Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w GdyniZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Nazwa zamówienia: Dostawa wielofunkcyjnego systemu symulacyjnego ruchu kolejowego do Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego
w Gdyni - budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie”.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z poń. zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert  na podstawie kryteriów określonych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. ceny i okresu udzielonej gwarancji.
 
1. Poniżej przedstawiamy zestawienie zawierające wykaz ofert złożonych w postępowaniu i przyznaną punktację:
                                                                                                 
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy
Cena
(brutto)
Okres udzielonej gwarancji Punktacja
1 Rail-Mil Computers Sp. z o. o. Sp. komandytowa
ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa
349.998,96 zł (6,00 pkt) 24 miesiące (4,00 pkt) 10,00

               
2. W przedmiotowym postępowaniu wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Rail-Mil Computers Sp. z o. o. Sp. komandytowa, ul. Kosmatki 82, 03-982 Warszawa, za cenę brutto 349.998,96 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wymagania zawarte w SIWZ oraz w świetle obowiązujących
w postępowaniu kryteriów oceny ofert tj. ceny oferty brutto 60%, okresu udzielonej gwarancji 40%, oferta uzyskała maksymalną punktację w wysokości 10 punktów. Wysokość środków przeznaczonych
na sfinansowanie zamówienia została zwiększona do wysokości kwoty wynikającej z ceny najkorzystniejszej oferty.
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym:
nie dotyczy.
 
4. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: nie dotyczy.
 
5. Wobec ww. czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  - dział VI  "Środki ochrony prawnej"  od art. 179 do art. 198.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Marta Andrzejewska
Ostatnio zmodyfikował: Marta Burkiewicz
Data wytworzenia informacji: 30.05.2018
Data udostępnienia informacji: 30.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2018 10:06 Aktualizacja treści Marta Burkiewicz