Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla UMG

Ogłoszenie o unieważnienie postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz          z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla UMG
 
Zamawiający – Gmina Miasta Gdyni – informuje, iż na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579) unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                    na dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych wraz z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania wraz    z dostawą materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miasta Gdyni.
Opis przedmiotu zamówienia został tak skonstruowany, iż wskazuje na sprzęt jednej marki, ograniczając tym samym zasadę uczciwej konkurencji wśród Wykonawców.
W związku z tym zachodzą okoliczności obligujące Zamawiającego do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Ireneusz Dankowski
Data wytworzenia informacji: 04.01.2018
Data udostępnienia informacji: 04.01.2018