Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksowa termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni

LOGO_UE

MBI.271.6.2018.MK                                                                                   Gdynia, dnia 26.07.2018 r.
05/1682
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”

Zgodnie z art. 92 ust 1 pkt 1) oraz art. 92 ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zgodnie z zapisami SIWZ, w dniu 02.07.2018 r. przeprowadzono część jawną – dokonano otwarcia złożonej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad kompleksową termomodernizacją 3 budynków komunalnych, mieszkalnych, wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdyni, w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”.

W związku z podziałem zadania na dwie części, Zamawiający dokonał oceny osobno dla każdej części zamówienia.

Dla CZĘŚCI I  Zamówienia
OCENA OFERT
 
Działając  na podstawie art. 91 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, Zamawiający wybrał jedyną złożoną ofertę spełniającą równocześnie kryteria określone w SIWZ. Oferta została złożona przez firmę Biuro Obsługi Inwestycji „INWEST-WYBRZEŻE” Sp. z o. o., ul. Hieronima Derdowskiego 7,
81-369 Gdynia – która otrzymała łącznie 72 punkty.

Dla CZĘŚCI  II Zamówienia
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający poniżej przedstawia informację o unieważnieniu postępowania dla CZĘŚCI II.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty dotyczące CZĘŚCI II ww. zamówienia. W związku z brakiem złożenia ofert dla CZĘŚCI  II zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie dla CZĘŚCI II w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Edyta Bielawiec
Data wytworzenia informacji: 26.07.2018
Data udostępnienia informacji: 26.07.2018