nie ma w tym obszarze kompetencji.
Jeśli chodzi o ukryte miejsca parkingowe to chyba dobrze, że powstaną i ich widok nie będzie kaleczyć naszych oczu? Zachowanie estetyki kosztuje, ale przybędzie trochę miejsc parkingowych i po prostu będzie ładniej w Śródmieściu Gdyni.  
Do radnej Domozych: Miasto zaplanowało wydatki na urząd bis. Plan to jedno, a chęci to drugie. Oczywiście galeria handlowa byłaby prywatnym przedsięwzięciem, ale na szczęście nie znalazł się inwestor.
 
D. Płotka- mieszkańcy mają prawo zgłaszać się do radnych. Jesteśmy po to, aby im służyć. Nie mówiłabym o tym budynku, gdyby nie był powiązany z inwestycją centralnego parku. Ten inwestor powinien partycypować w kosztach.
Jeśli chodzi o wjazd, to mieszkańcy obawiają się sporych utrudnień w ruchu.
Jeśli chodzi o drzewa, to one są już wycięte. Mieszkańcy robią na bieżąco dokumentację.
 
T. Szemiot- ad vocem do sprawy parkingu: parking zawsze należy do czyjejś nieruchomości. Obszar oddziaływania parkingu kogoś dotyczy. Pewna część klientów biurowca będzie tam parkowała, ale to chyba dobrze?
 
J. Zielińska- dziękuję radnej Płotce za wypowiedź na temat miejsc do uprawiania sportu. W tym roku do użytku zostały oddane obiekty sportowe przy LO Nr 6, gdzie są krótka i długa bieżnia, dwa boiska. Dba Pani o boisko i bieżnię, które nie spełniają obowiązujących standardów. Boisko o nowoczesnych parametrach znajduje się przed SP Nr 18, a powstanie jeszcze boisko przy SP Nr 27 ze sztuczną nawierzchnią. A więc będzie  tych obiektów bardzo dużo. Cieszymy się, że powstają obiekty nie tylko dla uprawiających sport wyczynowo, ale dla wszystkich. Te obiekty, które funkcjonują obecnie, nie spełniają funkcji  nowoczesnych obiektów sportowych.
 
I. Bekisz- drzewa, które już wycięto, to były chwasty. Osobiście sprawdziłem, że ich pnie były w środku spróchniałe. Mało tego – w porze kwitnienia były szkodliwe dla zdrowia.
Bardzo dobrze, że planuje się jeden, a nie dwa wjazdy. Mam nadzieję, że w odniesieniu do wspólnej części wjazdu inwestor AB będzie musiał partycypować w pokryciu kosztów.
 
P. Stolarczyk- w 2008 roku nie poparłem planu właśnie dlatego, że chodziło o zabudowanie terenów zielonych.
Szkoda, że nie uwzględniono uwagi mieszkańców dotyczącej pozostawienia dotychczasowej lokalizacji lodowiska, właśnie ze względu na bliskość parkingu podziemnego. Lodowisko ma być na Grabówku. Zafunduje się mieszkańcom korki i zatory, nie mówiąc o braku miejsc parkingowych.
 
Odnosząc się do kwestii nasadzeń na dachu parkingu radny I. Bekisz zaznaczył: - Tam oczywiście nie można sadzić drzew, a jedynie krzewy.
 
Marek Stępa- Pan Stolarczyk twierdzi, że będą korki na Grabówku, a więc rozumiem, że założył Pan, że ludzie będą tam dojeżdżać samochodami. Wcześniej radny Dudziński oburzał się, że budując lodowisko tworzymy tam parking. Myślę, że korków nie będzie, ponieważ lodowisko będzie się znajdowało przy przystanku SKM i przy przystankach miejskiej komunikacji. Zakładając, że pewna liczba ludzi przyjedzie samochodami, to jednak inna część skorzysta z publicznych środków transportu. Nie ma więc obawy, że zabraknie miejsc parkingowych.
 
