Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 mln zł

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221.000 euro na usługę: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.
 
Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986),  oraz na podstawie dokumentu: Rozstrzygnięcie postępowania zatwierdzającego wynik zamówienia, uprzejmie informuję, że w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego KBF.271.1.1.2018, EZP nr 112/18 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 221.000 euro na usługę: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 150 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań” - dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Nr oferty      Bank           Marża
(w%)
Prowizja
(w %)
cena w zł
 waga 98%
liczba karencji
waga   2%
Punkty cena = cena najniższa  98/cena oferowana Punkty karencja = liczba oferowana  2/najwyższa oferowana liczba suma punktów
1 Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna
ul. Grzybowska 81
00-844 Warszawa
0,61 0,49 26 865 006,56  0 98,00 0,00 98,00
2 Konsorcjum bankowe:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa
0,71 0,89 28 591 299,91 8 92,08 2,00 94,08
3 ING Bank Śląski
Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
0,69 0,00 27 031 041,29 8 97,40 2,00 99,40


Elementem oceny ofert były dwa kryteria:
Cena - waga kryterium: 98%
Dodatkowe okresy karencji - waga kryterium: 2%.
 
Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokolska 34,
40-086 Katowice
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta jest zgodna z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 16.11.2018
Data udostępnienia informacji: 16.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2018 11:40 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
16.11.2018 11:40 Korekta Małgorzata Kraśniak
16.11.2018 11:37 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
16.11.2018 11:12 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak