Wyniki postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługę telefonii komórkowej, transfer danych wraz z dostawą sprzętu.


Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust 1. pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   publicznych   (tekst  jedn.  Dz. U. z 2015r., poz. 2164  z  późn. zm.) informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 18.07.2018 zatwierdzono wynik postępowania nr 83/18 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę telefonii komórkowej oraz transfer danych wraz z dostawą sprzętu do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę, którą komisja uznała za ważną.
 
1)      Polkomtel Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4 w Warszawie uzyskując 100 punktów
 
Oferty oceniano wg następujących kryteriów:
I – cena oferty brutto – 70 punktów
II cena 1 GB w pakiecie transferu danych dla miesięcznej opłaty ryczałtowej – 10 punktów
III wielkość pakietu transferu danych dla miesięcznej opłaty ryczałtowej 10 punktów
IV wielkość dodatkowego pakietu transferu danych 5 punktów
V wielkość dodatkowego pakietu transferu danych w roamingu 5 punktów
 
 
Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94. ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z wyżej wymienionym Wykonawcą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 19.07.2018
Data udostępnienia informacji: 19.07.2018