Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

MBI.271.8.2018.EB                                                                                                          Gdynia, dnia 21.06.2018r.
04/1310

OGŁOSZENIE O WYNIKU

 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”

 
Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 23.05.2018r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonych ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 5 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych w Gdyni w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”.

W niniejszym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę dotyczącą CZĘŚCI I oraz CZĘŚCI III ww. zamówienia. Dla CZĘŚCI II ww. zamówienia nie wpłynęła żadna oferta.

Zamawiający dokonał oceny ofert dla każdej części zamówienia z osobna na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych w SIWZ.

DLA CZĘŚCI I ww. zamówienia

Tab.1: Ocena oferty - CZĘŚĆ I
Tab.1: Ocena oferty - CZĘŚĆ I

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla CZĘŚCI I ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI „INWEST-WYBRZEŻE’ Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 80,00 punktów dla CZĘŚCI I zamówienia.

DLA CZĘŚCI II ww. zamówienia

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o unieważnieniu postępowania dla CZĘŚCI II.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty dotyczące CZĘŚCI II ww. zamówienia. W związku z brakiem złożenia ofert dla CZĘŚCI II zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowania dla CZĘŚCI II w trybie art. 93 ust. 1 pkt.1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

DLA CZĘŚCI III ww. zamówienia

Tab.2: Ocena oferty - CZĘŚĆ III
Tab.2: Ocena oferty - CZĘŚĆ III

Zamawiający na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, wybrał jedną złożoną ofertę dla CZĘŚCI III ww. zamówienia, spełniającą równocześnie kryteria oraz warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ. Oferta, została złożona przez BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI „INWEST-WYBRZEŻE’ Sp. z o.o., ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia. Złożona oferta otrzymała łącznie 76,00 punktów dla CZĘŚCI III zamówienia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Brzostowska
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 21.06.2018
Data udostępnienia informacji: 21.06.2018