Wycinka drzew i krzewów pod rozbudowę cmentarza przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie dla ZCK w Gdyni

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę: „Wycinka drzew i krzewów pod rozbudowę cmentarza przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie dla ZCK w Gdyni”.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę pn: „Wycinka drzew i krzewów pod rozbudowę cmentarza przy ul. Rzemieślniczej w Kosakowie dla ZCK w Gdyni”, w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona pod nr 4 przez Wykonawcę – Pan Artur Miszke prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  Zakład Usług Leśniczych Artur Misze z siedzibą w Somoninie (83-314) ul. Słodkie Rowy 1D, z ceną ryczałtową brutto 45 000,00 zł.
 
Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, termin wykonania 40 %. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10,00 pkt.
 
Do upływu terminu składania ofert złożono 6 ofert. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwę, siedzibę i adres wykonawcy, który złożył ofertę, a także punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1 – Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS Sp. z o.o. Sp. k, Durdy 141, 39-450 Baranów Sandomierski
Liczba pkt w kryterium:
cena oferty brutto - 900 000,00; 0,00 pkt
termin wykonania (w zakresie zakończenia prac związanych z wycinka drzew i krzewów)-20.12.2018r.; 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,00
 
Oferta nr 2 – Pielęgnacja Terenów Zielonych Zdzisław Hopa ul. Myśliwska 6, 84-208 Leśno
Liczba pkt w kryterium:
cena oferty brutto - 77 000,00; 1,73 pkt
termin wykonania (w zakresie zakończenia prac związanych z wycinka drzew i krzewów) - 20.12.2018r.; 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 5,73
 
Oferta nr 3 - AMNIS Sp. z o.o. ul. 30 Stycznia 47, 66-300 Międzyrzecz
Liczba pkt w kryterium:
cena oferty brutto - 909 251,20; 0,00 pkt
termin wykonania (w zakresie zakończenia prac związanych z wycinka drzew i krzewów)-20.12.2018r.; 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,00
 
Oferta nr 4 - Artur Miszke Zakład Usług Leśniczych ul. Słodkie Rowy 1D, 83-314 Somonino
Liczba pkt w kryterium:
cena oferty brutto - 45 000,00; 6,00 pkt
termin wykonania (w zakresie zakończenia prac związanych z wycinka drzew i krzewów)-20.12.2018r.; 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 10,00
 
Oferta nr 5 - RENATURA Paweł Grygoruk ul. Stanisławy Fleszarowej-Muskat 25/8, 81-589 Gdynia
Liczba pkt w kryterium:
cena oferty brutto - 105 732,00; 0,00 pkt
termin wykonania (w zakresie zakończenia prac związanych z wycinka drzew i krzewów)-20.12.2018r.; 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 4,00
 
Oferta nr 6 – Usługi Leśno-Budowlane, Damian Baranowski, Skrzeszewo, ul. Grubby 7, 83-330 Żukowo
Liczba pkt w kryterium:
cena oferty brutto: 55 000,00; 4,67 pkt
termin wykonania (w zakresie zakończenia prac związanych z wycinka drzew i krzewów)-20.12.2018r.; 4,00 pkt
RAZEM PUNKTÓW: 8,67

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.12.2018
Data udostępnienia informacji: 04.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.12.2018 15:58 Dodanie informacji Anna Stankiewicz