Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni funkcjonującej jako CKZiU Nr 1

LOGO_UE

MBI.271.22.2017.ALP                                                                         Gdynia, dnia 08.03.2018r.
33/512
 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”. 

 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 10.11.2017 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa placówki oświatowej przy ul. Morskiej 79 w Gdyni – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1” w ramach projektu ”Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
Tabela: Ocena ofert
OCENA_OFERT

Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.

Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 98,00 pkt, została złożona przez ILHO PL S.A., ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 08.03.2018
Data udostępnienia informacji: 08.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2018 16:04 Dodanie informacji Edyta Bielawiec