Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej –Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22

LOGO_UE
MBI.271.9.2018.EB                                                                                                          Gdynia, dnia 02.07.2018 r.
07/1404
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 21.05.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni ul. Cechowa 22 w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę dotyczącą ww. zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny oferty na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.
Tab. 1: Ocena ofert
Ocena ofert

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez Konsorcjum: Lider Konsorcjum: CEZ ESCO Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 61, 00-697 Warszawa Partner Konsorcjum: Hydrochem DGE S.A., ul. Rafii 22, 04-241 Warszawa. Złożona oferta otrzymała łącznie 80,00 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Ostatnio zmodyfikował: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 02.07.2018
Data udostępnienia informacji: 02.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.07.2018 16:56 Dodanie informacji Edyta Bielawiec