Usługa konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni oraz Lokalnych Systemów Monitoringu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  dla części I zamówienia  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dla części II zamówienia
 
   Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia – zawiadamia, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej  Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni oraz Lokalnych Systemów Monitoringu postanowiono:

Część I zamówienia obejmująca Monitoring Wizyjny Miasta Gdyni :
Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Sprint S.A. ul. Jagiellończyka 26 , 10-062 Olsztyn
z ceną: 278 964,00 zł brutto( dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100).
Ilość punktów wg kryteriów: - Cena – waga 60 % –  6 pkt.
Ilość punktów wg kryteriów: -  Czas reakcji serwisu – waga 40% - 4 pkt.
RAZEM: 10 pkt.

Uzasadnienie:
            Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, spełniająca wymogi SIWZ, która  uzyskała najwyższą  liczbę punktów w kryteriach oceny ofert (10 pkt).

Zestawienie ofert ważnych złożonych na I część zamówienia:
 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto w zł

Liczba punktów
w kryterium cena
(60%)

Czas reakcji serwisu Liczba punktów w kryterium czas reakcji serwisu
( 40%)
Razem punktów
1 Sprint S.A. ul. Jagiellończyka 26 , 10-062 Olsztyn 278 964,00 6,00 do 4 godz. 4,00 10
2 KONSORCJUM:
Lider:
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz  Radosław Markiewicz
ul. Marynarki Polskiej 96
80-557 Gdańsk
Partner 2:
Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telłącz  Jerzy Markiewicz
289 000,80 5,79 do 4 godz. 4,00 9,79


Część II zamówienia obejmująca Lokalne Systemy Monitoringów:
 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia – informuje, że unieważnia część II postępowania na: Usługę konserwacji i utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej  Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Gdyni oraz Lokalnych Systemów Monitoringu, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Uzasadnienie:
            Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta                      z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
            Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 60.000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych  00/100).
W postępowaniu na część II  zadania  złożono 1 ważną ofertę o następującej cenie:
Sprint S.A. ul. Jagiellończyka 26 , 10-062 Olsztyn z ceną: 225 837,84 zł brutto (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 84/100).
            Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację drugiej części zamówienia do ceny oferty z najniższą ceną. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił drugą część postępowania.
 
I. Informacja o Wykonawcach wykluczonych z postępowania.
W postępowaniu  nie wykluczono żadnych Wykonawców.        
 
II. Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.
W postępowaniu Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez firmę Łukasz Krause MEDIAS-SYSTEM ul. Gniewska 21, 81-047 Gdynia  w zakresie dotyczącym I i II części postępowania. na podstawie art.89 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwagi na rażąco niską cenę w stosunku do wartości przedmiotu zamówienia.
Oferta złożona przez Wykonawcę określa cenę wykonania przedmiotu zamówienia dla części I 11.480,00 zł brutto a dla części II 1820,00 zł brutto oraz czas reakcji serwisu dla obu części do 4 godzin.
Zamawiający w związku z wątpliwościami dotyczącymi zaoferowanej ceny oraz jej istotnych części składowych wezwał Wykonawcę na podstawie art. 90 ust.1 a PZP pismem PKF.271.26.2018 z dnia 11.09.2018 r. do złożenia szczegółowych wyjaśnień, zażądał przedstawienia dowodów dotyczących wyliczenia ceny. W odpowiedzi na pismo Zamawiającego w dniu 12.09..2018r. ( 19.09.2018r. oryginał pocztą), emailem Wykonawca przesłał wyjaśnienia. W wyjaśnieniach przyznał, że popełnił błąd wpisując w formularzu oferty kwotę miesięczną za realizację zamówienia i nie zwielokrotnił jej przez liczbę miesięcy, którą podano w zamówieniu.
Wykonawca nie odniósł się do kwestii dotyczących wyliczenia ceny, które Zamawiający wskazywał w wezwaniu.
W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy..
 
III. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo Zamówień publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji.
 
IV. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamieścił niniejsze informacje również na stronie internetowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Robert Ronduda
Wprowadził informację: _Łukasz Zacharski
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Zacharski
Data wytworzenia informacji: 01.10.2018
Data udostępnienia informacji: 01.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2018 13:59 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski
01.10.2018 12:47 Aktualizacja treści Łukasz Zacharski