Wyniki postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert            
 
dotyczy: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz  z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni na okres 24 miesięcy.
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 29.01.2018 zatwierdzono wynik postępowania  nr 1/18 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 209.000 euro na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz  z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni na okres 24 miesięcy. W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy:
 
Część I – urządzenia wielofunkcyjne czarno – białe/kolorowe
1. GED s.c S.Mokrosiński, P.Witkowski, ul. Sportowa 19, 83 – 034 Trąbki Wielkie
Cena oferty -  5330,34 zł brutto, 33,09 punktów
Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia - 4 h, 20 punktów
Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją)  - 10 h, 20 punktów. 
Łącznie uzyskali 73,09 punktów

Część II – urządzenia czarno – białe
1. Małgorzata Miąskowska Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej SERVICE nazwa skrócona: PTB SERVICE, ul. Botnicka 3/3, 81 – 015 Gdynia
Cena oferty - 4300,00 zł brutto, 37,74 punktów
Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia - 4 h, 20 punktów
Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją) - 10 h, 20 punktów
Łącznie uzyskali 77,74 punktów.
2. COMPLEXBIURO G. Turowski, G. Kowalski, K.Sosnowski, ul. Heweliusza 23/25, 80 – 890 Gdańsk
Cena oferty -  5183,60 zł brutto,  31,30 punktów
Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia - 4 h, 20 punktów
Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją) - 10 h, 20 punktów
Łącznie uzyskali 71,30 punktów.
3. GED s.c S.Mokrosiński, P.Witkowski, ul. Sportowa 19, 83 – 034 Trąbki Wielkie
Cena oferty - 2704,92 zł brutto, 60 punktów
Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia - 4 h, 20 punktów
Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją) - 10 h, 20 punktów
Łącznie uzyskali 100 punktów.

Część III – urządzenie wielkoformatowe
1. Małgorzata Miąskowska Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej SERVICE nazwa skrócona: PTB SERVICE, ul. Botnicka 3/3, 81 – 015 Gdynia
Cena oferty - 830,00 zł brutto, 60 punktów
Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia - 4 h, 20 punktów
Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją) - 10 h, 20 punktów
Łacznie uzsykali 100 punktów.
2. P.H.U. „BIKOP” Eugeniusz Bigos, ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 7,80 – 319 Gdańsk
Cena oferty - 848,70 zł brutto, 58,67 punktów.
Czas przyjazdu serwisu do niesprawnego urządzenia - 8 h, 10 punktów.
Termin dostarczenia urządzenia zastępczego lub wymiany niesprawnego urządzenia na nowe (wraz z konfiguracją) -10 h, 20 punktów.
Łącznie uzyskali 88,67 punktów
 
Wykonawcy których oferty zostały odrzucone w Części I:
1.      Małgorzata Miąskowska Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej SERVICE nazwa skrócona PTB SERVICE,  z siedzibą: ul. Botnicka 3/3, 81 – 015 Gdynia.
2.      COMPLEXBIURO G. Turowski, G. Kowalski, K. Sosnowski z siedzibą: ul. Heweliusza 23/25,  80 – 890 Gdańsk
 
Oferty w/w Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp, treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą odrzucenia ofert  w części I jest niespełnienie wymaganych przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych urządzeń  opisanych w załączniku nr 5 pkt. d  do SIWZ.
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykonawcą, który spełnił wszystkie wymagania tj:
 - części I i II S.Mokrosiński, P.Witkowski GED s.c, ul. Sportowa 19, 83 – 034 Trąbki Wielkie
 - części III  Małgorzata Miąskowska Przedsiębiorstwo Techniki Biurowej SERVICE nazwa skrócona PTB SERVICE,  z siedzibą: ul. Botnicka 3/3, 81 – 015 Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Lompert
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.01.2018 12:03 Dodanie informacji Joanna Lompert