M. Domozych- dyskusja w większości nie dotyczy zapisów planu.
Uwaga radnej Płotki: jeden wyjazd nie zablokuje ulicy Partyzantów. W przypadku jakiegoś wypadku do wykorzystania będzie drugi pas.
 
P. Stolarczyk- wyjaśniając Panu Stępie informuję, że kolega (radny M. Dudziński) podczas dyskusji nad budżetem miał na myśli budowę parkingu jako dodatkowego elementu kosztowego tej inwestycji. Trzeba być konsekwentnym. Skoro decydujemy się na lokalizację na Grabówku, to pociąga to za sobą konieczność urządzenia parkingu.
 
M. Wołek- jednak wraca temat lokalizacji lodowiska, która jest bardzo fortunna, bo zapewnia bezpośredni dostęp do transportu miejskiego i alternatywny dojazd dla samochodów osobowych. Ostatecznie bilans miejsc parkingowych i tak będzie dodatni. Czasami mam wrażenie, że fetyszyzujemy samochód osobowy. Tak naprawdę przez większą część doby samochód jest zaparkowany. Dzięki podziemnemu parkingowi odzyskujemy teren dla człowieka. Abstrahując od planu nadmienię, że jest to projekt będący elementem tworzenia korytarza łączącego ulicę Świętojańską z bulwarem nadmorskim. Będzie to bardzo dobry ciąg dla osób aktywnych mobilnie, a więc pieszych, czy rowerzystów.
 
J. Kłodziński- w połowie lat 30. ubiegłego wieku Sejm przyjął ustawę zobowiązującą właścicieli kamienic do posiadania schronu dla ludności. Zasypanie tego, co pokazała radna Płotka, wydaje się słuszne. Nie wiem, czy mieszkańcy byliby zadowoleni, gdyby mieli w nim dzikich lokatorów.
 
D. Płotka- być może jest to jakiś dawny schron, ale ta podziemna inwestycja powinna być zinwentaryzowana i udokumentowana. Na dzień dzisiejszy nie ma jej. Na moją interpelację otrzymałam odpowiedź, że sprawa ta leży w gestii inspektora nadzoru budowlanego i że do czasu wyjaśnienia tej sprawy budowa powinna być wstrzymana.
 
Wiceprzewodniczący A. Bień podkreślił: - Będą dwa oddzielne parkingi – dla biurowca i publiczny. Bardzo proszę o nie wprowadzanie mieszkańców w błąd.
10 lat temu przyjęliśmy inny plan, bo wówczas była taka potrzeba. Obsługa mieszkańców wymagała postawienia nowego budynku. Potem okazało się, że Miasto może nabyć budynek PLO i to był wielki sukces Miasta.
Tam, gdzie ma być podziemny parking de facto nie ma wysokich drzew. Wycinka drzew dotyczy innego obszaru.
 
D. Płotka- proszę nie zarzucać, że oszukujemy mieszkańców. Wiem, że są dwa parkingi, ale – niestety – mają jeden, wspólny wjazd, a więc mają coś wspólnego.
 
M. Domozych- byłoby bezsensowne tworzenie  2. wjazdów obok siebie. Dopiero to stworzyłoby niebezpieczeństwo.
 
UCHWAŁA NR IV/5.4/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego, została podjęta: 19/0/6
 
Ad 6.4.
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o otrzymaniu postanowienia Komisarza Wyborczego, dotyczącego obsadzenia mandatu  radnej przez panią Elżbietę Sierżęgę.
Wobec powyższego Przewodnicząca wnioskowała o dokonanie zmiany w porządku obrad poprzez dopisanie punktu, poświęconego odebraniu ślubowania od p. E. Sierżęgi.
 
Wniosek formalny o zmianę porządku obrad (dopisanie przedmiotowego punktu do przyjętego porządku) został przyjęty jednogłośnie: 25 gł. za
 
Przewodnicząca Joanna Zielińska odczytała rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Poskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.
 
