Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni


stopka_UE

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II i CZĘŚCI III zadania pn. Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 14.05.2018 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na Wykonanie robót budowlanych dla potrzeb kompleksowej termomodernizacji 3 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

W związku z podziałem zadania na trzy części, Zamawiający dokonał oceny osobno dla każdej części zamówienia.

DLA CZĘŚCI I i II Zamówienia
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o unieważnieniu postępowania dla CZĘŚCI I i CZĘŚCI II.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty dotyczące CZĘŚCI I i II ww. zamówienia. W związku z brakiem złożenia ofert dla CZĘŚCI I i II zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie dla CZĘŚCI I i II w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DLA CZĘŚCI  III Zamówienia

Tab.1: OCENA OFERT
Tab.1: OCENA OFERT

Działając  na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał jedyną złożoną ofertę spełniającą równocześnie kryteria określone w SIWZ. Oferta została złożona przez firmę Zakład Remontowo-Budowlany„ADREM”,  ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 16, 81-455 Gdynia – która otrzymała łącznie 70 punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 05.06.2018
Data udostępnienia informacji: 05.06.2018