Zagospodarowanie terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń rekompensujących


dot.: przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń rekompensujących. Nr postępowania 49/18.
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowania terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń rekompensujących, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:

oferta nr 2
Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie
EKOLAS Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo
 
część 1: 94 500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych)
część 2: 138 996 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych)
część 3: 49 680 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych)
część 6: 14 148 zł (słownie: czternaście tysięcy sto czterdzieści osiem złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w ww. grupach.

 
oferta nr 3
Green Deco sp. z o.o.
ul. Szara 41
80-116 Gdańsk
 
część 5: 28 290,60 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych, 60/100)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w ww. grupie.
 
II. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017.1579) informuję, iż unieważnia się postępowanie
w zakresie części 4 zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych.
Cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota, jaką Gmina Gdynia zamierzała przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia wynosiła 59 115,92 zł, a jedyna złożona oferta została złożona na kwotę
106 488 zł.
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia w zakresie nasadzeń – 40%
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Halikowska
Data wytworzenia informacji: 10.04.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.04.2018 14:32 Dodanie informacji Zofia Halikowska