Radna Elżbieta Sierżęga  złożyła ślubowanie.
 
Ad 6.5. 
O planie i zasadniczych kwestiach z nim związanych, treści uwag oraz sposobach ich rozstrzygnięcia mówił Wiceprzewodniczący A. Bień: - Plan był wyłożony do publicznego wglądu 3 razy. Po bardzo szczegółowych analizach, korektach, po kolejnych wyłożeniach, proponowany projekt zachował, pomimo pewnych różnic, podstawowe parametry, dopuszczając drobne zmiany.
Po pierwszym wyłożeniu wpłynęło 8 uwag. 5 uwzględniono w części, 3. nie uwzględniono. Kilkakrotnie uwagi składała jedna ze wspólnot mieszkaniowych. Składali uwagi właściciele poszczególnych nieruchomości. Tam, gdzie było to możliwe, uwagi zostały uwzględnione.
Jedna z uwag dotyczyła terenu 06U, w której postulowano wprowadzenie możliwości realizacji zabudowy mieszkaniowej. Zachowaliśmy jednak obowiązujące ustalenia. Teren dalej będzie przeznaczony pod usługi, ponieważ sąsiaduje z terenem cmentarza.
Wpłynęły uwagi dotyczące terenu 09 KS, w których poruszano kwestie komunikacyjne. M. in. dotyczyły wyjazdu z myjni. W międzyczasie trwały rozmowy z prowadzącym myjnię. Plan dopuszcza możliwość urządzenia wyjazdu, natomiast szczegółowe rozwiązania będą ustalane z ZDiZ.
Postulowano także zwiększenie intensywności zabudowy na terenach 04 i 03, jednak plan zachowuje dotychczasowe parametry.
Po analizie związanej z uwagami dotyczącymi terenów rekreacyjnych, których rzeczywiście brakuje, tereny 04 i 03 podzielono na 3 strefy. Jedna z nich będzie miała zabudowę usługowo – mieszkaniową, a dwie nie będą zabudowane.
Podnoszono kwestię ciągów komunikacyjnych i tam, gdzie uznano to za uzasadnione, skorygowano zapisy planu.
Podnoszono kwestię podcięcia granic nieruchomości na ulicach Spokojnej i Parkowej. Uznaliśmy jednak, że nie byłoby zasadne ograniczanie możliwości poruszania się przez pieszych, dlatego zachowano dotychczasowe ustalenia.
Sprawa  lokalizacji stacji głównego punktu zasilania -  przewidziana była w innym miejscu w  dotychczasowym planie, niż obecnie proponujemy .
/szczegółowe omówienie uwag i sposobu ich rozstrzygnięcia – patrz zał. nr 2 do projektu uchwały/
 
Opinie komisji:
Komisja Gospodarki Komunalnej- pozytywna
Komisja Planowania Przestrzennego- pozytywna
 
DEBATA:
 
Sebastian Jędrzejewski- to bardzo istotny projekt z punktu widzenia mieszkańców tej części Małego Kacka. Jako radny dzielnicy spotykałem się z wieloma uwagami, prośbami, wnioskami o stworzenie terenu rekreacyjnego. Nie przesądzamy tego, ale kierunek myślenia jest taki, jak postulują mieszkańcy. Wniosek, który złożyłem do Pana Prezydenta, został uwzględniony,  za co bardzo dziękuję. Bardzo też dziękuję Prezydentowi za uwzględnienie większości uwag mieszkańców.
 
Lechosław Dzierżak- zwracam uwagę na teren, gdzie jest zabudowa mieszkaniowa. W poprzednim planie planowało się tu lokalizację produkcji, później trafostacji. Cieszę się, że trafostacja  będzie przesunięta.
Dziękuję za pozytywne zaopiniowanie wniosku dotyczącego przejścia dla pieszych przy osiedlu. Dzięki temu łatwiejsze będzie dojście z placu zabaw do terenów zielonych.
 
