Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni – ZSChiE”

LOGO_UE

MBI.271.20.2017.ALP                                                                         Gdynia, dnia 07.03.2018r.
31/503
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 09.11.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Sambora 48 w Gdyni – Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

Dla ww. zamówienia wpłynęło pięć ofert.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
MBI.271.20.2017 OCENA OFERT
MBI.271.20.2017 OCENA OFERT
Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 97,00 pkt., została złożona przez Konsorcjum „KRUPA – TYSAND”:
Lider: Firma Remontowo – Budowlana „KRUPA” Stanisław Krupa, ul. Klonowa 13,  80-558 Gdynia oraz
Partner: „TYSAND” sp.j. J.Krawczykiewicz, J.Sowiński, ul. Grunwaldzka 585A/7,  80-339 Gdańsk.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 07.03.2018
Data udostępnienia informacji: 07.03.2018