Świadczenie usług cateringowych podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. „Jutro miasta”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. „Jutro miasta” w dniach 20-22.06.2018 r. w Gdyni.

Nr referencyjny EZP 71/18

Gmina Miasta Gdyni zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2017.1579 ze zm.) dokonała wyboru oferty na świadczenie usług cateringowych podczas VI Kongresu Urbanistyki Polskiej pn. „Jutro miasta” w dniach 20-22.06.2018 r. w Gdyni.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę oferty na podstawie kryterium określonego w ogłoszeniu o zamówieniu tj. ceny.
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęły oferty od następujących podmiotów:
 
Nr oferty - 1
Nazwa i adres wykonawcy: BanGlob sp. z o.o., ul. Norwida 4 c, 81-434 Gdynia
Cena brutto: 180 600 zł
Liczba punktów: 100

Zamawiający wybrał ofertę nie podlegającą odrzuceniu złożoną przez podmiot: BanGlob sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykonawca zaoferował cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia adekwatną do cen rynkowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 29.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.05.2018 09:31 Dodanie informacji Monika Pawlińska