UCHWAŁA NR IV/55/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej, została podjęta jednogłośnie: 23 gł. za
 
Ad 6.6.
O przyczynach przedłożenia radzie projektu mówił Wiceprezydent Michał Guć: - Przepisy ustawowe spowodowały, że mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą jednostek budżetowych. Kiedyś to wszystko funkcjonowało w strukturze MOPS-u. To generuje określone obowiązki. Nieracjonalne byłoby budowanie obsługi administracyjnej dla każdej placówki. Podjęcie uchwały usankcjonuje świadczenie takich usług przez jedną jednostkę.
 
Opinia Komisji Rodziny – pozytywna
 
UCHWAŁA NR IV/56/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie powierzenia obsługi placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.7.
Projekt przedstawił radny A. Bień: - Pojawiło się nowe prawo, które spowodowało, że zostanie zlikwidowane użytkowanie wieczyste. Wszystkie budynki będą przekształcały tereny na własność. Propozycja jest taka, żeby zamiast rozkładania płatności na 20 lat, jak to proponuje ustawa, czyli z 60 % bonifikatą, kupić to jednorazowo, przy zastosowaniu 90 % bonifikaty. Ustawa daje samorządom możliwość ustanawiania  wyższej bonifikaty. Nie dotyczyłoby to budynków, których opłata roczna była aktualizowana przed 1 stycznia 2008 r. Taka bonifikata będzie udzielana tylko na wniosek i dla tych, którzy mają uregulowane należności wobec Miasta. Nie będzie obowiązku.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
P. Stolarczyk- dlaczego zdecydowano się na 90 %, skoro jest możliwe 95%?
 
A. Bień- ustawa mówi o 60 %. Byłem zwolennikiem takiej wysokości – żeby nie rozdawano publicznego majątku tylko części mieszkańców. Poziom 90 % jest naprawdę wysoki. Jakąś wartość trzeba było wybrać.
 
I. Bekisz- oczywiście 90 % jest jakąś bonifikatą. Zarządzam kilkoma budynkami na Dąbrowie, gdzie Pan Prezydent podniósł wartość gruntu (850 zł. za m kw.). Takich cen na rynku nie ma. Realna cena to ok. 400 zł. Mówię o działkach zabudowanych. Od tego trzeba zapłacić 10 % podatku. Odwołaliśmy się od tego i mam nadzieję, że Kolegium uzna nasze racje.
 
M. Stępa- 90 % dlatego, ponieważ w wyniku symulacji okazało się, że uzyskamy podobny poziom do poziomu tego, co mieli zapłacić mieszkańcy do tej pory. Nikt tu specjalnie nie zyska, ani nie straci.
 
UCHWAŁA NR IV/57/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r., została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.8.
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił radny Jakub Ubych.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej- pozytywna
 
UCHWAŁA NR IV/58/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gminnych, przeznaczonych na zakładanie lub poszerzanie cmentarzy wyznaniowych, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.9.
Blok projektów w sprawach nieruchomości, od przedmiotowego do punktu 6.13 włącznie, przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny Lechosław Dzierżak.
 
Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej – pozytywna
/powyższe dotyczy wszystkich projektów w sprawach nieruchomości – do punktu 6.25 włącznie/
 
UCHWAŁA NR IV/59/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Miasta Gdyni darowizny nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Gdyni, przy ul. Ikara, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.10
 
UCHWAŁA NR IV/60/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Amona, została podjęta jednogłośnie: 24 gł. za
 
Ad 6.11
 
UCHWAŁA NR IV/61/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Jemiołowej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.12
 
UCHWAŁA NR IV/62/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, położonych w Gdyni, przy ul. Komandorskiej 17-19, została podjęta: 25/1/0
 
Ad 6.13
 
UCHWAŁA NR IV/63/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Nowogrodzkiej 34, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.14
Blok projektów dot. nieruchomości, od punktu przedmiotowego do punktu 6.17, przedstawiła, zgodnie z treścią załączników, radna Marika Domozych.
 
