Wykonanie badań lekarskich i psychologicznych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”Zawiadomienie o wyborze ofert na wykonanie badań lekarskich i badań psychologicznych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 
  
Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, sporządzonego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.j.) dokonała wyboru ofert na wykonanie badań lekarskich i badań psychologicznych dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 
Zamówienie podzielone zostało na 2 części:
Część 1: Badania lekarskie
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań lekarskich wraz z wydaniem orzeczenia lekarskiego dla maksymalnie 50 uczestników ww. projektu, w tym:
a) dla maksymalnie 39 osób kierowanych do udziału w kursach zawodowych lub do odbycia stażu zawodowego - wstępne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy, wykonane przez uprawnionych lekarzy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U.2016.2067);
b) dla 1 osoby - badanie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. 2017 poz. 250) oraz ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200, art. 39j);
c) dla maksymalnie 10 osób - badania kwalifikujące do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób fizycznych i mienia, na podstawie przepisów ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213), ustawy z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017 poz. 1839) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323).
Część 2: Badania psychologiczne
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań psychologicznych wraz z wydaniem orzeczenia dla maksymalnie 11 uczestników ww. projektu, w tym:
a) dla 1 osoby - badanie lekarskie kwalifikujące do przystąpienia do kursu prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji przyspieszonej na kierowcę zawodowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2017 poz. 978), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz.U. 2014 poz. 937) oraz ustawy z dn. 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2017 poz. 2200, art. 39k);
b) dla maksymalnie 10 osób - badania kwalifikujące do odbycia kursu na pracownika kwalifikowanego ochrony osób fizycznych i mienia, na podstawie przepisów ustawy z dn. 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213), ustawy z dn. 21 maja 1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2017 poz. 1839) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21 grudnia 2015r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323).
 
W odpowiedzi wpłynęły oferty od następujących podmiotów:Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:

– cena – waga kryterium: 100%
Za najkorzystniejszą ma zostać uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę całkowitą brutto za wykonanie zamówienia.
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano oferty podmiotów: 
W części 1: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej
W części 2: Pracownia Psychologiczna Łucja Hewelt Wojewódzka
 
Uzasadnienie: W ocenianych częściach zamówienia wybrany Wykonawca zaoferował najniższą cenę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 08.03.2018
Data udostępnienia informacji: 08.03.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.03.2018 14:37 Dodanie informacji Monika Antkowiak
08.03.2018 14:36 Aktualizacja treści Monika Antkowiak