Zgodnie z art. 67 ust. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 – t.j.) Gmina Miasta Gdyni niniejszym informuje o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 67. ust. 1 pkt 12

1) nazwa i adres zamawiającego;
 
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia 81-382
 
2) przedmiot zamówienia i zakres zamówienia;
 
Powierzenie przez Gminę Miasta Gdyni wykonania zadania własnego swojej jednostce organizacyjnej polegającego na promocji gminy poprzez realizację projektu pod nazwą „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni” w tym zarządzaniu wytworzonym majątkiem.
 
3) nazwa i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa;
 
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.,
ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia,
Tel. 58 781-83-30, Fax. 58 781-83-32
e-mail: sekretariat@arg.gdynia.pl
NIP: 586 224 27 78
 
4) podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia;
 
Podstawa prawna:
art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579– t.j.)
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), zadania własne gminy obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, takich jak między innymi sprawy:
1. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
3. zieleni gminnej i zadrzewień,
4. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
5. targowisk i hal targowych,
6. promocji gminy.
W związku z powyższym, Gmina Miasta Gdyni przekazuje do realizacji Spółce zadanie polegające na realizacji projektu pod nazwą „Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni”, w tym zarządzanie wytworzonym majątkiem. Wymienione zadanie wchodzi w zakres zadań własnych gminy, wskazanych powyżej, jego realizacja jest niezbędna z punktu widzenia zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Gdyni.
Wskazane powyżej zadanie spełnia także definicję usługi publicznej świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym. Spółka, zobowiązana do świadczenia powierzonego zadania, będzie beneficjentem finansowania w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, stanowiącej pomoc publiczną. Pomoc taka może być przyznawana zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.Urz.UE L 7/3 z dnia 11 stycznia 2012 r.). W dniu 22 listopada 2017r. została podjęta uchwała organu stanowiącego Gminy Miasta Gdyni, będąca aktem publicznoprawnym, określająca zakres, obszar i podstawowe warunki na jakich UOIG świadczone będą przez Spółkę. Przedmiotowa uchwała jednocześnie daje podstawę do zastosowania ww. Decyzji Komisji, a tym samym udzielenia legalnej pomocy publicznej, tj. zgodnej z wewnętrznym rynkiem Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 827) gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.
Spółka jest podmiotem wewnętrznym Gminy Miasta Gdyni ponieważ spełnia kryteria określone zarówno w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, jak i w art. 12 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 28 marca 2014 r.).
Powierzenie przez gminę obowiązku wykonywania zadań własnych swojej jednostce organizacyjnej nie wymaga trybu konkurencyjnego. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018) gmina może powierzyć osobie prawnej zadania własne w trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
1. gmina sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej,
2. ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez gminę,
3. w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
W związku w tym, że Spółka spełnia łącznie wszystkie przesłanki wymienione powyżej, Gmina Miasta Gdyni przekazuje obowiązek realizacji zadań własnych Spółce, jako podmiotowi wyposażonemu w potencjał umożliwiający realizację tak powierzonego obowiązku. Powierzenie obowiązku realizacji wskazanych zadań własnych Spółce zapewni możliwość ścisłej kontroli przez Miasto Gdynia parametrów: jakości (poprzez wskazane kryteria jakościowe) oraz efektywności (poprzez zdefiniowane kryteria efektywnościowe) realizowanych zadań.
 
5) termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
 
Od dnia 4 września 2018 roku do dnia 31 grudnia 2021.
 
6) informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2;
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08-05-2018 r. pod nr 500099537-N-2018
 
7) informacja o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1;
 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10-09-2018 r. pod nr 500216373-N-2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Cieśliński
Wprowadził informację: Justyna Policht-Burakowska
Ostatnio zmodyfikował: Justyna Policht-Burakowska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2018
Data udostępnienia informacji: 11.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.09.2018 14:24 Dodanie informacji Justyna Policht-Burakowska