UCHWAŁA NR IV/64/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 400 m² , położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.15
 
UCHWAŁA NR IV/65/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 692 m² , położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.16
 
UCHWAŁA NR IV/66/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej o powierzchni 387 m² , położonej w Gdyni, przy ul. Rybaków, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.17
 
UCHWAŁA NR IV/67/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Żółkiewskiego, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.18
Kolejną część projektów z bloku dotyczącego nieruchomości, od punktu przedmiotowego do punktu 6.25 włącznie, przedstawił, zgodnie z treścią załączników, radny A. Bień.
 
UCHWAŁA NR IV/68/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spółdzielczej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.19
 
UCHWAŁA NR IV/69/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Spółdzielczej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.20
 
UCHWAŁA NR IV/70/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Wrocławskiej, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.21
 
UCHWAŁA NR IV/71/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Wielkopolskiego, została podjęta jednogłośnie: 25 gł. za
 
Ad 6.22
 
UCHWAŁA NR IV/72/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości gruntowej, położonej w Gdyni, przy ul. L. Cylkowskiego, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.23
 
UCHWAŁA NR IV/73/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonych  przy ul. Folwarcznej i ul. Wrocławskiej, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.24
 
UCHWAŁA NR IV/74/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Bernadowskiej, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.25
 
UCHWAŁA NR IV/75/18  RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miasta Gdyni odrębnej własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonych w Gdyni, przy ul. Orłowskiej 51, stanowiących własność osoby fizycznej, została podjęta: 22/0/4
 
Ad 6.26
Wiceprezydent Katarzyna Gruszecka – Spychała- złożyliśmy wniosek o dotację. Dysponentem środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który poprosił nas o załącznik w postaci uchwały. Strategię rozwoju elektromobilności i tak musimy opracować, a skoro z wykorzystaniem dotacji, to tym lepiej.
 
UCHWAŁA NR IV/76/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Miasta Gdyni do roku 2035” została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.27
Zmiany omówił, zgodnie z treścią załącznika, Wiceprezydent M. Guć.
 
P. Stolarczyk- dobrze by było, gdyby radni mogli się zapoznać wcześniej, w komisjach, z tak poważnym dokumentem jakim jest Statut, czyli konstytucja naszego Miasta. Nie mogliśmy o tym podyskutować. Szkoda.
 
UCHWAŁA NR IV/77/18 RADY MIASTA GDYNI zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Gdyni została podjęta: 20/1/5
 
Ad 6.28
Wiceprezydent Marek Łucyk poinformował o konieczności powołania nowych przedstawicieli Rady Miasta Gdyni do Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii uzależnień. Ze składu rady wykreśla się pp. A. Kieszek i J. Kłodziński, a powołuje się radne E. Krym i E. Sierżęgę, które wyraziły zgodę.
 
UCHWAŁA NR IV/78/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr III/42/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 roku, w sprawie powołania Rady Społecznej przy SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni, została podjęta: 15/0/11
 
Ad 6.29
Wiceprezydent M. Łucyk poinformował o wykreśleniu ze składu Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego radnych Maji Wagner i Kamila Górala i propozycji powołania w ich miejsce radnych L. Dzierżaka i J. Kłodzińskiego, którzy wyrazili zgodę.
 
D. Płotka- dlaczego opozycja nic nie wie o tych zmianach i dlaczego nie mogliśmy zgłosić kandydatów?
 
M. Łucyk- przypomnę, że podczas dyskusji każdy z Państwa może złożyć wniosek o zmianę treści projektu. Na to jest właśnie czas. Pani radna może zgłosić odpowiedni wniosek formalny.
 
