Zawiadomienie o wyborze oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.C „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie  kursu prawa jazdy kat.C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat.C, C+E, C1, C1+E)  dla uczestnika  projektu pn.: „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni  i obszaru ZIT – etap I”.
 
MPC.271.8.2018  
Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z poźn. zm.), dokonała wyboru oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej (w zakresie bloku programowego kat.C, C+E, C1, C1+E)  dla uczestnika projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni  i obszaru ZIT  - etap I”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

I. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę ofert na podstawie kryteriów określonych w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny, doświadczenia i zdawalności kursantów Wykonawcy w okresie dwóch lat przed dniem złożenia oferty.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła oferta od podmiotu:

 
 
II. Zamawiający wybrał ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: Centrum Szkolenia Kierowców Rondo-Bis Wiesława Wysocka.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Magdalena Urban
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 19.02.2018
Data udostępnienia informacji: 19.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2018 12:57 Aktualizacja treści Monika Antkowiak
19.02.2018 15:51 Dodanie informacji Magdalena Urban