Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w GdyniOGŁOSZENIE O WYNIKU
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni”
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na robotę budowlaną: „Utworzenie buspasów na wybranych odcinkach ul. Morskiej w Gdyni” w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę - EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ceną ryczałtową brutto 21 509 326,60 zł.
            Oferta nr 1 spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 5 %, okres wykonania 10 %, łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego dla wszystkich odcinków robót 20 %, ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych 5 %. Oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 9,09 pkt.
Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  EUROVIA POLSKA SA, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
1.       cena - 21 509 326,60 zł brutto - 5,94 pkt
2.       okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 0,50 pkt
3.       okres wykonania – 47 tygodni – 0,50 pkt
4.       łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego dla wszystkich odcinków robót – 240 dni – 2,00 pkt
5.       ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 0,01% wartości oferty – 0,15 pkt
Razem punktów: 9,09 pkt
 
Oferta nr 2: Firma Budowlano – Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia
1.       cena - 21 306 585,29 zł brutto – 6,00 pkt
2.       okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 61 miesięcy – 0,50 pkt
3.       okres wykonania – 42 tygodnie – 1,00 pkt
4.       łączny okres zajęcia jezdni pasa drogowego dla wszystkich odcinków robót – 259 dni – 0,10 pkt
5.       ryzyko poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych – 0,00% wartości oferty – 0,00 pkt
Razem punktów: 7,60 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.02.2018
Data udostępnienia informacji: 07.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2018 16:19 Dodanie informacji Anna Stankiewicz