Wybór najkorzystniejszej oferty - sprzęt komputerowy

SI.271.15.2018                                                                                                                   
EZP 32/18
                                                                                                                    
 
dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla szkół zawodowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu "Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie", umowa o dofinansowanie nr RPPM.04.01.00-22-0001/16-01. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W postępowaniu, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oferty złożyło 3 wykonawców:


Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto oferty Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji Termin wykonania dostaw

Punktacja
1 Axel Computer Sp. z o.o.,
ul. Chodowieckiego 5,     80-208 Gdańsk
2 149 670,54 zł 3 miesiące 25 dni kalendarzowych Cena- 6
Gwarancja ponad- 0,3
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 8,3
2 Koma Nord sp. z o.o.
ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia
2 202 762,02 zł 10 miesięcy 35 dni kalendarzowych Cena- 5,86
Gwarancja ponad- 1
Termin wyk. dostaw- 1
Suma punktów- 7,86
3 OPTeam S.A.
Tajęcina 113
36-002 Jasionka
2 469 772,25 zł 0 miesięcy 25 dni kalendarzowych Cena- 5,22
Gwarancja ponad- 0
Termin wyk. dostaw- 2
Suma punktów- 7,22


Na realizację zadania Zamawiający przeznaczył 2 210 109,00 zł. brutto. Zamawiający określił następujące kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty : cena oferty brutto – 60 %, okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji – 20 %, termin wykonania dostaw – 20%
 
Za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez wykonawcę Axel Computer Sp. z o.o. Cena oferty 2 149 670,54 zł brutto. Oferta otrzymała największą ilość punktów- łącznie 8,3 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Karolina Dobrzyńska
Ostatnio zmodyfikował: Karolina Dobrzyńska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2018 12:33 Korekta Karolina Dobrzyńska