Wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usług wyceny nieruchomości na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Gmina Miasta Gdyni – Urząd Miasta Gdyni (zwanym dalej Zamawiającym) działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny oraz ilości odbytych szkoleń.
W poszczególnych częściach postępowania wygrały oferty,  które odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Wykonawcy, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające informację o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz wykaz pozostałych Wykonawców, z podziałem na poszczególne części zamówienia wraz z opisem złożonych ofert i przyznaną punktacją.

I.              Część I - złożono 5 ofert

1.        Wybrano ofertę nr 2 złożoną przez: MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,14 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·           łączna punktacja – 87,14 pkt
2.        Pozostałe oferty
Oferta nr 1 złożona przez Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1,
82-300 Elbląg;
·          punktacja przyznana w kryterium „cena” – 43,49 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00
·           łączna punktacja –  59,49 pkt
Oferta nr 3 złożona przez Edis - Nieruchomości Anna Utracka, ul. Słowackiego 30, 80-209 Chwaszczyno;
·          punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,14 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 32,00
łączna punktacja –  79,14 pkt
Oferta nr 4 złożona przez Wycena Nieruchomości Paulina Michalska, ul. F. Zabłockiego 6A/5, 80-287 Gdańsk;
·          punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,65 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00
łączna punktacja –  67,65 pkt
Oferta nr 7 złożona przez ABACUS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Bartosz Kempa, ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 24,00 pkt
·           łączna punktacja – 84,00 pkt
Zgodnie z pkt. 3.5  SIWZ: „w przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części oferty oznaczonej POZYCJĄ WYBORU NR 1 (…)”. Zaznaczyć również należy, iż na wszystkie części postępowania wpłynęła więcej niż jedna oferta. MK GLOBAL Wycena i Obsługa Nieruchomości Maciej Klonowski złożył najkorzystniejszą ofertę na części postępowania nr 1 i 3, a jako pozycję wyboru nr 1 oznaczył część 1, w związku z powyższym jako najkorzystniejszą ofertę w części 1 postępowania uznaje się ofertę MK GLOBAL Wycena i Obsługa Nieruchomości Maciej Klonowski.
3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 10 stycznia 2018r.
6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

II.              Część II - złożono 2 oferty.

1.        Wybrano ofertę nr 7 złożoną przez: ABACUS Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Bartosz Kempa, ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot;
2.        punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
3.        punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 24,00 pkt
4.        łączna punktacja – 84,00 pkt
5.        Pozostałe oferty
Oferta nr 6 Kancelaria Nieruchomości TAURUS Kamila Werner, ul. Wąsowicza 9a, 81-230 Gdynia;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 42,69 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·           łączna punktacja – 82,69 pkt
6.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
7.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
8.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 10 stycznia 2018r.
9.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

III.              Część III - złożono 3 oferty.

1.        Wybrano ofertę nr 3 złożoną przez: Edis - Nieruchomości Anna Utracka, ul. Słowackiego 30, 80-209 Chwaszczyno;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 51,82 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 32,00 pkt
·           łączna punktacja – 83,82 pkt
2.        Pozostałe oferty
Oferta nr 2 MK Global. Wycena i obsługa nieruchomości. Maciej Klonowski, ul gen. Marii Wittekówny 8b/23, 81-173 Gdynia;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·           łączna punktacja – 100 pkt
Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Wycen i Ekspertyz Majątkowych JR VALUATION Robert Jażdżewski, ul. Karola Kurpińskiego 19/19, 80-169 Gdańsk
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 52,66 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·           łączna punktacja – 68,66 pkt
Zgodnie z pkt. 3.5  SIWZ: „w przypadku, gdy wykonawca złoży najkorzystniejsze oferty w obu częściach, to rozstrzygnięcie postępowania będzie na korzyść części oferty oznaczonej POZYCJĄ WYBORU NR 1 (…)”. Zaznaczyć również należy, iż na wszystkie części postępowania wpłynęła więcej niż jedna oferta. MK GLOBAL Wycena i Obsługa Nieruchomości Maciej Klonowski złożył najkorzystniejszą ofertę na części postępowania nr 1 i 3, a jako pozycję wyboru nr 1 oznaczył część 1, w związku z powyższym jako najkorzystniejszą ofertę w części 3 postępowania uznaje się ofertę EDIS – Nieruchomości Anna Utracka.
3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 10 stycznia 2018r.
6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

IV.              Część IV - złożono 3 oferty.

1.        Wybrano ofertę nr 6 złożoną przez: Kancelaria Nieruchomości TAURUS Kamila Werner,
ul. Wąsowicza 9a, 81-230 Gdynia;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 47,97 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 40,00 pkt
·           łączna punktacja – 87,97 pkt
2.        Pozostałe oferty
Oferta nr 1 Wycena Nieruchomości Anetta Rutkiewicz, ul. Okulickiego 7/1, 82-300 Elbląg;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 44,25 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
·           łączna punktacja – 60,25 pkt
Oferta nr 4 złożona przez Wycena Nieruchomości Paulina Michalska, ul. F. Zabłockiego 6A/5, 80-287 Gdańsk;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00
·           łączna punktacja –  80,00 pkt
 
3.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
4.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
5.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 10 stycznia 2018r.
6.        Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.
 

V.              Część V - złożono 2 oferty.

1.        Wybrano ofertę nr 8 złożoną przez: JL Nieruchomości Joanna Leo-Urban ul. Techniczna 25C, 81-528 Gdynia;
·           punktacja przyznana w kryterium „cena” – 60,00 pkt
·           punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 20,00 pkt
·           łączna punktacja – 80,00 pkt
2.        Pozostałe oferty
Oferta nr 5 Przedsiębiorstwo Wycen i Ekspertyz Majątkowych JR VALUATION Robert Jażdżewski, ul. Karola Kurpińskiego 19/19, 80-169 Gdańsk
3.        punktacja przyznana w kryterium „cena” – 36,59 pkt
4.        punktacja przyznana w kryterium „ilości przebytych szkoleń” – 16,00 pkt
5.        łączna punktacja – 52,59 pkt
6.        Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
7.        Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy
8.        Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta: 10 stycznia 2018r.
Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art.198.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Edyta Bortnik
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bortnik-Łosińska
Data wytworzenia informacji: 05.01.2018
Data udostępnienia informacji: 05.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2018 11:02 Dodanie informacji Edyta Bortnik-Łosińska