Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn. „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

MPC.271.51.2018

 
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, AL. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 
Tryb zamówienia: Rozeznanie rynku
 
Informację o ogłoszeniu o zamówieniu na ww. usługi skierowano w formie pisemnej bezpośrednio do 6 podmiotów oraz opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni na stronie internetowej www.gdynia.pl.
 
W odpowiedzi wpłynęła oferta od następującego podmiotu:W dniu 01.10.2018r. Komisja dokonała oceny złożonej oferty na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu pn.: System wsparcia zatrudnienia dla miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”.
 
Ocena ofert została dokonana w oparciu o następujące kryteria:
1) cena (C) – waga kryterium: 60%
2) aspekty społeczne (A) – waga kryterium: 40%
Za najkorzystniejszą zostaje uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie
z wzorem: P = C + A, gdzie:
P – oznacza łączną liczbę punktów oferty ocenianej
C – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
A – oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Aspekty społeczne”
 
Zestawienie ofert w odpowiedzi na zapytanie:Wybrano ofertę następującego podmiotu:  
Firma Handlowa VICA Wojciech Pytlik z siedzibą w Gdyni (81-335), ul. Janka Wiśniewskiego 20.
 
Uzasadnienie: Wybrany wykonawca spełnia warunki niezbędne do wykonania zamówienia a przedstawiona przez niego oferta jest jedyna, mieści się w średniej cen oferowanych przez potencjalnych wykonawców ww. usługi i nie przekracza kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację ww. zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kukiełko
Wprowadził informację: Monika Antkowiak
Ostatnio zmodyfikował: Monika Antkowiak
Data wytworzenia informacji: 03.10.2018
Data udostępnienia informacji: 03.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.10.2018 13:30 Dodanie informacji Monika Antkowiak