Unieważnienie postępowania na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu miasta Gdyni oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu miasta Gdyni na podstawie art. 50a ust.1 i art.130a ust.1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów
           
            Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 221 000,00 euro określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  na usługę na usługę usuwania pojazdów z dróg, stref zamieszkania i stref ruchu z terenu miasta Gdyni na podstawie art. 50a ust.1 i art.130a ust.1 i 2 – Prawo o ruchu drogowym oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W wyniku ogłoszenia o zamówieniu, opublikowanego w PZP i BIP w dniu 09.10.2018 r. pod nr 633391 N - 2018, w terminie wyznaczonym na składanie ofert do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:
1)   oferta nr 1 – JARPO – Bernadeta Łojewska ul. inż. J. Rummla 23, 81-602 Gdynia z ceną  brutto 446 835,08 zł;
2)   oferta nr 2 – Wacław Streng, ul. Cisowska 12C, 81- 005 Gdynia  z ceną  brutto 335 792,12 zł.
            Przed otwarciem ofert Zamawiający podał, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 250 000,00 zł brutto. Ponieważ Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 30.10.2018
Data udostępnienia informacji: 30.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2018 14:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec