Zagospodarowanie terenów zieleni Miasta Gdyni oraz nasadzenia drzew

SMO.271.4.2018
 
dot.: przetargu nieograniczonego na usługę zagospodarowania terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń drzew. Nr postępowania 110/18.
 
I. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579) informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowania terenów zieleni oraz wykonanie nasadzeń drzew, wybrane zostały oferty złożone przez Wykonawców:
 
oferta nr 1
Platan Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
81-601 Gdynia
część 1: 68 040 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści złotych)
część 2: 48 600 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych)
część 9: 11 880 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych)
część 10: 22 680 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu – w ww. grupach
 
oferta nr 3
Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie
EKOLAS Wojciech Szufel
Lniska 14A
83-330 Żukowo
część 3: 232 632 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote)
część 4: 85 644 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote)
część 5: 160 812 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset dwanaście złotych)
część 7: 247 536 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu – w ww. grupach
 
oferta nr 4
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych
Malwa sp. z o.o.
ul. Rewerenda 32
80-209 Chwaszczyno
część 6: 39 834 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote)
część 8: 57 564 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złote)
część 11: 81 756 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych)
 
Uzasadnienie
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dla grupy 8, 11
Oferta złożona przez ww. Wykonawcę jest jedyną ofertą nie podlegającą odrzuceniu – dla grupy  6
 
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów: cena oferty brutto – 60 %, termin wykonania zamówienia w zakresie nasadzeń – 40%
 
W przedmiotowym postępowaniu żaden wykonawca nie został wykluczony, żadna oferta nie została odrzucona.
Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte: 4 października 2018 roku  (art. 94 ust.1 pkt. 2)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych – dla części 8, 11
Termin po upływie, którego umowy w sprawie zamówienia publicznego mogą być zawarte: 28 września 2018 roku  (art. 94 ust.2 pkt. 1) lit. a)  ustawy Prawo Zamówień Publicznych – dla części 1- 7, 9-10 .

Dane dotyczące złożonych ofert

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tadeusz Schenk
Wprowadził informację: Zofia Halikowska WOM
Data wytworzenia informacji: 28.09.2018
Data udostępnienia informacji: 28.09.2018