UCHWAŁA NR IV/79/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany uchwały nr III/30/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej przy Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Gdyni, ul. Żwirki i Wigury 14, zmienionej uchwałą  nr XLI/1191/18 z dnia 28 marca 2018 r., została podjęta: 15/2/9
 
Ad 6.30
Paweł Brutel- niektóre, proponowane zmiany w projekcie dotyczącym budżetu obywatelskiego wynikają wprost z ustawy. Najistotniejsze zmiany zostały opracowane podczas ewaluacji, która ma miejsce co roku. Wiele propozycji złożyła Rada ds. budżetu obywatelskiego działająca przy Prezydencie. Każdego roku zgłaszanych jest wiele rekomendacji odnośnie nowych rozwiązań w tym zakresie. Poszerzony będzie zakres projektów. Będzie też możliwe zgłaszanie tzw. projektów miękkich, np. w sprawach wydarzeń z zakresu kultury czy sportu. Kwoty będą określane w odrębnej uchwale. Proponujemy, żeby to była kwota 10 mln. zł. Taką informację przekazaliśmy mieszkańcom. W zarządzeniu Prezydenta określane są kwoty przypadające na każdą dzielnicę. Wprowadzamy też projekty miejskie, wypracowywane przez mieszkańców. Podczas cyklicznych warsztatów ich uczestnicy będą mogli dokonywać wyboru maksymalnie 15. projektów. Projekt dzielnicowy będzie musiał zdobyć poparcie 50. mieszkańców, a projekt miejski 1000. mieszkańców. Model podziału środków jest czytelny dla gdynian. System głosowania nie ulega zmianie. Program partycypacji jest bardzo szeroki.
/wszystkie zmiany przedstawione są w załączonym dokumencie/
 
Mariola Śrubarczyk – Cichowska- miałam przyjemność pracowania nad tym projektem w ramach pracy w Radzie ds. budżetu obywatelskiego. Uważam, że jest to dobry projekt, rozszerzający formułę budżetu obywatelskiego. Był szeroko konsultowany z różnymi środowiskami, z aktywistami miejskimi. Wzięto pod uwagę wiele uwag. Te, których nie wykorzystano, będą inspiracją dla późniejszych prac. Cieszę się, że powstanie pula środków na miejskie projekty, a także że pula środków na budżet obywatelski będzie większa. Wiemy, że to wynika także z przepisów ustawowych.
Zaskoczyła nas propozycja odnośnie pierwotnego projektu, aby to Prezydent ustalał wysokość środków w drodze zarządzenia. Mój sprzeciw i innych członków rady spowodował, że z tego zrezygnowano, za co dziękujemy.
Klub radnych KO będzie głosował za podjęciem uchwały.
 
Ireneusz Trojanowicz- mam nadzieję, że wyjaśnienia co do projektów małych i dużych będą w regulaminie. Warto poinformować wnioskodawców o zasadach głosowania. Myślę, że warto też informować, że projekty nie są realizowane w jednym roku i że wymaga to dłuższego czasu.
 
P. Brutel- wiemy, że realizacja projektu w jednym roku jest często niemożliwa. Na ogół jest to kwestia 2. lat. Wynika to chociażby z procedury przetargowej. Jeśli chodzi o nagłaśnianie tych przedsięwzięć, to mam nadzieję, że mamy to już za sobą. Dzisiaj promowanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego leży w rękach samych wnioskodawców. Najczęściej dzieje się to w Internecie. Informacja o projektach dużych i małych zawarta jest w projekcie uchwały.
Jeśli chodzi o informację, to co roku przygotowujemy broszurę informacyjną dotyczącą budżetu obywatelskiego. Na pewno Laboratorium Innowacji Społecznych i Urząd Miasta przygotują kampanię informacyjną.
 
UCHWAŁA NR IV/80/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.31
Projekt, zgodnie z treścią załącznika, przedstawił Wiceprezydent M. Łucyk.
 
