Zawiadomienie o wyborze oferty kursu kw. prac. ochrony OiM dla ucz. proj. System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT-etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie  kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia dla uczestnika  projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni  i obszaru ZIT – etap I”.
 
MPC.271.7.2018  

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), dokonała wyboru oferty na przeprowadzenie kursu na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni  i obszaru ZIT  - etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

I. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny oraz doświadczenia Wykonawcy w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów:


Zamawiający wybrał ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony JASMAR z siedzibą w Gdyni (81-364) przy ul. 10 Lutego 33 lok. 509.
Uzasadnienie: Wykonawca wykazał się dużym doświadczeniem w prowadzeniu kursów na kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia oraz posiada wszystkie wymagane zamówieniem wpisy do rejestrów. Wykazał również doświadczenie w prowadzeniu przedmiotowych kursów z grupą docelową projektu.

II. Komisja Przetargowa odrzuciła oferty podmiotów:
1. Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „Grom” 
2. Proco One Sp. z o.o.
Cena kursów podana przez Oferentów przewyższa kwotę – 20 000,00 zł brutto, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Magdalena Urban
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 26.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.03.2018 10:47 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
22.02.2018 12:56 Dodanie informacji Monika Antkowiak