Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa nowej filii żłobka Niezapominajka wraz z przebudową istniejącego budynku żłobka przy ul. Uczniowskiej 2”

LOGO_MALUCH

MBI.271.16.2018.MK                                                                          Gdynia, dnia 14.06.2018r.
7/1273
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa nowej filii żłobka Niezapominajka wraz z przebudową istniejącego budynku żłobka (Filia Witomino) przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 28.05.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa nowej filii żłobka Niezapominajka wraz z przebudową istniejącego budynku żłobka (Filia Witomino) przy ul. Uczniowskiej 2 w Gdyni”.
Zamawiający dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

Tab. nr 1: OCENA OFERT
OCENA OFERT

Spośród złożonych ofert, na podstawie art. 91 ust 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał ofertę, która jest najkorzystniejszą, na podstawie kryteriów ofert określonych w SIWZ.
Oferta która otrzymała największą liczbę punktów – łącznie 96,00 pkt, została złożona przez MARBUD Sp. z o. o. – Sp. komandytowa, ul. Morska 147, 81-206 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 14.06.2018
Data udostępnienia informacji: 14.06.2018