UCHWAŁA NR IV/81/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Profilaktyki Zdrowotnej, dotyczącej Prewencji Cukrzycy Typu 2., finansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014 – 2020 – mechanizm ZIT, została podjęta: 24/0/1
 
Ad 6.32
Przedmiotowy projekt i kolejny, zgodnie z treścią załączników, przedstawiła radna Ewa Krym.
 
UCHWAŁA NR IV/82/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka „Niezapominajka” w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 23 została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.33
 
UCHWAŁA NR IV/83/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie zmiany statutu jednostki budżetowej Żłobka „Koniczynka” w Gdyni, została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 6.34
Zgodnie z treścią załącznika projekt przedstawił radny Grzegorz Taraszkiewicz.
 
UCHWAŁA NR IV/84/18 RADY MIASTA GDYNI w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych z Gminą Miasta Rumi oraz Gminą Miasta Redy została podjęta jednogłośnie: 26 gł. za
 
Ad 7.
 
Do Prezydium RM interpelacje nie wpłynęły.
 
Ad 8.
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o ukonstytuowaniu się Młodzieżowej Rady Miasta. Kolejna sesja rady odbędzie się 10 stycznia 2019 r.
Przewodnicząca zaprosiła radnych do wzięcia udziału w ww. sesji.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poinformowała o planowanych wydarzeniach w związku z obchodzeniem rocznicy urodzin Eugeniusza Kwiatkowskiego.
 
Radna M. Domozych poinformowała o planowanym wyjazdowym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego, w ramach którego odbędzie się szkolenie dotyczące miejscowych planów. Informacja nt. przedmiotowego posiedzenia umieszczona będzie na stronie gdynia.pl.
 
Przewodnicząca J. Zielińska przypomniała o konieczności przesyłania radnym informacji na adresy meilowe w domenie gdynia.pl: - Wymusiła to ustawa RODO. Te osoby, które mają z tym problem, powinny się skontaktować z informatykami urzędu.
 
T. Szemiot- w imieniu klubu KO złożyłem projekt uchwały na następną sesję, dotyczący zmian w statucie Miasta Gdyni. Chodzi o kwestie dotyczące przyznawania Medalu im. E. Kwiatkowskiego w zakresie honorowania tym medalem także osoby, które odeszły. Proszę kluby radnych o ustosunkowanie się do tej  propozycji.
 
Przewodnicząca J. Zielińska poprosiła przedmówcę o przekazanie propozycji biuru rady.
 
Radny I. Trojanowicz zaprosił do wzięcia udziału w organizowanym z Akademią Marynarki Wojennej turnieju piłki nożnej.
 
Ad 9.
Radny I. Bekisz nawiązał do przegłosowanych uchwał w sprawach rad społecznych przy placówkach zdrowia: - Te projekty wprowadzono pod obrady w trybie nadzwyczajnym. Dyktatura to jest zły sposób zarządzania. Nie dość, że tryb nadzwyczajny, to nie zadano nawet pytania, czy opozycja ma inne kandydatury. Jest to styl myślenia w rodzaju: „my jako ‘Samorządność’ mamy większość, więc nie będziemy Was pytać o zdanie”. Nie zapytano nawet, czy są chętni do pracy w tych radach. Te dyktatorskie zapędy z czasem odbiją się Wam czkawką.
 
Ad 10.
Termin kolejnej sesji: 23 stycznia 2019 r.; godz. 12:00
 
Ad 11.
 
Zamknięcie obrad ogłosiła Przewodnicząca RM, radna Joanna Zielińska.
 
 
Na podstawie stenogramu zredagowała:
insp. Zofia Kostrzewska
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 06.12.2018
Data udostępnienia informacji: 06.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.01.2019 09:07 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
19.12.2018 16:01 Korekta Michał Kowalski
14.12.2018 10:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.12.2018 13:37 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.12.2018 08:57 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.12.2018 08:36 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
13.12.2018 08:33 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
07.12.2018 08:23 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
06.12.2018 11:29 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska