Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni


LOGO UE
MBI.271.15.2018.EB                                                                                            Gdynia, dnia 06.07.2018r.
04/1458

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego, w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”


Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 24.05.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad rozbudową i przebudową dwóch placówek oświatowych zlokalizowanych w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną i dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących przepisów, w tym bezpieczeństwa pożarowego, w ramach projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę dotyczącą CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI II ww. zamówienia.

Zamawiający dokonał oceny ofert dla każdej części zamówienia z osobna na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

DLA CZĘŚCI I ww. zamówienia
Tab.1: OCENA OFERTY - CZĘŚĆ I

Tab.1: OCENA OFERTY - CZĘŚĆ I

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla CZĘŚCI I ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI „INWEST-WYBRZEŻE’ Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 100,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.

DLA CZĘŚCI II ww. zamówienia
Tab.1: OCENA OFERTY - CZĘŚĆ II

OCENA OFERTY - CZĘŚĆ II

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla CZĘŚCI II ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI „INWEST-WYBRZEŻE’ Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 76,00 punktów dla CZĘŚCI II zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 06.07.2018
Data udostępnienia informacji: 06.07.2018