Usługa usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania, stref ruchu z terenu Miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

OGŁOSZENIE O WYNIKU
 
 
Dotyczy:         przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221000 euro określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę: „Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ust.1 i art.130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów”.
           
            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221000 euro określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę budowlaną: „Usuwanie pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu Miasta Gdyni na podstawie art.50 a ust.1 i art.130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów”, w wyniku czynności badania i oceny ofert  została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę – JARPO  Bernadeta Łojewska, ul. inż. Juliana Rummla 23, 81- 602 Gdynia, z ceną brutto 470 704 ,58 zł.
 
            Oferta  spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, tj. cena oferty brutto 60 %, standard parkingu 40%, oferta nr 1 otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 10 pkt. Jest to jedyna oferta złożona w tym postępowaniu.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:
 
Oferta nr 1:  JARPO Bernadeta Łojewska, ul. inż. Juliana Rummla 23, 81 – 602 Gdynia
1.      cena – 470 704,58 zł brutto – 6,00 pkt
2.      standard parkingu  –  4  pkt
Razem punktów: 10 pkt

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 21.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 21.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.12.2018 11:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.12.2018 11:51 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.12.2018 11:30 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
21.12.2018 11:04 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec